Неділя, 19.08.2018, 04:54
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці

Entries in category: 10
Shown entries: 1-10

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

Н.О. Керницька

Науковий керівник к.е.н, доцент Д.М. Васильківський

Хмельницький національний університет

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ТЕХНОЛОГІЙ

У статті проаналізовано різноманітні способи реалізації товарів та послуг. Досліджено розвиток від первинної ідеї до  впровадження у масове виробництво технологій, які як правило називаються венчурним бізнесом. Розглядається теорія життєвого циклу технології та науково-технічне співробітництво, як форма відносин, яка передбачає взаємодію фірм двох або декількох країн при проведенні науково-технічної діяльності.

 

В статье было проанализировано разнообразные способы реализации товаров и услуг. Исследовано развитие технологий от первоначальной идеи до массового производства, которое как правило называется венчурным бизнесом. Рассматриваться теория жизненного цикла технологий и научно-технического сотрудничества как форма отношений, которая предполагает взаимодействие фирм двух или нескольких стран при проведении научно-технической деятельности.

 

The article analyzes the various ways of selling goods and services. the development of technology from the initial idea to mass production, which is usually called a business of venture, is learnt. the theory of technology and scientific cooperation as a form of relationship that involves the interaction of two or more firms of conducting scientific and technological activities іs considered.

2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці | Views: 328 | Downloads: 0 | Added by: olrebak | Date: 21.10.2015 | Comments (0)

Н.В. Цецура

  Науковий керівник ст. викладач М. І. Дзюба

Хмельницький національний університет

 

РОЗВИТОК ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

 

Стаття присвячена аналізу сучасного стану технологій, які використовуються в Україні, їх віку та перешкод на шляху впровадження нових технологічних розробок у промисловість. Міжнародний обмін технологіями та науковими розробками, трансфер інтелектуальних досягнень є однією з ознак сучасних глобалізаційних процесів.

 

Статья посвящена анализу современного состояния технологий, которые используются в Украине, их возраста и препятствий на пути внедрения новых технологических разработок в промышленность. Международный обмен технологиями и научными разработками, трансфер интеллектуальных достижений является одним из признаков современных глобализационных процессов.

 

The article is dedicated to the current state of technologies which is used in Ukraine, their age and challenges of implementation of the new technological developments in the industry. The main sign of modern global processes is international transfer of technologies, scientific solutions and intellectual advances.

 


 

   А.В. Жердецька

       Науковий керівник: О. А. Харун

                             Хмельницький національний університет

 

ФЛУКТУАЦІЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ, ТРАНШІ МВФ ЯК ОДИН ІЗ КАТАЛІЗАТОРІВ ПРОЦЕСУ

 

У статті проаналізовано особливості коливання курсу національної грошової одиниці. Досліджено роль траншів МВФ, як одного з каталізаторів даних процесів.


В. В. Польова, к.е.н., викладач кафедри економіки

Харківський національний університет будівництва та архітектури

 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

 

В статті розглянуто передумови актуалізації переходу бізнес-відносин у глобальний віртуальний простір. Автором визначено та класифіковано основні переваги та недоліки віртуалізації інтелектуального бізнесу, що можуть бути виражені у  економічних, соціальних, техніко-технологічних та організаційних складових і наслідках його діяльності.

 

В статье рассмотрены предпосылки актуализации перехода бизнес-отношений в глобальное виртуальное пространство. Автором определены и классифицированы основные преимущества и недостатки виртуализации интеллектуального бизнеса, которые могут быть выражены в экономических, социальных, технико-технологических и организационных составляющих и последствиях его деятельности.

 

In article prerequisites of updating of transition of the business relations to global virtual space are considered. The author defined and classified the main advantages and shortcomings of virtualization of smart business which can be expressed in economic, social, technical and technological, and organizational components and consequences of its activity.


К.О. Оганесян

Науковий керівник к.е.н, доцент Л.А. Грицина

Хмельницький національний університет

 

Світовий досвід співпраці організацій працівників та роботодавців

 

У статті розглянуто досвід провідних країн світу у формуванні ефективної систем взаємодії організацій працівників та роботодавців.


 Трейтяк О.В.

Науковий  керівник: д.е.н., проф. Бутко    М.П.

Чернігівського національного технологічного університету

 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЯВИ ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

 

В доповіді аналізується суперечливий розвиток процесу фінансіалізації на сталий розвиток економіки регіонів України.

 

В докладе анализируется противоречивое развитие процесса финансиализации на устойчивое развитие экономики регионов Украины.

 

The report analyzes the development process of financialisation contradictory to sustainable economic development of regions of Ukraine.

 


Сіроока К.О.

Науковий керівник к.е.н, доцент ПухальськаЯ.П.

Хмельницький національний університет

 

ВПЛИВ ТНК НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

 

У статті розглянуто особливості розвитку та сучасний стан ТНК. Визначено динаміку находжень прямих інвестицій в Україну. Досліджено історію виникнення та розвитку ТНК у світовій та вітчизняній практиці. Розкрито основні переваги та недоліки діяльності транснаціональних корпорацій щодо України. Розроблено та викладено основні рекомендації покращення інвестиційного клімату в країні.

 

В статье рассмотрено особености развития и современное состояние ТНК. Изучено динамику поступления прямых инностранных инвестиций в Украину. Исследовано историю возникновения и развития ТНК в мировой и отечествинной практике. Разкрыто основные преимущества и недостатки деятельности транснациональных корпораций в Украине. Разработанно и выложено основные рекомендации улучшения инвестионного климата в стране.

 

This paper is devoted to the study features of the development and current status of transnational corporations. Defined the dynamics of the foreign direct investment in Ukraine. History of creation and development MNC in the world and domestic practice were explored. Clarified the main advantages and disadvantages of transnational corporations concerningUkraine. Main recommendations for improving the investment climate in the country were developed.


Е. О. Соловьева

Науковий керівник: к.э.н., доц., Продиус О. И.

Одесский национальный политехнический университет

 

ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

 

Выявлены и проанализированы проблемы банковского сектора Украины. Предложены пути решения наиболее актуальних проблем, препятствующих стабилизации  банковской системы Украины в условиях повышенной неопределенности.

 

Виявлено та проаналізовано проблеми банківського сектору України. Запропоновано шляхи вирішення найбільш актуальних проблем, що перешкоджають стабілізації банківської системи України в умовах підвищеної невизначеності.

 

Identified and analyzed problems in the banking sector of Ukraine. Proposed solutions to the most pressing problems hindering the stabilization of the banking system of Ukraine in conditions of high uncertainty.


Ж. М. Бліщ

Науковий керівник, к. е. н., доц. М. В. Сороківська

Львівська комерційна академія

 

ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

 

Запропоновано основні шляхи підвищення капіталізації вітчизняних банків, серед яких: зростання банківського капіталу шляхом реінвестування прибутку, додаткова емісія акцій, злиття і поглинання.

 

Предложены основные пути повышения капитализации отечественных банков, среди которых: рост банковского капитала путём реинвестирования прибыли, дополнительная эмиссия акций, слияние и поглощение.

 

The basic ways to increase the capitalization of domestic banks are suggested, among them: the growth of bank capital by reinvesting profits, the additional issue of shares, merger and acquisition.


К.С. Кондратюк

Науковий керівник: к.е.н., доц. І. Ю. Думанська

Хмельницький національний університет

 

РЕАЛІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 2015 РОКУ НА ТЛІ ВАЛЮТНОЇ КРИЗИ

 

У публікації розглянуто питання функціонування банківської системи України на тлі валютної кризи в 2014 р та прогноз на 2015 р. Обґрунтовано основні трансформаційні напрями забезпечення сталого її розвитку.

 

В публикации рассмотрены вопросы функционирования банковской системы Украины на фоне валютного кризиса в 2014 г. и прогноз на 2015 г.. Обоснованы основные трансформационные направления обеспечения устойчивого ее развития.

 

The publication considered the banking system of Ukraine against the background of a currency crisis in 2014 and forecast for 2015 The basic directions of transformation of sustainable development.


Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz