Неділя, 20.05.2018, 12:52
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків

ВПЛИВ ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ У СОТ
08.10.2015, 11:16

УДК

Мосенцев Є.О., Гаврашенко М.М.

Науковий керівник: д.е.н., професор Левкіна Р.В.

Харківський національний університет сільського господарства

 імені Петра Василенка

 

ВПЛИВ ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ У СОТ

 


 
Стаття присвячена аналізу нормативно-правових актів захисту вітчизняного ринку та  визначенню рівня їх впливу на розвиток товаровиробників в умовах членства України у СОТ. 

 

Статья посвящена анализу нормативно-правовых актов защиты отечественного рынка и определению уровня их влияния на развитие товаропроизводителей в условиях членства Украины в ВТО.

 

The article analyzes the regulations protecting the domestic market and the definition of their impact on producers in terms of development of Ukraine's membership in the WTO.

 

 

Постановка проблеми. Сільське господарство завжди було важливою складовою переговорного процесу в рамках вступу України до СОТ. Основною метою успішного завершення цих переговорів було забезпечення належного рівня підтримки агропромислового комплексу країни та створення умов для  конкурентоспроможності вітчизняного сільськогосподарського виробника після вступу до СОТ. Країни, що приєднуються до Організації, відповідно до Угоди СОТ про сільське господарство беруть на себе певні зобов’язання щодо державної підтримки сільського господарства, доступу до ринку сільськогосподарських і продовольчих товарів, механізму оподаткування виробництва, експортної конкуренції в сільськогосподарській і продовольчій торгівлі тощо. 

Незважаючи на те, що з вступом до СОТ держава мусила здійснити певну лібералізацію доступу до ринку, Україні вдалось відстояти свою позицію та досягти компромісу стосовно принципових питань переговорів.

Україна набула членства в СОТ у 2008 році після майже чотирнадцяті років переговорного процесу. Протягом цих років була реалізована більша частина зобов’язань країни, які стосуються лібералізації ввізних мит, гармонізації національного законодавства з правилами та вимогами СОТ. Відповідно, для визначення впливу членства в СОТ на економіку необхідно проводити не аналіз в рамках до і після травня 2008 року, а аналізувати вплив лібералізації торговельного режиму протягом років до формального членства. Набуття Україною членства в СОТ майже співпало з початком світової фінансово-економічної кризи, яка супроводжувалась різким падінням обсягів зовнішньої торгівлі, девальвацією національної валюти, банківською кризою тощо. Криза зумовила серйозні інституційні та структурні зміни в країні, які значно ускладнюють оцінку впливу на розвиток економіки власне вступу країни до СОТ. Тому порушені у статті проблемні питання є питання є актуальними та своєчасними.

Мета дослідження - визначення рівня впливу захисних заходів на розвиток вітчизняних товаровиробників в умовах членства України у СОТ.

Основний матеріал дослідження. Дослідженню даних проблемних питань було присвячено наукові праці Н.Дятленко, Л.Батченко, С.Науменко, О.Слободян, та ін.

Вступ України до СОТ поніс за собою досить значне збільшення конкуренції на українському ринку. У зв’язку з цим одразу ж після вступу стало необхідним захистити національного виробника та підвищити рівень знань про систему захисних заходів серед українських підприємств. Так у 2008 р. Верховною Радою України за спрощеною процедурою було розглянуто проект та прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту національного товаровиробника від субсидованого, демпінгового та зростаючого імпорту», (2008 р. №252-VІ). Внесено зміни відразу до трьох законів України: «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну"», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» [1].

Законопроект було розроблено у зв’язку із зауваженнями країн ― членів СОТ щодо необхідності приведення законодавства України у сфері застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів у відповідність до положень Угоди про застосування статті VІ ГАТТ/СОТ, Угоди про субсидії та компенсаційні заходи ГАТТ/СОТ та угоди про захисні заходи ГАТТ/СОТ, які у свою чергу регулюють порядок ініціювання та проведення антидемпінгових, антисубсидійних та спеціальних розслідувань і застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів у межах СОТ. З 2008 р. при визначенні шкоди, завданої товаровиробнику, розглядатиметься, чи були ціни на товар, що є об’єктом демпінгового імпорту, не просто нижче цін на подібний товар, а значно їх нижче. Выдтепер рівень впливу демпінгу у імпорті на зниження ціни та створення перешкоди щодо зростання ціни на вітчизняному ринку оцінюється за критерієм значущості. В цілому вищезазначені дії стали першим кроком щодо захисту національного товаровиробника від загострення конкуренції на внутрішньому ринку. Сьогодні захист вітчизняних товаровиробників в Україні здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Деякі зміни відбулися у процедурі антидемпінгового розслідування. Так, якщо раніше направлення Міністерством економіки відомим експертам, імпортерам, іншим сторонам анти демпінгового розслідування, яких воно вважає за необхідне залучити до участі в антидемпінговому розслідуванні, або компетентним органам країни експорту опитувальників з метою отримання інформації та доказів, що використовуються для проведення антидемпінгового розслідування, було передбачено як обов’язкову стадію такого розслідування, то тепер направлення відповідного опитувальника названо правом Міністерства економіки. Крім того, після внесення змін до Закону про захист від демпінгу за Міністерства економіки закріплено право вимагати від зацікавлених сторін надати інформацію та докази, необхідні для проведення антидемпінгового розслідування. Така вимога буде обов’язковою для виконання у фіксований термін. Із 16.05.2008 р. набула також чинності ст. 36 Закону про захист від демпінгу, яка передбачає, зокрема: якщо національний товаровиробник по дає скаргу щодо наявного демпінгу, а Міністерство економіки перед ініціацією антидемпінгової процедури має повідомити про це відповідні компетентні органи зацікавленої країни експорту [2].

У світлі захисту внутрішнього ринку на рівні ЄС прийнято цілу низку відповідних актів, серед яких окремо можна виділити Постанову Ради ЄС № 2641/84. За допомогою цього нового інструмента підприємства ЄС одержали можливість впливати на треті держави у випадку порушення останніми міжнародних торговельних зобов’язань. Крім того, єдине регулювання в рамках ЄС ввозу товару із третіх країн у ЄС забезпечується Загальним регулюванням ввозу товарів (імпорту) (Постанова Ради № 3284/94). Поряд з Основними антидемпінговими директивами в ЄС особливе місце займає система захисту від субвенцій, які можуть надаватися країнами, що не є учасницями ЄС (Постанова Ради № 2026/97). Незважаючи на те, що членство в СОТ відкриває широкі можливості для держави, виробників і споживачів далеко не всі потенційні переваги легко можна реалізувати. І заяви про те, що будь-яка країна отримає значні переваги при вступі до СОТ, має економічне спростування. Це можна проаналізувати через призму досвіду Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Угорщини – членів СОТ з 1995 р, яким членство в цій організації зразу не принесло відчутних переваг.

Як зазначає Л.В. Батченко, система захисту внутрішнього ринку України та національного товаровиробника є недосконалою. Зокрема, негативні наслідки вступу до СОТ були зпрогнозовані Урядом України, що вбачається з тексту розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо нейтралізації можливих негативних наслідків у зв’язку зі вступом України до СОТ та забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної економіки» (2006 р. № 10-р). До категорії дестабілізуючих економіку України факторів відноситься: скасування обмежень для громадян і юридичних осіб іноземних держав щодо заснування інформаційних агентств, обмежень обсягу іноземних інвестицій у статутному фонді таких агентств; скасування вимоги про належність до громадянства України для зайняття аудиторською діяльністю; скасування вимоги щодо обов’язкового використання підприємствами-виробниками тютюнової продукції вирощеної і ферментованої в Україні тютюнової сировини; скасування пріоритету вітчизняних виробників у разі проведення тендерів на оснащення об’єктів електроенергетики; збільшення частки іноземного капіталу у статутному фонді телерадіоорганізацій; скасування пільг для вітчизняних виробників [3]. 

Визначальними принципами і правилами СОТ для країн-членів, є: надання режиму найбільшого сприяння в торгівлі на недискримінаційній основі; взаємне надання національного режиму товарам і послугам іноземного походження; регулювання торгівлі переважно тарифними методами; відмова від використання кількісних обмежень; прозорість торгової політики; вирішення торгових суперечок шляхом консультацій і переговорів і т.д. [4].

Підкреслюючи важливість захисту внутрішнього ринку, перш за все необхідно точно визначити інструментарій такого захисту. Зокрема, вирішити питання: як об'єднати завдання вступу України до СОТ і захисту вітчизняного товаровиробника. Держава має зробити все для того, аби оптимально використати потенційні переваги від членства в СОТ, і водночас зменшити потенційні втрати та ризики, що випливають із участі України у цій організації.

Висновки. Аналіз наслідків вступу України до СОТ є надзвичайно важливим для вироблення ефективної зовнішньоекономічної політики за умов складної економічної ситуації як в Україні, так і в інших країнах світу. Лише за умов постійного моніторингу за результатами запровадження захисних заходів на діяльність вітчизняних товаровиробників держава нарешті зможе використати данні інструменти ефективно. Членство в СОТ слід розглядати як процес, використання позитивного потенціалу якого визначається національною зовнішньоекономічною політикою, станом світової, національної економіки та міжнародних відносин.

 

Література:

1.Хоцевич О.В. Захист національного товаровиробника у зв’язку зі вступом до СОТ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/68683.doc.htm

2.Дятленко Н.М. Деякі аспекти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в ЄС (на прикладі Німеччини) / Н.М. Дятленко // Вісник ІЕПД НАН України. – 2010. – № 1. – С. 65-68.

3.Батченко Л.В. Проблеми формування зовнішньоекономічної політики України в контексті членства у СОТ / Л.В. Батченко, С.М. Науменко // Культура народов Причерноморья. - № 147. - С.37 - 49.

4.Закон України Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту національного товаровиробника від субсидованого, демпінгового та зростаючого імпорту N 252-VI, 10.04.2008, Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1146.27.0

 

 

 

Category: 1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків | Added by: olrebak
Views: 134 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 10
Guests: 10
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz