Неділя, 20.05.2018, 12:51
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків

ОСОБЛИВОСТІ, МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ РИЗИКІВ
16.10.2015, 08:38

УДК 338

О. В. Матюшко

Науковий керівник старший викладач О.М. Шарапа

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

 

ОСОБЛИВОСТІ, МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ РИЗИКІВ

 

В статті проведено дослідження, що ілюструють ефективність кредитного рейтингування як базового інструменту управління інвестиційними ризиками, а також розглянуто шляхи підвищення ефективності кредитного рейтингу з метою максимізації кредитного ліміту від експортно-кредитних агентств. Проаналізовано особливості та переваги методів кредитного рейтингування для експортно-кредитних агентств та приватних страхових компаній.

 

В статье проведено исследование, иллюстрирующие эффективность кредитного рейтингования как базового инструмента управления инвестиционными рисками, а также рассмотрены пути повышения эффективности кредитного рейтинга с целью максимизации кредитного лимита от экспортно-кредитных агентств. Проанализированы особенности и преимущества методов кредитного рейтингования для экспортно-кредитных агентств и частных страховых компаний.

 

The studies which took place In the article illustrate the effectiveness of the credit rating as a basic instrument for management of investment risks, and describe the ways of improvement of the effectiveness of credit rating in order to maximize the credit limit given by export credit agencies. Also the features and advantages of the credit rating methodology for export credit agencies and private insurance companies are analyzed in the article.

 

Постановка проблеми. Сучасний рівень кредитного ризику в Україні робить появу кредитних рейтингів найвищою мірою актуальним. В даний час попит з боку інвесторів орієнтований не стільки на здатність виробляти конкретний товар, скільки на загальний рівень кредитної культури тієї чи іншої компанії. Саме тому важливо дослідити кредитно-рейтинговий механізм управління зовнішньоторговельними ризиками підприємства, а саме сутність, особливості, методологію проведення процедури кредитного  рейтингування, як невід’ємного етапу торгового фінансування під гарантії експортно-кредитних агентств та приватних страхових компаній. Значення роботи полягає у дослідженні та аналізі проблем зовнішньоекономічної діяльності підприємств, розробці і використанні інструментів управління інвестиційними ризиками зокрема торгового фінансування і кредитного рейтингування.

Мета дослідження. Метою статті є визначення особливостей кредитно-рейтингового механізму управління зовнішньоторговельними ризиками підприємства та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності його функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом десятиліть кредитні рейтинги використовуються на світових фінансових ринках як надійний, простий і прозорий інструмент оцінки надійності компанії, а також її фінансової та кредитної історії.

В умовах фінансової нестабільності та невизначеності збільшуються економічні ризики контрагентів, зростає ймовірність некредитоспроможності та дефолту компаній, що в свою чергу підвищує ризик появи безнадійної дебіторської заборгованості. Тому особливої актуальності та важливості набувають питання, пов’язані з оцінкою фінансової безпеки контрагентів, це особливо важливо на фінансових ринках, коли необхідно оцінити надійність існуючих цінних паперів за рівнем кредитного ризику. Учасникам зовнішньоекономічних відносин бракує інформації, яка б допомогла зорієнтуватись в ситуації і прийняти рішення щодо фінансових інструментів, які б сприяли зниженню ризиків.

Одним із показників, який дає оцінку кредитного ризику на ринку капіталів ,є кредитний рейтинг. Тому швидке приведення рейтингової оцінки у відповідність до реального стану юридичної особи є важливим завданням, яке стоїть перед спеціалізованими рейтинговими агентствами, діяльність яких спрямована на підвищення поінформованості і прозорості  у зовнішньоекономічних відносинах.

Кредитно-рейтингові агентства займаються безпосередньо збором інформації по контрагенту або емітенту, аналізом його платоспроможності і благонадійності і присвоюють спеціальний коефіцієнт (рейтинг) що вказує клас ризику. Процес рейтингування передбачає собою визначення ступеню кредитоспроможності приватної особи, підприємства, регіону чи країни. Кредитні рейтинги розраховуються на основі минулої та поточної фінансової історії зазначених вище учасників ринку, а також на основі оцінки розміру їх власності і взятих на себе фінансових зобов’язань. Основне призначення подібних оцінок − дати потенційним кредиторам уявлення про ймовірність своєчасної виплати взятих фінансових зобов’язань [1].

Розробити свою систему кредитних рейтингів може будь-який учacник ринку. Проте коли мова йде про торгове фінансування, визначення благонадійності підприємств, а особливо емітентів цінних паперів, то кредитний рейтинг означає рейтинг одного з трьох кредитно-рейтингових агентств Standard &Poors, Moody's і Fitch. Ці агентства розраховують велику кількість рейтингів, найважливішими з яких є міжнародні кредитні рейтинги та інвестиційні рейтинги, що описують ситуацію в галузі корпоративних та державних фінансів.

На території України кредитно-рейтингові агентства, що оцінюють благонадійність емітентів українського фондового ринку повинні бути уповноважені на конкурсній основі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Нині статус уповноваженого кредитно-рейтингового агентства мають «Рюрик», «Експерт-Рейтинг» та «IBI-Рейтинг», Українське кредитно-рейтингове агентство, «Стандарт-Рейтинг» та «Кредит-Рейтинг». Дані кредитно-рейтингові агентства рейтингують емітентів, та їх рейтинги обов’язкові за умов, якщо підприємство планує або займається емісією цінних паперів.

Незалежна оцінка такими організаціями дає змогу диференціювати позичальників і їх боргові зобов’язання на основі надійних критеріїв. Ринок цінних паперів прагне знайти тверду опору у вигляді класифікацій, стандартів і еталонів.

Кредитні рейтинги можуть присвоюватися емітенту (суверенному уряду, регіональним і місцевим органам влади, корпораціям, фінансовим інститутам, об'єктам інфраструктури, страховим компаніям, керованим фондам) або окремому борговому зобов’язанню. Деякі сфери застосування рейтингів наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

Переваги застосування кредитних рейтингів

Сфера застосування

Перевага

Ринки державних боргових зобов'язань

Доступ до багатьох сегментів ринку

Розширення можливого кола інвесторів

Кредитні лінії контрагентам

Збільшення кількості постачальників

Розширення можливостей для арбітражу

Переговори про відкритті ліквідних кредитних ліній

Розширення кола джерел фінансування

Полегшення доступу

Кредитний рейтинг емітента

Орієнтир для переговорів з кредиторами та постачальниками

Планування структури капіталу

Забезпечення балансу інтересів власників облігацій та акціонерів

Облігаційні і грошові фонди

Маркетинг, розміщення і внутрішній контроль.

Можливе сприяння зростанню вартості

Відповідність встановленим нормативам і стандартам

Можливість участі у приватизаційних тендерах

Розвиток бізнесу

Налагодження відносин з клієнтами

Приватний кредитний рейтинг

Більше ефективні переговори з комерційними контрагентами

Тендери та проекти

Зниження необхідності в акредитивах, гарантії або заставу

Відносини з інвесторами

Підвищення інформованості власників облігацій та акцій

 

 

Кредитний рейтинг, за якою б шкалою він не присвоювався, не є рекомендацією щодо того чи купувати, продавати або утримувати ті чи інші цінні папери. Вони не є обов’язковими для встановлення думки про ринкову ціну боргових зобов’язань і про інвестиційну привабливість емітента для конкретного інвестора. Користувачами рейтингової інформації є стратегічні інвестори, кредитори, акціонери і портфельні інвестори, аналітики, споживачі послуг організацій (банків, страхових компаній тощо), а також потенційні партнери по бізнесу. Найочевиднішою і найпоширенішою сферою застосувань кредитних рейтингів є поліпшення фінансових умов залучення фінансових ресурсів і полегшення процесу розміщення боргових зобов’язань (розміщення цілого ряду фінансових інструментів, наприклад, Єврооблігацій, неможливе без присвоєння рейтингу).

У процесі присвоєння кредитного рейтингу аналітики рейтингових агентств користуються інформацією, наданою емітентом (у відповідь на спеціальний запит), яка може бути конфіденційною і недоступною. Кредитний рейтинг відображає поточний думку агентства про здатність і готовність організації (Емітента боргових зобов'язань) своєчасно і в повному обсязі виконувати свої зобовʼязання. При цьому кредитний рейтинг не є рекомендацією купувати або продавати ті чи інші цінні папери (на відміну від рейтингів, які присвоюються інвестиційними банками). Важливо розуміти, що кредитний рейтинг не є результатом аудиторської або який-небудь іншої перевірки, хоча результати таких перевірок, проведених іншими організаціями, можуть бути використані аналітиками рейтингового агентства.

Процедура визначення рейтингу емітента складається з п’яти етапів:

На першому етапі організація-емітент оформляє заявку на присвоєння рейтингової оцінки. Агентство здійснює збір первинної інформації про організації-емітенти і висловлює попередню згоду або незгоду на проведення робіт з виставлення рейтингу.

На другому етапі відбувається зустріч представників агентства з менеджментом організації. За підсумками зустрічі між організацією-емітентом і агентством укладається договір про надання рейтингових (інформаційних) послуг. У відповідно до договору агентство бере на себе зобовʼязання з виставляння рейтингу і його моніторингу протягом певного часу, а організація-емітент зобов’язується представити повну інформацію про свою діяльності.

Третій етап − процес рейтингування емітента. Він починається з моменту надання емітентом необхідних для проведення робіт даних. За результатами рейтингування складається повний рейтинговий звіт, який передається на розгляд організації-емітенту.

Четвертий етап − узгодження результатів рейтингового дослідження з організацією. У разі згоди емітента на публікацію рейтингу, агентство становить короткий рейтинговий висновок на підставі повного рейтингового звіту. Висновок містить інформацію про присвоєний рейтингу, а також короткий обґрунтування віднесення до нього емітента.

П’ятий етап − публікація і моніторинг рейтингу. Для здійснення моніторингу рейтингу агентство береться відслідковувати інформацію про компанію - емітента та динаміку зміни її основних показників. У разі істотного зміни головних показників діяльності компанії, агентство залишає за собою право перегляду рейтингової оцінки [2].

Кредитні рейтинги мають значення як для емітентів цінних паперів так і для інвесторів. Для емітентів цінних паперів кредитні рейтинги є ефективним інструментом збільшення потенційних можливостей залучення інвестицій в розвиток бізнесу, оскільки вони сприяють підвищенню довіри інвесторів і кредиторів до цінних паперів емітента. Внаслідок цього зменшуються витрати при здійсненні запозичень, оскільки інституційні інвестори зазвичай не купують боргових зобов’язань, які не мають рейтингу, і згодні це зробити тільки за умови високої доходності, так званої «премії за невизначеність». Рейтинг допомагає впливати на сприйняття інвесторами кредитних ризиків і полегшує доступ на ринки капіталу навіть у складні періоди. Також, діяльність рейтингових агентств супроводжуються аналітичними коментарями, які сприяють підтримці впевненості у учасників ринку.

За даними дослідження, проведеного Базельським комітетом з нагляду за банківською діяльністю в світі існує близько 130 рейтингових агентств. Вони умовно, в залежності від ступеня присутності в інших країнах поділені на три категорії: міжнародні, регіональні та національні. До міжнародних відносяться агентства «великої трійки»: Moody’s, S&P, Fitch. Регіональні агентства надають послуги з присвоєння рейтингів в певному регіоні. Такі агентства максимально адаптовані до врахування в своїй діяльності національних, політичних і економічних особливостей близьких по укладу та традиціям країн. В останні роки спостерігається процес поглинання міжнародними рейтинговими агентствами інших рейтингових агентств, які потім входять в їх глобальну сітку [3].

Вітчизняне кредитно-рейтингове агентство IBcontacts не вповноважене державними органами на рейтингування емітентів цінних паперів, а займається безпосередньо підготовкою кредитних звітів та рейтингів для міжнародних експортно-кредитних агентств та приватних страхових компаній. Основними конкурентами IBcontacts на території України та СНД є наступні кредитно-рейтингові агентства:IGK, Integrities та CredoLine. На українському ринку IBcontacts має низку переваг, що робить його лідером по підготовці кредитних рейтингів на території України та країн СНД.

Основною перевагою IBcontacts є успішно пройдена акредитація міжнародної організації FEBIS (FederationofBusinessInformationServices), IBcontacts є єдиним її членом на території України. Також компанією IBcontacts підписані прямі контракти з понад 15 міжнародними експортно-кредитними агентствами з надання послуг з підготовки кредитних рейтингів. Партнерська мережа IBcontacts постійно зростає і нині компанія веде переговори про партнерство ще з 10 міжнародними експортно-кредитними агентствами, у т. ч. з світовим лідером експортного фінансування експортно-кредитним агентством Atradius. Завдяки налагодженим партнерським зв’язкам, а також високим рівнем професіоналізму персоналу компанії, вона має можливість підготовлювати до 500 короткострокових кредитних звітів у місяць і за обсягами значно випереджає конкурентів [4].

Кредитно-рейтингове агентство IBcontacts працює на ринку консалтингових послуг. В Україні цей ринок чітко сегментований, і конкуренція між продавцями консалтингових продуктів, в основному, ведеться усередині свого сегмента. Сучасний розвиток консалтингового бізнесу показав, що невеликі консультаційні фірми не конкурують із провідними компаніями, які здійснюють фінансовий менеджмент, маркетинг, управління персоналом, зовнішньоекономічну діяльність тощо, даючи їм тим самим можливість мати переваги у боротьбі за клієнта. Основними гравцями на консалтинговому ринку є так звана «Велика четвірка»: ПрайсуотерхаусКуперс, Делойт Туш Томацу, Ернст ендЯнг, КПМГ. Кількість їх працівників сягає 150 тис. осіб, а щорічний прибуток кожного з них перевищує 150 млрд дол. США.

Головною місією компанії IBcontacts є сприяння розвитку міжнародних відносин шляхом надання обєктивноої та якісної інформації, підготовка регіональних компаній до виходу на міжнародний ринок капіталу та формування позитивного іміджу вітчизняного бізнесу за кордоном.

IBcontacts надає наступні послуги: консультативні послуги, підготовка кредитних звітів, маркетингові дослідження, B2B послуги, фінансовий PR&IR, видавництво міжнародного журналу IBobserver, міжнародні освітні заходи: включаючи тренінги з торгового фінансування, організація та проведення міжнародних конференцій, координація проектів та консультаційні послуги, інвестиційні дослідження та проектна документація, корпоративне навчання і т. д.

Кредитно-рейтингове агентство IBcontacts володіє унікальним статусом компанії,  уповноваженої іноземними страховими та кредитно-фінансовими установами на присвоєння короткострокових і довгострокових кредитних рейтингів підприємствам у регіоні СНД. Репутація надійного партнера на міжнародному ринку фінансування, багаторічний досвід роботи фахівців, рекомендації клієнтів і високоякісне виконання поставлених завдань дозволили сформувати стійку партнерську мережу в багатьох країнах світу. Кредитні звіти компанії IBcontacts відповідають міжнародним нормативам, що дає можливість компанії співпрацювати з низкою кредитно-рейтингових агентств і готувати звіти, що відповідають їх нормативам та потребам.

Незважаючи на труднощі й поточні проблеми у використанні кредитно-рейтингового механізму для фінансування угоди під гарантії кредитно-рейтингових агентств, цей інструмент залишається бажаним для великої кількості компаній, які успішні на ринку і стабільно розвиваються.

Такі компанії досить часто імпортозалежні, а тому не можуть вести нормальну діяльність без рентабельних умов діяльності, а, отже, не можуть дозволити собі дорогі інструменти торгового фінансування. Використання кредитно-рейтингового механізму дає можливість компанії, по-перше, презентувати власний бізнес іноземному партнеру або інвестору, а по-друге, необхідний для користування послугами експортно-кредитних агентств. Отже, такій компанії вкрай необхідно провести певні дії для максимізації кредитного рейтингу з метою отримання максимального торгового ліміту для угоди, або проекту.

Проблема торгового фінансування в Україні пов’язана з тим, що нині діяльність практично кожної української компанії так чи інакше пов’язана з міжнародною торгівлею. Цей фінансовий інструмент є найбільш вигідним для українських компаній як за вартістю, що на порядок нижче місцевих розцінок, так і за термінами, що відрізняється завидною тривалістю. Крім того, успішно реалізовані проекти по залученню зарубіжного торговельного фінансування формують позитивну міжнародну кредитну історію української компанії, відкриваючи подальші перспективи розвитку співпраці з іноземними банками та експортними кредитними агентствами.

При визначенні суми страхового покриття слід насамперед орієнтуватися на аналіз ризиків і дослідження кредитоспроможності іноземного позичальника, а також його можливість забезпечити своєчасне погашення. Щоб претендувати на отримання торгового фінансування, компанія, безумовно, повинна відповідати певним критеріям. Також треба звернути увагу на юридичні і маркетингові показники, що характеризують роботу бізнесу в конкретній галузі.У разі залучення короткострокового фінансування (до одного року ), іноземний постачальник може надати товарний кредит і відстрочку платежу від своєї компанії під гарантії експортно-кредитних агентств (ЕКА). Однак у разі необхідності отримання відстрочки на більш тривалий термін (від п’яти років), іноземний експортер не в змозі чекати так довго, до проекту потрібно залучити іноземний банк, що буде фінансувати проект, він найчастіше знаходиться в стані інкорпорації компанії-виробника.

Кошти виділяються українському позичальникові (ним може бути як український банк, так і сам український імпортер) іноземним фінансують банком під гарантії ЕКА. При цьому вартість грошей набагато нижче і тому є логічні пояснення. По-перше, кошти виділяються зарубіжними банками, фінансування яких є apriori більш дешевим. По-друге, експортно - кредитне агентство страхує ризики фінансуючих банків, що також дозволяє їм знижувати річні процентні ставки.ЕКА бере на себе такі ризики, оскільки засновуються іноземними державами для підтримки внутрішніх виробників - таким чином ризики, по суті, беруть на себе іноземні держави. І в цьому якраз і полягає головна перевага торгового фінансування.

Якщо ж постачальник обслуговується в приватній страховій компанії, яка не має високої мети розвитку національного виробництва, то отримати страхове покриття може бути складніше.Премію ЕКА при реалізації такого роду проектів становить одноразова процентна ставка. Дана премія безпосередньо залежить від ризиків країни, в якій знаходиться позичальник.

Основна мета полягає в тому, щоб компанія повністю сприяла підготовці кредитного рейтингу та бізнес-плану, бо він є основою для ЕКА для прийняття рішення щодо торгового фінансування, що дозволяє українській компанії отримати фінансування напряму і не вимагає участі українського банку. Це, безумовно, дає змогу ще більше знизити вартість фінансування, здешевивши торговий проект загалом. Отримання такого виду фінансування означає, що компанію визнали за кордоном як надійного позичальника з мінімальними фінансовими ризиками, а це вже міжнародне визнання європейським ЕКА, тому що ризики України в цілому залишаються на найвищому рівні для світової спільноти [5].

Однак, для українських компаній, які нині з низки причин ще не можуть самостійно виступати в якості позичальників перед зарубіжними фінансують банками, є можливість залучити до проекту українські банки, які по суті виступають в ролі гарантів. Саме вони в такому випадку отримують в рамках даних проектів позикові кошти, за рахунок яких фінансуються українські компанії. Торговельне фінансування є більш ефективним і більш прийнятним для ринку, ніж пряме кредитування. Можливість страхування ризиків українських компаній-позичальників експортним кредитним агентством є надійною альтернативою. У проект також може залучатися комерційний банк імпортера у разі необхідності отримання додаткової гарантії.

Умовою надання страхового покриття від ЕКА є класифікація компанії-імпортера як надійного покупця відповідно з їх системою класифікації. Крім того, імпортер повинен показати певну стійкість до коливань ринку і валютних курсів. ЕКА також аналізує фінансову стабільність українських банків у разі їх залучення в проект. Іншим важливим фактором є власність банку і ймовірність фінансової підтримки у разі потреби.

Таким чином, залучаючи український банк в подібний проект, треба керуватись принципами надійності і стабільності міжнародних зв'язків кожного конкретного банку, також порівняти його маржу, пропорційно якій відбудеться подорожчання загальної процентної ставки по проекту [6].

Для підприємств, що прагнуть розширювати зовнішньоторговельні відносити можна сформулювати основні правила управління ризиками в ЗЕД: не можна ризикувати більше, аніж це може дозволити власний капітал; необхідно думати про наслідки ризику; не можна ризикувати більшим заради малого; позитивне рішення про проведення зовнішньоекономічної операції приймається лише за відсутності суттєвих сумнівів; за наявності суттєвих сумнівів приймається негативне рішення.

В будь-якій ситуації завжди шукати варто рішення, яке б задовольняло субʼєктів ЗЕД. Компанія повинна розробити власну стратегію управління ризиками, і притримуватись цієї програми при прийнятті рішень щодо мінімізації ризиків у ЗЕД: максимум виграшу; оптимальне поєднання виграшу та розміру ризику; оптимальна імовірність отримання результату від зовнішньоекономічної операції; допустиме коливання отримання результату від зовнішньоекономічної операції.

Водночас існують загальновідомі методи зменшення ризику в ЗЕД, які повинні бути поєднані разом з інструментами кредитного рейтингування: диверсифікація асортименту; лімітування (обмеження) видів діяльності або обсягів продукції, що випускається; самострахування; страхування.

У той же час, слід зазначити, що незалежно від використовуваного інструменту, торговельне фінансування було і залишиться незрівнянно більш вигідним і перспективним для українських компаній, в планах яких - вихід на ще більш високий міжнародний рівень. Але разом з тим саме присутність Українського експортно-кредитного агентства могло би значно вплинути на розвиток українського експорту, та конкурентоздатність національної економіки.

Висновки. На світовому рівні росте недовіра до українських підприємств, що значно ускладнює їх зовнішньоекономічну діяльність, адже підприємства не завжди мають власний кошт, щоб профінансувати угоду, їм потрібні додаткові джерела фінансування, це вже не кажучи про якість продукції, міжнародну конкуренцію, нетарифні та тарифні бар’єри, з якими стикаються національні виробники. Є велика кількість інструментів по залученню інвестицій, торгового фінансування, з метою отримання сприятливих умов зовнішньо-торгівельних контрактів. Досить часто компанії стають заручниками обставин і не можуть довести власну благонадійність перед зарубіжним виробником чи імпортером. Обидві сторони звісно прагнуть мінімізувати власні ризики, але і прагнуть укласти угоду, тому і прибігають до можливих зустрічних домовленостей, які б задовільнили обидві сторони, з одного боку допомогли б уникнути ризику несплати навіть за форс - мажорних обставин.

На жаль, банківська система не може задовольнити потребу підприємств у позичкових грошах, оскільки їх вартість занадто висока, що робить саму угоду нерентабельною. В даному випадку торгове фінансування під гарантії експортно-кредитних агентств могло би бути ефективним для українських імпортерів, оскільки даний інструмент досить таки дешевий порівняно з іншими, приблизно від 2 до 5 % від суми контракту, але дає можливість отримувати вкрай необхідні відстрочки та уникнути касового розриву.

Українські експортери, якщо бажають звернутися до послуг експортно-кредитного агентства, вимушені звертатись також до зарубіжної фінансуючої організації, що процедурно ускладнює весь процес.Український ринок залишається досить таки привабливим для європейських інвесторів та компаній, але все ж таки практика ведення бізнесу показує, що великі прибутки повʼязані з значними ризиками. А для підвищення привабливості та покращення умов ведення бізнесу необхідно робити масштабні перетворення.

Кредитне рейтингування може частково допомогти українським підприємствам, вирішити поточні проблеми нестачі власного капіталу, але воно не вирішує всіх проблем. По-перше, при присвоєнні кредитного рейтингу не аби яке значення має рейтинг самої країни резиденту, що одразу ж знижує можливість фірм отримати адекватний рейтинг, в незалежності від успішності ведення бізнесу. По-друге, кредитно-рейтингові агентства зазвичай створюються урядом, або за підтримки уряду, з метою підтримання національного виробника, надання резиденту можливості пропонувати довгострокові відстрочки не ризикуючи власним капіталом, тим самим підвищуючи його конкурентоздатність. Отже, українські імпортери опосередковано користуються подібними умовами сприяючи розвитку експорту країни виробника, на що і направлена діяльність експортно - кредитного агентства, що в свою чергу впливає на торговий баланс країни.

 

Література:

 1. Скогорєва А. Рейтингові агентства: між минулим та майбутнім / А. Скогорєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/122.htm
 2. Регулирование рейтинговой деятельности / Рейтинговыйвестник. – 2010. – №2. – 7 с.
 3. Рейтингові агентства у системі кредитних ризиків // Фінансовий ринок України. — 2013. — №5. — С. 28—31.
 4. Moody'sInvestorsService – [Електронний ресурс]– [http://www.moodys.com/] – Режим доступу: - http://v2.moodys.com/moodys/cust/content/loadcontent.aspx?source=staticcontent/businesslines/sovereign-subsovereign/ratingslistgbr.htm&param=all
 5. Бойко Є.О. Експортне кредитне агентство, як складова державного управління в підвищенні експорту. [Електронний ресурс] / Є.О. Бойко. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/NacGosp/2010/Boyko_EO.pdf
 6. Криничная Е. Торговое финансирование для компаний из СНГ: выбор альтернативных путей. / Е. Криничная // IBobserver. Internationaltradedevelopment. – 2013, № 11. – С. 10-11.
Category: 1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків | Added by: olrebak
Views: 373 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 12
Guests: 12
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz