Неділя, 20.05.2018, 12:49
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
19.10.2015, 11:26

УДК 338

Є.М. Подолян

Науковий керівник к.е.н, ст.викладач О.В Рибак

Хмельницький національний університет

 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

 

В статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму як провідного сегмента світового ринку, що є однієї із найважливіших складових процесу глобалізації. Визначено передумови глобалізації світового туристичного ринку, дослідженно перспективи розвитку системи міжнародного туризму в сучасних умовах.

 

Постановка проблеми. За останні десятиліття відбувся ряд подій, які суттєво змінили соціально-економічний ландшафт людського життя. Сучасна епоха – це епоха глобалізації, про яку заговорили тоді, коли з розвитком технологій, транспортних засобів та інформаційних каналів відбулася зміна всього світоустрою. Рушійною силою цих процесів є економічна глобалізація – один із найважливіших трендів, що визначають траєкторію сучасного світогосподарського розвитку, під якою розуміється істотне збільшення масштабів міжнародного обміну капіталами, товарами, послугами, технологіями, інформацією, людьми, просторова й інституційна інтеграція світових ринків. Головний вектор глобалізаційних змін полягає у напрямі руху від індустріальної економіки до індустрії послуг. Туризм-це одна з найважливіших складових індустрії послуг. Міжнародний туризм став феноменом глобального масштабу, щорічно здійснюється понад 900 млн. туристських поїздок. На економічному рівні міжнародний туризм являє собою потужну світову індустрію, що виробляє до 10 % світового валового продукту.У світі кожна 15-та людина пов’язана з індустрією туризму [1, с.7]. Внаслідок цього дослідження і вивчення тенденцій розвитку міжнародного туризму як складової сучасних глобалізаційних процесів є надзвичайно актуальними.

Метою даної статті є систематизація базових аспектів, тенденцій і закономірностей впливу глобалізаційних чинників на розвиток міжнародного туризму.

Виклад основного матеріалу. Початок ХХІ ст. характеризується домінуванням глобалізаційних тенденцій у процесі розвитку міжнародних економічних відносин. Світовий ринок товарів і послуг перетворюється у єдиний глобальний економічний простір, у якому розвиток окремого сегмента стає закономірним наслідком ефективності процесів інтернаціоналізації, транснаціоналізації та міжнародної кооперації.

Особливе місце у структурі світової торгівлі посідає сфера туристичних послуг, яка завдяки високій динаміці свого розвитку відноситься до найбільших галузей світу. Туристські послуги стали найбільш потрібним продуктом, залишивши позаду інші товари, які визначали до останнього часу структуру міжнародної торгівлі. Індустрія туризму й суміжні галузі (туристський сектор)  надають роботу все більшій кількості людей. Кожного року збільшується кількість осіб які надають перевагу туризму як основному виду відпочинку. Революційні зміни, що відбуваються в галузі інформатики й розвитку засобів транспорту та комунікацій роблять туризм доступнішим для населення. Цьому також сприяють інтенсифікація глобалізаційних тенденцій у світовому розвитку, підвищення ступеня економічної й політичної «відкритості» держав і спрощення формальностей, пов'язаних із транскордонними переміщеннями людей.

Слід зазначити, що сучасний міжнародний туризм являє собою складне, багатоцільове й у ряді випадків різноспрямоване економічне явище, що досить повно втілює в собі основні властиві економічній глобалізації механізми й процеси. До середини XX століття міжнародний туризм носив характер класичної світової торгівлі, коли функціонуючі національні туристичні оператори, вступаючи в торговельні відносини з іноземними туристичними постачальниками (готелями, перевізниками, підприємствами громадського харчування), формували туристичний продукт, у складі якого була присутня національна приналежність тієї або іншої туристичної послуги. Невисокі обсяги міжнародних туристичних обмінів, а також недосконалість транспорту й засобів комунікації стримували зростання туризму в усьому світі, виключали виникнення ефекту масштабу в туристичному бізнесі. Стрімкий розвиток технологій, поширення авіатранспорту, здешевлення міжнародного телефонного зв’язку й поява електронних засобів зв’язку, соціально-економічні зміни (підвищення рівня матеріального добробуту, збільшення тривалості вільного часу робітників, скорочення пенсійного віку, соціальні програми розвинених держав, зменшення кількості багатодітних родин, зростання частки працюючих жінок і т.д.), що відбувалися в другій половині минулого століття, призвели до небаченої до цього популяризації міжнародних поїздок і зростання туристичних потоків у розвинених країнах. Зростання рентабельності туристичного бізнесу, яке супроводжувалося ефектом масштабу й невисокими бар’єрами входу до галузі, призвело до загострення конкурентної боротьби на туристичних ринках, переходу до цінової конкуренції, оскільки все частіше клієнтами туристичних операторів ставали представники середнього класу суспільства, що досить обдумано підходили до питання витрачання власних коштів [2,с 52-53].

Зростання іноземних інвестицій спонукало до розвитку другої фази історичного розвитку глобалізації туристичного ринку, що характеризувала поширення стійких туристичних зв’язків (найчастіше однобічних: «країна-донор – країна-реципієнт»), а також тісну взаємодію процесів туристичного виробництва двох (або більше) країн, у результаті яких національна приналежність туристичної послуги в складі туристичного продукту стає або розмитою, або губиться зовсім. До стійкої міжнародної економічної інтеграції – зближення й взаємопристосування національних економік, включення їх у єдиний відтворювальний процес в інтернаціональних масштабах, призвели подальший міжнародний поділ праці та ще більша інтернаціоналізація капіталу, стрімка інтенсифікація НТП глобального характеру, збільшення мобільності робочої сили, підвищення ступеня відкритості національних економік.

Основними передумовами глобалізації світового туристичного ринку можна назвати такі наслідки міжнародної економічної інтеграції [3, с.43]:

 1. Зростання ефекту масштабу в туристичному бізнесі, становлення масового характеру міжнародних поїздок.
 2. Поширення інформаційних технологій і засобів зв'язку, формування єдиного інформаційного поля, доступного для необмеженої кількості користувачів.
 3. Поява й поширення сучасних засобів транспорту, що дозволяє скоротити природні географічні перешкоди для розвитку міжнародних туристичних обмінів.
 4. Різке скорочення завдяки передовим технологіям, транспортним і телекомунікаційним витратам, значне зниження витрат на опрацювання, зберігання й використання інформації.
 5. Доступність і поширеність знань і технологій створення, просування, продажу туристичного продукту в міру популяризації освіти у сфері туризму й готельного господарства.
 6. Поширення міжнародних форм здійснення виробничо-господарської діяльності (ТНК): організаційні форми, рамки діяльності яких виходять за національні кордони, набувають міжнародного характеру, сприяючи формуванню єдиного ринкового простору.
 7. Загальна лібералізація світової торгівлі послугами Ріст концентрації капіталу в трьох світових центрах.
 8. Уніфікація вимог і правил оподатковування, бухгалтерського обліку, тощо.
 9. Посилення тенденцій до формування єдиної системи стандартизації послуг.
 10. Зростання мобільності населення планети внаслідок ослаблення ролі звичок, традицій, соціальних зв'язків і звичаїв, подолання національної обмеженості людей.

Таким чином, перехід міжнародного туризму до глобального етапу свого розвитку був викликаний специфікою ринкової кон'юнктури конкретного історичного етапу, прагненням великих туристичних компаній до мінімізації собівартості туристичного пакета й підвищення гарантій надання анонсованих туристичних послуг належної якості; а також зростання нвестиційної привабливості туристичного бізнесу внаслідок масового характеру міжнародного туризму й зростання ефекту масштабу в ньому.

Міжнародний туризм впливає на такі ключові сектори економіки, як транспорт і зв’язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання, виступаючи своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку. Він забезпечує зайнятість понад 270 млн. чоловік, тобто кожної дев’ятої працюючої у світі людини [4, с.48]. Про роль туризму у сучасному світовому розвитку свідчать наступні цифри. За даними Світової туристичної організації (ЮНВТО) і Міжнародного валютного фонду, туризм з 1998 р. вийшов на перше місце у світовому експорті товарів і послуг, залишивши позаду автомобільну промисловість, виробництво хімічних продуктів, продуктів харчування, комп’ютерів і палива. Іншими словами, як ми вже відзначали, туристичний продукт став товаром, що реалізується у світі найактивніше. Середні темпи зростання туризму склали за останні 35 років понад 7 % на рік, що набагато вище середньорічних темпів зростання світової економіки в цілому. За прогнозами ЮНВТО, у найближчі десятиліття динаміка зростання туризму збережеться. До 2020 р. кількість міжнародних туристичних прибуттів повинна зрости більш ніж удвічі відносно 2000 р., ще більшою мірою – в 4 рази повинні збільшитися доходи від туризму [1, с.392–993].

Фахівці Міжнародної асоціації наукових експертів у сфері туризму (AIEST) виокремлюють такі сучасні тенденцій розвитку світової туристичної індустрії [5, с.149–150]:

 1. Поширення сфери інтересів туристичного бізнесу на інші продукти й послуги, що раніше надавали підприємствам інших галузей, наприклад, організація харчування, дозвілля, розваг, виставкової діяльності й т. д.
 2. Зростаюча демократизація туристичної індустрії, що значною мірою сприяє підвищенню доступності туристичних послуг для масового споживача.
 3. Посилення спеціалізації туристичного бізнесу, що дозволяє чіткіше орієнтуватися на визначені сегменти споживачів.
 4. Розвиток нових видів туризму, наприклад, екологічного, пригодницького, екстремального, деяких тематичних напрямків, що дозволяє врахувати інтереси практично будь-яких категорій споживачів і зробити туристичний продукт більш витонченим.
 5. Глобалізація й концентрація туристичного бізнесу, що виявляється у створенні туристичних корпорацій і готельних ланцюгів, а також створенні туристичних асоціацій, союзів, міжнародних урядових і неурядових організацій.
 6. Глибока персоніфікація обслуговування й повна концентрація на запитах і потребах туристів; - широке впровадження нових засобів комунікації й інформаційних технологій, що дозволяє здійснювати глибоку й системну економічну діагностику.
 7. Впровадження нових технологій у ділову стратегію підприємств туристичної індустрії, зокрема широке використання Інтернет з метою просування туристичних продуктів і послуг.

 Отже, туризм як глобальний продукт охопив увесь світ, адже сьогодні третина населення Землі щорічно бере участь у внутрішніх і міжнародних туристичних подорожах. Туризм є новим соціальним феноменом, властивим епохі глобалізації й інформаційно- комунікаційної революції. Міжнародний туризм особливо активно розвивався в останні десятиліття, перетворившись в одну із найбільших і найприбутковіших галузей світового господарства – на його частку припадає майже третина світової торгівлі послугами.

Висновки. В умовах пост-індустріалізації світової економіки й посилення процесів глобалізації економічного, політичного, культурного й соціального просторів міжнародний туризм стає однією із провідних і таких, що динамічно розвиваються, галузей світового господарства й важливим сегментом світового ринку. Сучасний міжнародний туризм відіграє значну роль у формуванні валового внутрішнього продукту багатьох країн світу, сприяє створенню додаткових робочих місць і забезпеченню зайнятості населення, є джерелом валютних надходжень і оптимізації зовнішньоторговельного балансу. Впливає на такі ключові галузі, як транспорт, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво споживчих товарів міжнародний туризм виступає своєрідним каталізатором розвитку всього світового соціально-економічного простору.

Основними компонентами глобалізації міжнародного туризму можна назвати розширення інтернаціональних економічних зв'язків у туристичному виробництві, зростання інтернаціоналізації факторів туристичного виробництва (за допомогою збільшення прямих і портфельних закордонних інвестицій, обміну знаннями й технологіями, зняття міграційних обмежень), поширення ТНК у туристичному бізнесі (характерними рисами ТНК є взаємозамінність і взаємозалежність організаційної структури, їхня орієнтація на інформаційні ресурси, на ринки з високим рівнем споживання).

 

Література:

 

 1. International tourism : a global perspective / editor, Chuck Y. Gee ; co-editor, Eduardo Fayos-Solá; World Tourism Organization in cooperation with WTO Education Network. – 3 ed. World Tourism Organization, 2010. – 431 р.
 2. Игнатьев, А.В. Российский туризм в эпоху глобализации: стратегия, конкурентоспособность, перспективы: монография /А. В. Игнатьев. – М.: Палеотип, 2007. – 280 с.
 3. Зорин И.В. Глобальные тенденции развития туризма [Текст] / И. В. Зорин // Гостиничный бизнес. – 2010.
 4. Trends and issues in global tourism 2010 / Roland Conrady, Martin Buck, editors. - Berlin: Springer, 2011. – 251 p.
 5. Tourism development after the crises : global imbalances-poverty alleviation / edited by Peter Keller, Thomas Bieger ; with contributions by Thomas Bieger ... [et al.] ; [International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST)]. – Berlin : Erich Schmidt, 2011. – 248 p.

 

Category: 1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків | Added by: olrebak
Views: 567 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 10
Guests: 10
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz