Середа, 22.08.2018, 06:07
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Міжнародна науково-практична Internet-конференція » 8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

Entries in category: 18
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 »

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам
І.В.БАБІЙ

Хмельницький національний університет

Одним з основних чинників, що впливає на конкурентоспроможність, прибутковість та досягнення відповідного рівня в галузі управління підприємством є повнота використання можливостей даного підприємства, його потенціалу. Потенціал підприємства - це не тільки наявні для використання ресурси та можливості підприємства, це й здатність підприємства ефективно їх використовувати. Неповне та невміле застосування ресурсів підприємства може привести його до нульових прибутків та до банкрутства. Тому вірне використання та оцінка складу потенціалу підприємства є досить важливим для подальшого його ефективного функціонування.
8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств | Views: 4396 | Downloads: 0 | Added by: Lesya | Date: 21.09.2011 | Comments (0)

Л. О. Шемчук
Хмельницький національний університет

Питання визначення конкурентоспроможності та системи чинників її забезпечення є надзвичайно важливим для утримання певних сегментів ринку та загалом ефективного функціонування промислових підприємств. Завдання підвищення конкурентоспроможності підприємств завжди були в полі зору як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, однак багато питань теоретичного, методологічного, а також практичного характеру на сьогодні залишаються не вирішеними внаслідок несистемного та епізодичного характеру їх дослідження.

С.О. Коваленко
Хмельницький національний університет

Глобалізація світової економіки, швидкий технічний та технологічний розвиток, зростання національних ринків, регіональна економічна інтеграція, поглинання та об'єднання компаній, концентрація та кооперація виробництва, зростання конкуренції викликали зростання вимог до маркетингової політики і стратегічної діяльності промислових підприємств. Об'єктивно, саме стратегічна маркетингова діяльність на етапі динамічних змін навколишнього середовища виступає інструментом адекватної адаптації до економічних викликів та змін пріоритетів функціонування цільових ринків.

Сучасна практика діяльності промислових підприємств свідчить про необхідність зміни існуючих підходів до управління маркетинговими стратегіями. І в першу чергу, актуальним залишається питання вдосконалення системи управління маркетингом та оптимізації комплексу маркетингу, стратегічної діяльності підприємств та маркетингової політики.


Н.Ю. Чорна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТУ

 

Управління промисловими підприємствами демонструє на сучасному етапі тенденцію до формування інтеграційних об'єднань та нарощення концентрації капіталу. Характерним для України є формування вертикально-інтегрованих об'єднань в межах найбільших фінансово-промислових груп.


Як показує практика економічно розвинених країн, інтеграція підприємств поєднаних технологічним процесом виступає закономірним етапом еволюції промислових секторів. Водночас, традиційні мотиви притаманні вертикально-інтегрованим компаніям економічно розвинених країн, набувають видозмінених форм в Україні, що обумовлено трансформацією господарського механізму, реформуванням промислових підприємств, лібералізацією економічних відносин та виходом на цільові зарубіжні ринки.


УДК 65. 018. 621 (477)
І.В. Нижник
Хмельницький національний університет

Елементами інформаційної системи, яка б забезпечувала конкурентні переваги є інформація про виробничу, ресурсну, трудову, інвестиційну, інноваційну, інтелектуальну, маркетингову, експортну, товарну спроможність. Так, кожна із складових елементів дозволяє підприємству пристосуватись гнучко до зовнішнього середовища. Управління підвищенням конкурентоспроможності передбачає вплив через мотиваційні аспекти на персонал, який має прикладати всіх зусиль на виконання визначеної конкурентної стратегії розвитку підприємства.

Управління підвищенням конкурентоспроможності передбачає вплив через мотивацію і стимулювання на продуктивність праці персоналу, яка за нинішніх умов є найголовнішим джерелом підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Управління конкурентоспроможністю полягає в узгодженні всіх зусиль персоналу на виконання визначеної конкурентної стратегії розвитку підприємства.

В. М. Нижник
Хмельницький національний університет
А. О. Левицька
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

В умовах прискорення бізнес-процесів та посилення конкуренції, одним з головних ресурсів забезпечення стратегічної конкурентоспроможності організації являється високий рівень конкурентоспроможності персоналу.
Проблемі конкурентоспроможності людини на ринку праці, аналізу факторів, що впливають конкурентоспроможність персоналу, підходам до її перетворення присвячено роботи Комарова ЄІ., Міляєвої Л.Г., Сотникової С.І., Фатхутдінова Р.О. Проте, автори розходяться в думці відносно предмету та об’єкту вивчення, що призводить до існування одночасно декількох незалежних економічних категорій – конкурентоспроможності робочої сили, трудового, управлінського потенціалу, конкурентоспроможності робітника, персоналу, трудових ресурсів. Отже ті публікації, що є на сьогоднішній день не відображають всіх аспектів розвитку та оцінки конкурентоспроможності персоналу, а встановлення взаємозв’язку між вищезазначеними економічними категоріями являється обов’язковою умовою дослідження конкурентоспроможності персоналу на внутрішньому ринку праці.

Т.І. Каткова
Хмельницький національний університет


Реалізація маркетингових стратегій вітчизняних машинобудівних підприємств традиційно наражається на ризики зовнішньоекономічної діяльності, що з однієї сторони логічно пояснюються існуванням об'єктивних законів та закономірностей глобалізації та розвитку світової економіки, а з іншої неспроможністю оцінити та відстежити ці закони та наслідки їх впливу. На відміну від традиційних маркетингових досліджень ймовірність настання несприятливої кон’юнктури вимагає моніторингу показників стратегічного розвитку на постійній основі в межах реалізації політик на зовнішніх цільових ринках.

Довготривалі тенденції розвитку цільових ринків визначаються системою чинників, спроможність відстежити які тотожна здатності до оперативної реакції на кон’юнктурні коливання, використання нових резервів росту та уникнення ризиків втрат.


О.В. МАРУНЧАК
Я.В.ПОЛІНСЬКА
Національний Університет ДПС України

В умовах ринкової економіки перед податковою системою постають пріоритети забезпечення достатнього обсягу податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та гарантій громадянам достатнього життєвого рівня.
Шляхом таких фінансових важелів, як податки, державні інвестиції, бюджетні кредити, створюються передумови для впливу держави на різні сторони господарювання, сприяючи прискореному оновленню основних виробничих фондів, розвитку АПК, непросфери, інфраструктури, фінансування науки, охорони здоров’я, удосконалення державної системи підготовки перепідготовки кадрів, розвитку структури робочих місць.
Але в умовах фінансової кризи, що охопила національну економіку, виникає необхідність перегляду механізмів фінансового регулювання економічних процесів у суспільстві. Насамперед це стосується податкових механізмів, недосконалість яких в умовах кризи зумовлює найбільш негативні наслідки в бюджетній системі держави в цілому.

О.Ф. Яременко
Хмельницький національний університет

Проблема забезпечення конкурентоспроможності, як основи формування і забезпечення економічного зростання, займає важливе місце у стратегії розвитку економіки України. Перехід до моделі відкритої економіки змушує вітчизняних товаровиробників конкурувати з імпортними товарами не лише на зовнішньому, але й на внутрішньому ринках. Конкурентоспроможність підприємства є однією із найважливіших категорій ринкової економіки і характеризує ефективну адаптацію підприємства до ринкового середовища. Найчастіше у теорії і практиці сучасних підприємств конкурентоспроможність розглядається як проблема техніко-технологічного рівня розвитку виробництва, побудови системи управління якістю продукції або формування і реалізації цінової політики. Проте ці напрями вирішують лише окремі елементи системи забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. Саме тому вітчизняні підприємства повинні зосереджувати свою увагу не лише на ефективності виробництва але й функціонування.

Н.М. Купріна
Одесская национальная академия пищевых технологий

Ужесточение конкурентной борьбы на постоянно изменяющихся мировом и национальных рынках в ХХІ веке, заставляет предприятия формировать свои конкурентные стратегии, которые носят ком-плексный характер, и направлены не только на «выживание» в глобальном экономическом пространстве, но и на повышение эффективности и прибыльности их деятельности. Современные глобализационные процессы, влияющие на развитие, как отдельных субъектов – предприятий, так и в целом экономики Украины, во многом обуславливаются ее интеграцией в мировое торговое пространство, которая сегодня невозможна без членства в ВТО.
Исследование показало, что за первые годы после вступления Украины в ВТО, ожидаемые показатели, увы, не соответствуют фактически полученным, что связано не только с влиянием финансово-экономического кризиса, но и высокой зависимости экономики Украины от внешней торговли.

1-10 11-18
Site menu
Section categories
1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств [11]
2. Організація експортно-імпортних операцій управління ризиками в зовнішньо-економічній діяльності [2]
3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств [17]
4. Інноваційно-інвестиційне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств [6]
5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці [12]
6. Удосконалення системи управління виробничим потенціалом підприємств [10]
7. Управління економічною безпекою промислових підприємств [7]
8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [18]
Підсумки Internet-конференції [1]
Підсумки І Міжнародної науково-практичної Internet-конференції "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz