П'ятниця, 19.10.2018, 09:58
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Міжнародна науково-практична Internet-конференція » 7. Управління економічною безпекою промислових підприємств

Entries in category: 7
Shown entries: 1-7

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам
В.М. Нижник
Хмельницький національний університет

Досвід високорозвинутих країн свідчить про те, що виробничі економічні системи (суспільство в цілому, підприємства, приватний бізнес, підприємці) стають тим більше зацікавленими у зміцненні економічної безпеки країни, чим ефективніше розвивається її економіка, чим впевненіше держава створює оптимальні умови для реалізації інтересів, для стабільності. Держава не тільки має гарантувати суспільству і всім решта виробничим економічним системам дотримання принципів свободи підприємства, свободи конкуренції в національних ринках, але й водночас бути надійною опорою в світовій інтеграції.

Економічна безпека держави є не просто однією з найважливіших складових системи інтересів виробничих систем в країні, а й виступає вирішальною умовою дотримання та реалізації їх економічних інтересів. Через те, пошук шляхів, методів та механізмів забезпечення економічної безпеки виробничих економічних систем є найважливішою складовою сучасної стабілізаційної економіки, яка покликана розвивати і примножувати результативність виробничих систем.
7. Управління економічною безпекою промислових підприємств | Views: 2270 | Downloads: 0 | Added by: Lesya | Date: 30.08.2011 | Comments (0)

С.А. Матюх
Хмельницький національний університет

Загальновизнаним є розуміння необхідності модернізації національної освітньої системи, передусім вищої школи. В умовах глобалізації, становлення постіндустріального суспільства, розробки і використання високих технологій, традиційна система професійної підготовки кадрів вже не відповідає викликам часу і не задовольняє потребам економіки, науки і культури. 

Реальні результати її діяльності суперечать суспільним вимогам щодо рівня професійної компетенції та розвитку особистісних ознак і якостей фахівців. Крім того, на процес формування стратегії розвитку вищої школи істотно впливає й такий чинник, як приєднання України до Болонського процесу і необхідність урахування європейських стандартів освіти.

Після підписання Україною в 2005 р. Болонської декларації, почався новий за своїм характером процес інтеграції вітчизняних вузів в європейський і світовий простір. 

О.О. Курок
Хмельницький національний університет

Під економічною митною безпекою можна вважати стан захищеності економічних інтересів підприємств, який дає можливість у різних зовнішніх і внутрішніх умовах, незалежно від будь-яких загроз забезпечити: переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів; здійснення митного регулювання, пов’язаного із встановленням та справлянням податків і зборів; використання процедур митного контролю та митного оформлення із застосуванням заходів митно-тарифного і нетарифного регулювання.

Тенденції світового розвитку диктують нові завдання зі спрощення митних процедур і процедур логістики при постачанні товарів для ввезення й вивезення з території країни, зменшення ризиків порушення безпеки підприємств, а для цього необхідно створювати електронні інформаційні системи, функціонально сумісні з аналогічними системами інших країн, які будуть доступні, керовані, безпечні об’єднані й контрольовані.


В.В. Соколовська,
І.О. Розумович
Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТУ

Інвестиційна діяльність є одним з найбільш важливих аспектів функціонування будь-якої комерційної організації. Інвестиції у значній мірі визначають економічне зростання підприємства, його конкурентоспроможність та розвиток. До причин, що обумовлюють необхідність інвестування належать: оновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробництва, освоєння нового виду діяльності, тощо.

Практичне здійснення інвестицій на підприємстві забезпечується інвестиційним процесом. Інвестиційний процес підприємства – це цілеспрямовано здійснюваний процес залучення необхідних інвестиційних ресурсів, вибору ефективних об’єктів інвестування, формування збалансованої за обраними параметрами інвестиційної програми та забезпечення її реалізації.


Л.В. Бондарчук,
О.В. Дрей
Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТУ

Для того, щоб визначити та реалізувати стратегію поведінки організації, керівництво повинно мати поглиблене уявлення як про внутрішнє середовище організації, її потенціал та тенденції розвитку, так і про тенденції розвитку зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище організації є джерелом одержання організацією ресурсів, необхідних для її існування.

Під зовнішнім середовищем організації розуміють сукупність елементів, що оточують її та справляють на її діяльність суттєвий вплив . Аналіз зовнішнього середовища організації передбачає аналіз її мікрооточення (безпосереднього оточення) та макрооточення (опосередкованого оточення).


До макрооточення належать фактори, які можуть не справляти безпосереднього та негайного впливу на ефективність та стійкість функціонування організації, але які все одно мають певний (опосередкований) вплив на неї.


В. Є. Труш, В. Ф. Яценко
Херсонський національний технічний університет

Створення підприємств різних форм власності, включення механізмів вільного ціноутворення і самостійного планування, обмеження обсягів всіх видів ресурсів, турбулентна зміна факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, вплив наслідків світових криз змінює орієнтацію всієї системи бухгалтерського обліку підприємства на її сучасне призначення – формування обліково - аналітичного забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень з метою управління економічною безпекою підприємств.

Сучасну систему бухгалтерського обліку можна розглядати як штучно створену глобальну модель інформаційної технології, необхідну для успішного виконання основних функцій управління підприємством. «Система бухгалтерського обліку – це основна інформаційна система підприємства. Вона призначена для формування внутрішніх звітів: для цілей періодичного планування, контролю та оцінки; при прийнятті рішень в нестандартних ситуаціях та виборі політики фірми; для зовнішніх звітів акціонерам, державним органам та іншим контрагентам підприємства при прийнятті інвестиційних рішень, контролі за правильністю розрахунку податків тощо».

С. М. Марущак
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Поняття економічної безпеки підприємства (ЕБП) є комплексним і торкається всіх функціональних областей діяльності підприємства, а її забезпечення – процес безперервний і системний. Отже, варто говорити про систему економічної безпеки підприємства. Як будь-яка система, система ЕБП вимагає постійного само тестування, оцінки і оновлення. 

Наявність в складній багаторівневій ієрархічній системі управління одночасно різних видів невизначеності робить необхідним використання для ухвалення рішень теорії нечітких множин, яка дозволяє адекватно врахувати вид наявної невизначеності [8]. При цьому, оцінки описуються як лінгвістичні змінні зі своїми терм-множинами значень, а зв’язок між кількісним значенням деякого чинника з його якісним лінгвістичним описом задається функцією належності чинника нечіткій множині.


Site menu
Section categories
1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств [11]
2. Організація експортно-імпортних операцій управління ризиками в зовнішньо-економічній діяльності [2]
3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств [17]
4. Інноваційно-інвестиційне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств [6]
5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці [12]
6. Удосконалення системи управління виробничим потенціалом підприємств [10]
7. Управління економічною безпекою промислових підприємств [7]
8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [18]
Підсумки Internet-конференції [1]
Підсумки І Міжнародної науково-практичної Internet-конференції "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz