Неділя, 18.03.2018, 03:07
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Міжнародна науково-практична Internet-конференція » 5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці

Моніторинг дієвості матеріальних і нематеріальних методів управління персоналом
31.05.2011, 02:21
УДК 331.101.3:65.012.32
С.В. Стрехова
Хмельницький національний університет

У статті надано теоретичне обґрунтування матеріальних і нематеріальних методів управління персоналом на підприємствах в сучасних умовах та визначено критерії оцінки їх ефективності.

The article examines a theoretical basis of material and non-material methods of personnel management on enterprises in modern terms and the estimation criteria of their efficiency.


Ключові слова. Методи управління, матеріальні методи управління, нематеріальні методи управління, персонал, підприємство, мотивація, адміністративні методи управління, економічні методи управління, соціально-психологічні методи управління.

Вступ. За останні роки в Україні на ринку праці бракує фахівців з різних інженерних та технічних спеціальностей. Ця ситуація склалася внаслідок того, що в нашій країні у 90-х роках ХХ ст. зупинялися підприємства або заробітна плата на них була мізерною. Випускники вищих технічних навчальних закладів не могли знайти собі роботи за спеціальністю з гідною заробітною платою і вимушені були змінити професію. На багатьох підприємствах така ситуація склалася в кадровому забезпеченні, коли посади спеціалістів і головних спеціалістів обіймають люди пенсійного віку або молодь, яка здобула спеціальність уже після 2000 року, тобто немає достатнього досвіду. А попит на фахівців інженерних та технічних спеціальностей зростає внаслідок появи значної кількості нових підприємств. Керівники підприємств сьогодні не сумніваються в необхідності утримувати кваліфікованих працівників в організації, адже саме люди, з їх кваліфікацією і мотивацією, є тією рушійною силою, завдяки якій підприємство в цілому досягає необхідного рівня конкурентоспроможності. Тому перед керівництвом підприємства постає одне з найважливіших питань щодо застосування дієвих методів управління персоналом.
Мета дослідження. В сучасному суспільстві успіх підприємства залежить від того, в якій кількості персонал реалізує свій професійний потенціал. Не дивлячись на велику кількість теорій та опублікованих прикладів, мотивація персонала залишається для керівників підприємств в чомусь таємничою. Це відбувається у зв’язку з тим, що мотиви у людей бувають різні. Крім того, збільшується кількість персонала, який працює не повний робочий день чи працює по контракту з обмеженим терміном дії. Для цього персонала особливо важко розробити систему стимулювання. Моніторинг дієвості матеріальних і нематеріальних методів управління персоналом дасть можливість ефективно використовувати систему компенсацій, стимулювати продуктивність працівників направляти їх діяльність у потрібне для підприємства русло, тобто підвищити ефективність системи управління персоналом на підприємстві.
Аналіз літературних джерел з даної тематики. В економічній літературі питанню щодо використання матеріальних і нематеріальних методів управління персоналом присвячено багато науковий робіт і публікацій. Питання вивчення методів управління персоналом розглядаються такими дослідниками як Брас А.А., Іванова-Швед Л.Н., Корсакова А.А., Колот А.М., Михайлова Л.І., Петюх В.М., Скляревська В.А., Тарасов С.Л., Щьокін Г.В. та зарубіжними вченими: А. Маслоу, Мескон М., Альберт М., Ф.Тейлор, Хедоури Ф та іншими. Але в зазначених роботах немає єдиного погляду на методи управління персоналом та критерії оцінки їх ефективності.
Постановка завдання. Теоретичне обґрунтування та визначення критеріїв оцінки ефективності матеріальних і нематеріальних методів управління персоналом на підприємствах в сучасних умовах.
Результати. Управління підприємством і персоналом це складна система взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів, виробничої і трудової діяльності. Тому, необхідно в системі управління персоналом виділити рівні управління: зовнішній рівень (державний, регіональний, галузевий) та внутрішній, який забезпечує управління в середині підприєміства. В зв’язку зі змінами зовнішнього середовища підприємство має адаптуватись до тих умов, які знаходяться зовні. Розглядаючи управління в середині підприємства, необхідно звернути увагу на методи менеджмента, через які здійснюється управління персоналом. В Україні найбільше застосовуються такі групи методів, як: адміністративні, економічні, соціально-психологічні.
Адміністративні – базуються на владі, дисципліні й стягненнях.
Адміністративні методи орієнтовані на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність дисципліни праці, почуття боргу прагнення людини працювати в певній організації і т.д. Ці методи впливу мають прямий характер впливу: будь-який регламентуючий або адміністративний акт підлягає обов’язковому виконанню.
Способи адміністративного впливу:
- Організаційні впливи:
1) штатний розклад;
2) положення про підрозділи;
3) посадові інструкції;
4) організація робочого місця;
5) колективний договір;
6) правила трудового розпорядку;
7) організаційна структура управління;
8) статут підприємства.
- Розпорядчі впливи:
1) накази;
2) розпорядження;
3) вказівки;
4) інструктування;
5) цільове планування;
6) нормування праці;
7) координація робіт;
9) контроль виконання.
- Матеріальна відповідальність і стягнення:
1) відповідальність за затримку трудової книжки;
2) добровільне відшкодування збитку підприємству;
3) утримання із заробітної плати;
4) повна матеріальна відповідальність;
5) колективна матеріальна відповідальність.
- Дисциплінарна відповідальність і стягнення:
1) зауваження;
2) догана;
3) сувора догана;
4) пониження на посаді;
5) звільнення.
-Адміністративна відповідальність:
1) попередження;
2) штрафи;
3) вилучення предметів;
4) адміністративний арешт;
5) виправні роботи [4; 5; 7].
Адміністративні методи управління – потужний важіль досягнення результатів поставлених цілей у випадках, коли потрібно підкорити персонал і направити його на вирішення конкретних завдань управління. Ідеальна умова їх ефективності – високий рівень регламентації управління й трудової дисципліни, коли управлінські впливи без значних змін реалізуються підпорядкованими ланками управління. Це особливо актуально у багаторівневих системах управління, до яких належать великі підприємства.
Останнім часом зменшився вплив адміністративних методів управління на підприємствах. Крім того, суперечливі процеси у суспільстві також перешкоджають використанню адміністративних методів: це зростання безробіття й часткова зайнятість на підприємствах, значна інфляція, протягом останніх років, і несвоєчасна виплата заробітної плати, розвиток бартерних угод і низька дисципліна поставок ресурсів, перевищення темпів росту цін на споживчі товари над темпами росту заробітної плати, втрата заводських традицій і порушення звичного розпорядку життя в родині.
Негативне відношення частини керівників до роботи в нових умовах господарювання, відсутність чіткої стратегії розвитку підприємства, сучасного маркетингу й високої корпоративної культури привели до появи негативу до методів адміністративного впливу на персонал і зниженню загального ефекту від застосування адміністративних методів.
Тому, найбільш ефективні економічні методи впливу, які здійснюються за допомогою доведення до персоналу завдання і відповідного стимулювання за його виконання.
Економічні методи займають центральне місце в існуючій системі управління підприємством і його персоналом.
Економічні методи – це система мотивів і стимулів, що спонукають усіх працівників плідно працювати на загальне добро [6, с.8].
У радянський період предметом регулювання економічними методами вважалося централізоване планування, господарський розрахунок, заробітна плата, тобто мало місце вузьке тлумачення ролі й місця економічних методів, що обмежувало діапазон прийнятих рішень і важелів регулювання на рівні підприємства. Економічні методи повинні базуватися на товарно-грошових відносинах ринкової економіки, що викликає необхідність нового теоретичного обґрунтування ролі економічних методів.
Класифікація економічних методів управління:
- Планове ведення господарства:
1) вільне підприємництво;
2) план економічного розвитку;
3) портфель замовлень;
4) критерій ефективності;
5) кінцеві результати.
- Господарський розрахунок:
1) самостійність;
2) самооплатність;
3) самофінансування;
4) економічні нормативи;
5) фонди стимулювання.
- Оплата праці:
1) посадовий оклад для службовців;
2) тарифна ставка для робітників;
3) додаткова зарплата;
4) винагорода;
5) премія.
- Робоча сила:
1) ринок праці;
2) попит (потреба);
3) наявність (чисельність);
4) рівень життя.
- Ринкове ціноутворення:
1) вартість;
2) ціна;
3) собівартість;
4) дохід;
5) прибуток.
- Цінні папери:
1) акції;
2) облігації;
3) векселя;
4) кредитні карти;
5) дивіденди.
- Податкова система:
1) на фонд оплати праці;
2) прибутковий податок;
3) ПДВ;
4) податок на прибуток;
5) інші.
- Форми власності:
1) державна;
2) муніципальна;
3) приватна;
4) суспільна;
5) інтелектуальна.
- Фази відтворення:
1) проведення;
2) обмін;
3) розподіл;
4) споживання [4; 5; 7].
Застосування економічних методів повинне сурово базуватися на їх окупності. Це означає, що інвестування коштів в матеріальне стимулювання персоналу повинне принести прибуток організації за рахунок підвищення якості виконуваних робіт у запланованому періоді [1, с. 31].
Отже, економічні методи відіграють значну роль в управлінні підприємством, тому керівництву підприємства потрібно шукати шляхи удосконалення як окремих елементів системи економічного управління, так і всієї системи загалом.
Матеріальні мотиви, безумовно, відіграють важливу роль у визначенні поведінки працівників, однак це не означає, що нематеріальні мотиви і стимули є другорядними [3, с. 61].
Соціально-психологічні – базуються на засобах мотивації й морального впливу на людей.
Економічні й соціально-психологічні методи носять непрямий характер управлінського впливу. Не можливо розраховувати автоматичну дію цих методів і важко визначити їх вплив на кінцевий результат. Економічні методи здійснюють матеріальне стимулювання колективу і окремих працівників, вони засновані на використанні економічного механізму. Соціально-психологічні методи управління засновані на використанні соціального механізму (система взаємин у колективі, соціальні потреби і т.д.) [4].
Соціально-психологічні методи – способи здійснення управлінських впливів на персонал, що базуються на використанні закономірностей психології й соціології. Об'єкт впливу цих методів, – групи людей і окремі особистості.
Соціологічні методи відіграють важливу роль в управлінні персоналом, вони дозволяють встановити призначення й місце співробітників у колективі, виявити лідерів і забезпечити їхню підтримку, зв'язати мотивацію персоналу з кінцевими результатами, забезпечити ефективні комунікації й розв'язання та попередження конфліктів у колективі.
Соціальне планування:
1) мета;
2) методи;
3) критерії;
4) нормативи;
5) результати.
Соціологічні методи дослідження:
1) анкетування;
2) інтерв'ювання;
3) соціометрія;
4) спостереження;
5) співбесіда.
Особистісні якості:
1) ділові якості;
2) моральні якості;
3) гідність;
4) недоліки.
Мораль:
1) державна;
2) суспільна;
3) релігійна;
4) групова;
5) особиста.
Партнерство:
1) ділове;
2) дружнє;
3) по захопленню;
4) сімейне;
5) сексуальне.
Змагання:
1) принципи;
2) критерії;
3) методи;
4) форми;
5) організація.
Спілкування:
1) міжособистісне;
2) особистісне;
3) вербальне;
4) невербальне.
Переговори:
1) структура;
2) техніка;
3) методика;
4) технологія (приймання);
5) результати.
Конфлікти:
1) міжособистісні;
2) особистісні;
3) рольові;
4) ділові;
5) сімейні [4; 5; 7].
Значення соціологічних методів управління дозволяє керівникові підприємства об'єктивно здійснювати соціальне планування, регулювати соціально-психологічний клімат, забезпечувати ефективні комунікації й підтримувати на гарному рівні корпоративну культуру. Для цього доцільно систематично (не рідше разу на рік) проводити соціологічні дослідження в колективі; особливо корисно знати думку персоналу про керівника.
Психологічні методи відіграють дуже важливу роль у роботі з персоналом, тому що спрямовані на конкретну особистість, працівника.
Класифікація елементів, що регулюються психологічними методами управління:
- Психологічне планування:
1) мета;
2) критерії;
3) методи;
4) нормативи;
5) результати.
- Галузі психології:
1) психофізіологія;
2) психоаналіз;
3) психологія праці;
4) психологія управління;
5) психотерапія.
- Типи особистості:
1) організаторський;
2) аналітичний;
3) інженерний;
4) творчий;
5) інтуїтивний.
- Темпераменти:
1) сангвінічний;
2) флегматичний;
3) холеричний;
4) меланхолійний.
- Характер людини:
1) риси характеру;
2) відносини людини (до навколишньої дійсності; до інших людей; до себе; до роботи).
- Спрямованість особистості:
1) потреби;
2) інтереси;
3) мотиви;
4) переконання;
5) світогляд.
- Інтелектуальні здібності:
1) рівень інтелекту;
2) мислення;
3) свідомість;
4) пам'ять;
5) логістика;
6) творчість.
- Методи пізнання:
1) аналіз;
2) синтез;
3) індукція;
4) дедукція;
5) відчуття;
6) сприйняття.
- Психологічні образи:
1) історичні;
2) художні;
3) графічні;
4) візуальні;
5) знакові.
- Способи психологічного впливу:
1) вплив;
2) переконання;
3) спадкування;
4) прохання;
5) похвала;
6) порада;
7) примус;
8) осуд;
9) вимога;
10) заборона;
11) комплімент;
14) метод Сократа;
15) натяк;
16) «вибух».
- Поведінка:
1) «ангельська»;
2) високоморальна;
3) нормальна;
4) аморальна;
5) «диявольська».
- Почуття й емоції:
1) моральні;
2) естетичні;
3) патріотичні;
4) інтелектуальні;
5) причетність;
7) переживання;
8) погрози;
9) жахи.
- Стреси:
1) зовнішнє середовище;
2) обставини;
3) хвороби;
4) перевантаження;
5) розслаблення [4; 5].
Соціально-психологічні методи – найбільш тонкий інструмент впливу на соціальні групи людей і особистість людини.
Психологічні методи використовуються з метою гармонізації взаємовідносин працівників і встановленні найбільш благоприємного псисологічного клімату [3].
Нестабільність економічного стану підприємства, фінансові труднощі, несвоєчасна виплата заробітної плати, тривалі простої, звичайно, не сприяють підтримці гарного соціально-психологічного клімату, крім того керівник значно більше часу змушений приділяти не людському спілкуванню й функціям управління персоналом, а маркетингу, фінансам, тобто іншим функціям.
Тому важливо знати й прогнозувати вплив соціально-психологічних методів управління на роботу персоналу.
Крім того, економічна роль соціально-психологічних методів полягає в тому, що їх застосування дозволяє попередити в колективі конфлікти, що призводять до зниження виробництва.
У реальному житті, на практиці, не застосовується тільки один з методів управління персоналом. Керівники підприємств при роботі з персоналом „змішують” усі три методи, для того щоб досягти оптимальної віддачі від своїх підлеглих і, тим самим, досягти успіхів у своїй діяльності.
Головна мета цих методів, формування в колективі позитивного, соціально-психологічного клімату, завдяки чому в зазначеній кількості будуть вирішуватись виховні, організаційні і економічні завдання [2].
Управління персоналом, безперечно, є одним з найважливіших аспектів у діяльності підприємства, тому необхідно, щоб всі керівники будь-якого рівня управління знали і вміло користувалися методами управління персоналом.
Висновки. Успіх управління персоналом обумовлюється двома основними чинниками: 1) здатністю підприємства чітко визначити, що (яка поведінка персоналу) потрібно для досягнення його мети; 2) здатністю «вгадати», які методи («сигнали») спонукають персонал на бажану поведінку. Обидва завдання однаково важливі й складні, особливо в умовах постійних змін. Для досягнення мети підприємству необхідно, щоб персонал мав конкретні фахові навички й використовував їх. Інакше кажучи, необхідний певний тип виробничої поведінки. Під виробничою поведінкою розуміється не тільки технічна вправність (уміння працювати з комп´ютером, за верстатом, знання продукту, що виробляється), а й певна поведінка в стосунках з клієнтом (здатність працювати з більшим навантаженням, взаємодіяти з колегами тощо), тобто навички, які також містять мотивацію.
В умовах ринкових відносин посилюється вплив психологічних методів управління персоналом. Тому потрібно вивчати соціальний портрет особистості та приймати рішення з урахуванням цих результатів.

Література:
1. Иванова-Швед Л.Н. Управление персоналом: Учебно-методический комплекс / Л.Н. Иванова-Швед, А.А. Корсакова, С.Л.Тарасов. - М.:Изд.центр ЕАОИ, 2008. - 200 с.
2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента / Н.И. Кабушкин. – Мн.:Новое издание, 2002.- 336 с.
3. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник / А.М. Колот.-К.: КНЕУ, 2002.- 337 с.
4. Михайлова М.І. Управління персоналом. Навчальний посібник / М.І. Михайлова.-К.: Центр учбової літератури, 2007. - 248 с.
5. Петюх В.М. Управління персоналом: Навч.-метод. посібник для сам ост. вивч. дисц / В.М. Петюх.- К.: КНЕУ, 2000. - 124 с.
6. Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическоепособие / В.А. Скляревская. - М.: МГУТУ, 2004. - 68 с.
7. Теория и практика управления персоналом: учеб.-метод.пособ. / Авт.-сост. Г.В.Щекин. - 2 изд., стереотип. - К.: МАУП, 2003. - 280 с.
Category: 5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці | Added by: Lesya | Tags: мотивація, адміністративні методи управлінн, нематеріальні методи управління, матеріальні методи управління, підприємство, персонал, Методи управління
Views: 1543 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств [11]
2. Організація експортно-імпортних операцій управління ризиками в зовнішньо-економічній діяльності [2]
3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств [17]
4. Інноваційно-інвестиційне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств [6]
5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці [12]
6. Удосконалення системи управління виробничим потенціалом підприємств [10]
7. Управління економічною безпекою промислових підприємств [7]
8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [18]
Підсумки Internet-конференції [1]
Підсумки І Міжнародної науково-практичної Internet-конференції "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 54
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz