Середа, 22.08.2018, 06:06
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Міжнародна науково-практична Internet-конференція » 5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці

Entries in category: 12
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 »

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам
М. Я. Зуб
Хмельницький національний університет

Розвиток малого бізнесу та самостійної зайнятості населення Подільського регіону зумовлений проведенням економічних реформ, якісними перетвореннями у сфері науки і технологій, розвитку демократичних соціально-політичних процесів та можливостей самореалізації особистості. На шляху ефективного ведення власної справи стоїть проблема поєднання та стрімкого розвитку інновацій, досліджень та освіти дорослих як рушійного поштовху підвищення конкурентоспроможності підприємств.
Участь у самостійній підприємницької діяльності, намагання організувати власне підприємство тісно пов’язується з інтеграцією дорослих людей у сучасне суспільство, усвідомленням себе ініціативним суб’єктом економічних відносин, вибором  активної життєвої економічної  стратегії в подоланні проблемам і керуванні  невизначеністю. З огляду на вищесказане, особливого поширення у контексті суспільних перетворень та запитів ринку праці, головними вимогами яких до підприємця стають компетентність і професіоналізм, набуває застосування науки андрагогіки.
5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці | Views: 1818 | Downloads: 0 | Added by: Lesya | Date: 30.08.2011 | Comments (0)

О.О. Коваленко,
П.П. Слободенюк
Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТУ

Налагоджені бізнес-процеси - ключ до успіху в сучасному світі. Якщо компанія хоче бути лідером, вона повинна чітко вибудувати внутрішні процедури. Найзручніший спосіб - перевести рутинні процеси на аутсорсинг.

Потрібно відзначити, що саме криза має сильний вплив на розвиток аутсорсингу в нашій країні . Масове скорочення персоналу, скорочення витрат привели до того, що компанії серйозно задумалися про те, що дешевше, спокійніше і ефективніше не тримати штат своїх фахівців, а вдатися до послуг провайдерів аутсорсингу. У топ-менеджерів і власників бізнесу сформувалося абсолютно чітке розуміння того, що деякі витратні адміністративні та просто непрофільні функції можна з легкістю передавати на аутсорсинг, економлячи кошти і набуваючи гнучкість і чіткість бізнес-процесів. Наприклад, аутсорсинг розрахунку заробітної плати за останні кілька років вже відвоював собі значну частку ринку - компанії стали активніше залучати провайдерів для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням розрахунку зарплати співробітників, відпускних і лікарняних, компенсацій при звільненні, винагород тощо.


І.Г. Бузецький

Хмельницький національний університет

Управління людським потенціалом на сучасному етапі соціально-економічного розвитку характеризується сукупністю різноспрямованих, неоднозначних, за проявами, тенденціями, сформованими в ході еволюції суспільних відносин, господарського механізму та включення країни і окремих її територій в глобалізацій ні процеси.

З критерієм ефективності з певністю можна стверджувати, що сучасна система управління людським потенціалом сформована за командно-адміністративної системи господарювання та вдосконалена в ході адаптації до ринкових умов, вичерпала себе. Підтвердженням зробленому припущенню є зниження людського потенціалу одночасно з недостатнім використанням наявних його обсягів через невідповідність структурним потребам економіки, і як наслідок – високого безробіття.


О.І.Драч
Хмельницький національний університет

Успішне проведення в Україні економічних реформ великою мірою залежить від їх соціальної спрямованості, від досягнення відповідності економічної і соціальної складової. У даний час виникла суперечність між здійснюваними економічними перетвореннями і сформованим низьким життєвим рівнем основної частини населення. Це значною мірою пов'язано з недостатністю уваги, що приділяється соціальним та трудовим аспектам ухвалених рішень, слабкою їх дієвістю. Актуальною проблемою є формування обґрунтованої системи стимулювання персоналу, що набуває особливого значення  в період формування в країні ринкових відносин.

М.В. Ніколайчук
Хмельницький національний університет

Реалізація сучасної політики управління людським капіталом набуває особливого значення за умов підвищення його конкурентоспроможності, інституційного відтворення соціально-економічної системи, формування ринку праці та інструментів інвестування у людський розвиток, включення України у глобальну економічну, наукову та освітню системи.

З об'єктивних причин, існуючі до цього часу напрацювання розроблені основоположниками Г. Беккером, Т. Шульцем, продовжені послідовниками, зокрема і в Україні В. Антонюк, О. Грішновою, Л. Семів, Л. Шевчук та ін. потребують подальшого вдосконалення і деталізації. Сучасні прояви переходу від індустріальної економіки та інформаційного суспільства до економіки знань дають підставу стверджувати, що людина перетворюється у ключову продуктивну силу розвитку та фактор виробничих відносин.


О.А. Харун
Хмельницький національний університет

На мотивацію персоналу впливає велика кількість різноманітних факторів на всіх рівнях господарювання. За умов економічної кризи, основними факторами, які посилюють мотивацію є матеріальні фактори, що діють на внутрішньому та зовнішньому рівнях. Внутрішні, як суб’єктивні – залежать від професійно-кваліфікаційного рівня, стажу роботи працівника. Зовнішні фактори, як об’єктивні – залежать від рівня організації виробництва на підприємстві. Зовнішні фактори вступають у взаємодію з внутрішніми факторами і можуть підсилювати мотивацію персоналу.

І.М. Грінько
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут”

Управління персоналом машинобудівних підприємств України ускладнюється стрімким зростанням вимог до якості знань. Їх постійне оновлення, потребує нових поглядів на соціальні процеси та розширення підходів і методів мотивації праці, у тому числі інструментарію розвитку трудового потенціалу. Характер і зміст методів мотивації праці, які використовуються в системі управління машинобудівним підприємством, багато в чому визначають стиль роботи керівників, організацію роботи структурних підрозділів, оперативність у прийнятті й виконанні рішень, досягнення ефективності у виробництві. Застосування одних і тих же методів залежно від якості їх реалізації можуть здійснювати, як позитивний, так і негативний вплив на діяльність підприємства.

В.В. Сідоренко
Харківський національний економічний університет

Трудовий потенціал підприємства, як частина економічного потенціалу, сприяє можливості використання фінансових, матеріально-технічних та інших видів ресурсів суб’єкта господарювання, що дозволяє якісно відтворювати населення з метою покращення умов формування та використання трудового потенціалу. Саме через це необхідною є розробка та узагальнення системи показників, яка б дозволяла виявляти сучасні досягнення та потенційні можливості персоналу за для збільшення ефективності використання всіх елементів економічного потенціалу підприємства. Набір таких показників має бути необхідним та достатнім за для оцінки всіх факторів, що впливають на формування та реалізацію якісних та кількісних складових трудового потенціалу та дають можливість виявити невраховані фактори, що також мають на нього істотний вплив.

На сучасному етапі дослідження трудового потенціалу підприємства важливе місце займає вибір методу, а далі й методики, його оцінки. При цьому слід зазначити, що багато вчених-економістів не можуть прийти до єдиного визначення носія трудового потенціалу, що призводить до різних основ розрахунку при проведенні його оцінки.


О.І. Синицька, О.О. Білецька 
Хмельницький національний університет

В умовах сучасних економічних видозмін, коли збут виготовленої продукції та надання послуг стали складнішими за виробництво, а поява нової практики управління почала випереджати теорію – питання організаційної та корпоративної культури, стосовно українських підприємств, почало дедалі більше привертати увагу теоретиків управління. Багато вчених-теоретиків, уже протягом декількох десятиліть намагаються сформувати понятійний апарат в контексті організації культури підприємств. Однак, на поприщі теорії класичного менеджменту, в результаті формування різних точок зору - чіткого, усталеного визначення понять організаційної та корпоративної культури досі не сформовано.

Велика кількість дослідників присвятили свої роботи різним напрямкам розвитку організаційної та корпоративної культури відповідно до власних точок зору, власного світогляду, знань, вмінь та навичок. Більшість з них не відокремлювали поняття організаційної та корпоративної культури, об’єднуючи два поняття в синонімічний феномен, який являється могутнім інструментарієм в процесі управління підприємствами.


С.В. Хомич 
Рівненський державний гуманітарний університет

Становлення економіки знань як нової форми світової економічної системи базується на інформаційному способі виробництва, що передбачає перетворення інформації та знань з пасивної на активну складову виробничих процесів. Це дозволяє говорити про їх капіталізацію та відповідне трансформування в інтелектуальний капітал (ІК). Такий ланцюжок впливів та перетворень робить ІК та його якісні й кількісні характеристики важливої умовою досягнення сталого економічного розвитку в сучасних умовах.

Все це потребує серйозного вивчення інтелектуального капіталу та того комплексу явищ, об’єктів та процесів, які пов’язані з ним.

Перш за все, під інтелектуальними капіталом будемо розуміти сукупність формалізованих та неформалізованих знань, які втілені в інтелекті персоналу, технологіях, бізнес-процесах, взаємовідносинах з клієнтами та самим персоналом, і здатні приносити фірмі економічну вигоду та конкурентні переваги. В загальному ІК складається із людського, структурного та клієнтського капіталу.


1-10 11-12
Site menu
Section categories
1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств [11]
2. Організація експортно-імпортних операцій управління ризиками в зовнішньо-економічній діяльності [2]
3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств [17]
4. Інноваційно-інвестиційне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств [6]
5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці [12]
6. Удосконалення системи управління виробничим потенціалом підприємств [10]
7. Управління економічною безпекою промислових підприємств [7]
8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [18]
Підсумки Internet-конференції [1]
Підсумки І Міжнародної науково-практичної Internet-конференції "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz