П'ятниця, 23.03.2018, 07:45
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Міжнародна науково-практична Internet-конференція » 3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств

Особливості здійснення факторингових та лізингових розрахунків сільськогосподарськими підприємствами
20.05.2011, 15:36

УДК 339.178.3:339.187.6:631.11

О.В.Радківська, О.Л.Руда

Вінницький національний аграрний університет

В статті розкрито особливості здійснення безготівкових розрахунків сільськогосподарськими підприємствами. Здійснено характеристику таких видів розрахунків сільськогосподарських підприємств як факторинг та лізинг. Висвітлено основні проблеми ринку факторингових та лізингових послуг.

The article exposed the clearing of farms. An description of these kinds of calculations farms as factoring and leasing. The main problems of the factoring and leasing services.

Вступ. У сучасних умовах одним з найдинамічніших секторів української економіки є банківський, який демонструє високі кількісні темпи зростання масштабів своєї діяльності та істотний вплив на всі ланки економічної системи. Важливе значення в розвитку економіки України та АПК в цілому мають відносини сільськогосподарських підприємств з банківськими установами. Особлива увага в цьому випадку приділяється здійсненню безготівкових розрахунків сільськогосподарськими підприємствами.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження особливостей здійснення безготівкових розрахунків сільськогосподарськими підприємствами за участю банківських установ та висвітленню основних проблем, які виникають під час здійснення факторингових та лізингових розрахунків.

Аналіз літературних джерел з даної тематики. Проблемі проведенню безготівкових розрахунків присвячено праці багатьох вчених. Питання операцій факторингу неодноразово розглядалися у працях М.Білик, Л.Буряка, О. Терещенка, Я. Милейко, А.Поплюймо. Вивченню питань щодо проведення безготівкових розрахунків сільськогосподарськими підприємствами займалися також такі вчені як М.Л.Дем’яненко, П.А.Лайко.

Постановка завдання. Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання:

- надати коротку характеристику безготівковим розрахункам;

- проаналізувати особливості здійснення операцій з факторингом;

- з’ясувати вплив лізингу на розвиток матеріально-технічної бази сільськогосподарського підприємства;

- визначити основні проблеми, які виникають підчас проведення безготівкових розрахунків сільськогосподарськими підприємствами;

- запропонувати можливі шляхи вирішення проблем.

Результати. У процесі діяльності підприємства проводять розрахунки. Покупці розраховуються перед постачальниками за продукцію (товари, роботи, послуги). Підприємства сплачують податки, збори та інші платежі до бюджету.

Кожне сільськогосподарське підприємство зобов’язане зберігати свої кошти в банківських установах на поточних рахунках. Поточний рахунок – це робочий рахунок підприємства, відкритий в установі банку для зберігання коштів та проведення операцій по розрахунках підприємства. Рахунків може бути декілька, але при відкритті другого поточного рахунку підприємство повідомляє податкову інспекцію і самостійно визначає який із них є основним для здійснення процесу безспірного списання. У зв’язку з цим між банківськими установами та сільськогосподарськими підприємствами виникають відносини. У процесі діяльності сільськогосподарські підприємства проводять розрахунки [7].

Безготівкові розрахунки — перерахування певної суми з рахунків платників нарахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізич­них осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів.

Факторинг – це комплекс фінансових послуг, що полягають у передачі права вимоги коштів за поставлену продукцію або надані послуги банку (фактора) і одержанні постачальником негайної оплати. Факторинг впливає на зростання обсягів продажу сільськогосподарськими підприємствами товарів, робіт, послуг. Фактор, викуповуючи заборгованість дебіторів клієнта, надає йому такі послуги, як: фінансування поставок з відстроченням платежу, покриття кредитних та процентних ризиків, управління дебіторською заборгованістю, здійснює інформаційне обслуговування клієнта тощо.

На початку 2010 р. торговельні мережі при укладанні нових договорів постачання на 2010 р. стали вимагати збільшення строку товарного кредиту, тому для підтримки поточної діяльності стали активніше використовувати можливості факторингового обслуговування. Новим клієнтам одержати факторингові послуги буде дуже складно і дорого (реальна ставка фінансування - 28-35% річних). У 2010 році ринок факторингових операцій складає близько 80 млрд грн. [2].

Відносини між суб’єктами факторингу регулюються договором, у якому фіксуються взаємні зобов’язання і відповідальність сторін, плата за факторингове обслуговування, вид факторингу. Факторинг є вигідною операцією як для підприємств-постачальників, так і для покупців (табл. 1, складена автором).

Таблиця 1

Переваги та недоліки факторингу сільськогосподарських підприємств

 

З огляду на кризовий стан, специфіку виробництва та фінансування, погіршення стану розрахунків за дебіторською заборгованістю і необхідність прискореннярозвитку сільськогосподарського підприємства також могли б використовувати факторинг як вид зовнішнього фінансування (рис. 1) [5].

 

Рис. 1. Схема використання факторингу сільськогосподарським підприємством

Забезпечення сільськогосподарських товаровиробників технічними засобами є однією з актуальних проблем аграрного сектора. На сьогодні темпи зростання технічного забезпечення не повною мірою відповідають сучасним організаційно-технологічним вимогам сільськогосподарського виробництва. Формування розвитку лізингових відносин в аграрному секторі сприяє забезпеченню нових конкурентних позицій підприємств агропромислового комплексу [3].

Лізинг – довгострокова оренда обладнання, устаткування машин, яка дає можливість без залучення власного капіталу оновити матеріально-технічну базу підприємства.

До реформування відносин власності й переходу до ринкової економіки сільське господарство України купувало щорічно 50-53 тис. тракторів, 9-10 тис. зернозбиральних, 2,0-2,1 тис. бурякозбиральних, 3,5-4 тис. кормозбиральних, 1,5-1,6 тис. кукурудзозбиральних комбайнів, тисячі одиниць іншої сільськогосподарської техніки. Сьогодні в машинобудуванні для АПК функціонує 126 спеціалізованих підприємств, що виготовляють сільськогосподарську техніку та обладнання для переробних галузей. Зношеність основних фондів галузі – 80 %, а їх активної частини – 92 % [1].

Велике значення для розвитку сільськогосподарського підприємствами має оновлення матеріально-технічної бази (рис. 2).

 

Рис. 2. Поставка техніки та обладнання на умовах фінансового лізингу у 2010 році (складена автором)

З метою подолання кризи в машинобудуванні для аграрного сектору необхідно сприяти переходу галузі на інноваційний розвиток.

Фінансовий лізинг в агропромисловому комплексі є вигідною формою діяльності для всіх учасників цього виду інвестицій – і селянам, і машинобудівникам. Необтяжливий він і для державного бюджету.

Для селян фінансовий лізинг дає можливість заощаджувати кошти для інвестування в інші більш ефективні види діяльності та/або придбавати техніку, вартість якої перевищує річні фінансові можливості [4].

Для машинобудівників фінансовий лізинг – захід, що сприяє нарощуванню обсягів виробництва, бо дозволяє на кожні 100 млн. грн., наявних у сільськогосподарських товаровиробників коштів, придбати техніки на суму 260 млн. грн., тобто збільшити валове виробництво підприємств сільгоспмашинобудування на 160 млн. грн.

Додаткове виробництво техніки на 160 млн. грн. означає для машинобудівників:

- збільшення робочих місць на 2 тисячі;

- вирішення соціальних проблем виробничих колективів;

- збільшення потенційних можливостей для оновлення матеріально-технічної бази підприємств;

- гарантію передоплати виготовленої продукції;

- можливість використання лізингодавців, як партнерів у створенні дилерської мережі.

Для державного бюджету фінансовий лізинг є необтяжливим заходом, бо з кожних 100 млн. грн. видатків на фінансовий лізинг отримає надходжень:

- у перший рік видатків - 54,45 млн. грн.;

- у наступні 4 роки - 75 млн. грн. Разом - 129,45 млн. грн.

Cитуацію в сільському господарстві й машинобудуванні можна окреслити так:

- потреба сільського господарства у придбанні технічних засобів механізації праці – 15-20 млрд. грн., а купівельна спроможність – 2,5 млрд. грн.

- виробничі потужності сільськогосподарського машинобудування – 9-10 млрд. грн., а фактичне завантаження виробничих потужностей, обумовлене купівельною спроможністю селян, – 2,5 млрд. грн.

Тобто, у селян немає можливостей збільшити купівельну спроможність, а у машинобудівників – завантажити свої потужності [6].

Висновки. У сільському господарстві доцільно застосовувати факторингові операції, ширше запроваджувати лізинг, як один з ефективних методів кредитування сільськогосподарських підприємств в умовах їх недостатнього забезпечення сільськогосподарською технікою. Розвиток лізингових операцій вимагає зростання рівня довіри в обох сторін кредитного процесу. З метою подолання кризи в машинобудуванні для аграрного сектору необхідно сприяти переходу галузі на інноваційний розвиток. У сучасних умовах інноваційний шлях розвитку повинен розглядатися як оптимальний засіб реструктуризації виробництва, пріоритетної підтримки інноваційної конкурентоспроможної сільськогосподарської техніки та технології на внутрішніх і зовнішніх ринках. Для подальшого розвитку факторингу на вітчизняному ринку необхідне прийняття заходів законодавчо-нормативного ха­рактеру стосовно регламентування здійснення факторингових операцій, а саме стосовно факто­рингових операцій як об'єкта оподаткування ПДВ.

Література

1. Витвицька О.Д. Розвиток ринку сільськогосподарської техніки / О.Д. Витвицька, М.С. Даценко // Економіка АПК . – 2010. - №10. – С. 103-108.

2. Даценко О.І. Ринок факторингових послуг: проблеми розвитку та перспективи / О.І. Даценко // Фінансовий ринок України. – 2010. - №9. – С. 20-23.

3. Дмитренко Д.Г. Проблематика українського села в контексті забезпечення сільськогосподарських товаровиробників необхідною технікою на прикладі діяльності національної акціонерної компанії «Украгролізинг» / Д.Г. Дмитренко // Економіка АПК. – 2010. - №6. – С. 49-52.

4. Корнійчук Г.В. Лізинг в сільськогосподарських відносинах / Г.В. Корнійчук // Последните научни постижения – 2010. – том 1. – С. 5-9.

5. Масловська Л.Ц Операції факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств / Л.Ц. Масловська, І.В. Абрамова // Фінанси України. – 2010. - №6. – С. 100-107.

6. Сисоєва Л.Ю. Взаємодія лізингових компаній з банківськими установами щодо інвестиційного забезпечення відтворення економіки / Л.Ю. Сисоєва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. - №4. – С. 96-99.

7.  Сук Л. Форми розрахунків / Л.Сук  // Бухгалтерія  в сільському господарстві. – 2010. - №17. – С. 35-44.

Category: 3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств | Added by: Lesya | Tags: господарський механізм, О.В. Радківська, економічний механізм, фінансовий механізм, О.Л. Руда, лізинг, факторинг
Views: 2668 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств [11]
2. Організація експортно-імпортних операцій управління ризиками в зовнішньо-економічній діяльності [2]
3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств [17]
4. Інноваційно-інвестиційне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств [6]
5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці [12]
6. Удосконалення системи управління виробничим потенціалом підприємств [10]
7. Управління економічною безпекою промислових підприємств [7]
8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [18]
Підсумки Internet-конференції [1]
Підсумки І Міжнародної науково-практичної Internet-конференції "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 54
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz