Вівторок, 25.09.2018, 23:55
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Міжнародна науково-практична Internet-конференція » 1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств

Entries in category: 11
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 »

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам
Грицина Л.А.
Хмельницький національний університет

Кризові явища початку XXI ст. ще раз підтвердили, що ідея економічної єдності світу потребує всебічного аналізу та досліджень. В першу чергу, це стосується визначення ознак, принципів та характерних особливостей сучасної світової економічної парадигми, дослідження історичних передумов її формування. Вагомою основою подібних досліджень виступає аналіз підходів до вивчення історичних етапів та складових одиниць сучасної цивілізації як певного рівня розвитку людського суспільства.
Невід’ємною складовою даного процесу є аналіз передумов і факторів економічного розвитку, новітніх тенденцій розвитку підприємницької діяльності. Одним з даних підходів виступає концепція корпоративної соціальної відповідальності, яка набула активного розвитку у наш час, і є результатом багаторічної еволюції та розвитку суспільства, загалом, та етичних поглядів окремих осіб, зокрема.
1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств | Views: 4700 | Downloads: 0 | Added by: Lesya | Date: 30.08.2011 | Comments (1)

В. І. Кулаков
Хмельницький національний університет

Об'єктивні закони та закономірності сучасного етапу економічного розвитку вимагають перегляду класичних підходів до управління виробничо-господарською діяльністю промислових підприємств. Зміни, що стали передумовою еволюції підходів до управлінських систем викликані: періодизацією соціально-економічного та суспільного розвитку, переходом від аграрного до індустріального та інформаційного типів виробництва; науково-технічним прогресом, інноваційним розвитком; поглибленням інтернаціоналізації праці, глобалізації, формуванням регіональних економічних об'єднань з вираженою кластерною орієнтацією. Список причин та передумов вдосконалення та еволюції виробничо-господарських систем може бути продовжений з точки зору організації виробництва, обліку, менеджменту, інвестування, маркетингу тощо.


М.І.Дзюба
Хмельницький національний університет

Вітчизняна економіка сьогодні характеризується спадом виробництва та гострими диспропорціями розвитку. Складна ситуація в господарстві країни посилюється кризовим становищем однією з найважливіших його галузей – машинобудування.

Від стану та функціонування машинобудівних підприємств безпосередньо залежить стан та якісний рівень виробничого апарату країни. Саме тому набуває актуальності необхідність постійного контролю за станом  і розвитком машинобудування.

На початок 90-х рр. машинобудування опинилося в кризовій ситуації. Знижувалася оновлюваність виробів, знос основних фондів досяг 50 %, середній вік працівників наблизився до 50 років. Лише близько чверті нових технологій відповідали світовому рівню.

Л.О. Чорна
Вінницький  торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Розвиток процесів світової глобальної інтернаціоналізації економіки відрізняється поширенням тісних взаємовідносин і взаємозалежності між країнами, що посилює жорсткість ”природного” добору найефективніших суб’єктів світового ринку. За даних умов процес адекватного ціноутворення є одним із чинників забезпечення конкурентоспроможності національної економіки та її ефективного включення до світових господарських зв’язків. Управління ціновою політикою являється одним з найбільш складних та відповідальних розділів системи маркетингу, адже некоректні цінові рішення можуть не тільки погіршити основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, але й призвести до його банкрутства. Це особливо актуально за сучасних умов, коли внаслідок зниження купівельної спроможності, зменшення норми прибутку для успішної діяльності підприємства найбільше значення має послідовна реалізація ефективної цінової стратегії та правильна методика встановлення цін.


О.С. Кравченко, В.А. Распопова, В.О. Комарова
Донецький національний університет
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Подолання наслідків найглибшої соціально-економічної кризи в Україні вимагає від державних органів вжиття адекватних управлінських рішень. Виходячи з цього, перед кожним підприємством актуальним постає завдання вдосконалення методів прийняття рішень у всіх ланках господарської ієрархії.
Метою дослідження є розвиток методології зворотних обчислень для формалізації процедури прийняття рішень про зміну економічних показників.

Ж.М. Балабанюк
Міжрегіональна Академія управління персоналом м. Київ 
Консалтингово-тренінгова компанія EQ Impact

Управління являє собою досить багатограну категорію. Підходи до якого змінюються, розширюються та доповнюються. Це наслідок постійного розвитку науки управління нових здобутків та напрацювань практиків управління. Які реагують на виклики сучасного світу – підвищену динаміку та ускладнення зовнішнього середовища, стрімкий розвиток технологій та зростання технологічності більшості процесів. Мінливість зовнішнього середовища призводить до трансформації у внутрішньо організаційному управлінні. Організації для дого щоб бути успішною мало бути тільки результативною, досягати поставлених цілей, завдань, показників. А потрібно бути ефективною – постійно знаходити як найкращі, прогресивніші інструменти для досягнення своїх цілей. Організація може бути результавною при цьому не будучи ефективною тільки коли представляє унікальний продук чи послугу на ринку, займає монопольну нішу на ринку, чи працює на есклюзивних умовах, які не залежать від стану та розвитку ринку. При цьому диктуючи свої умови як на ринку в якому працює (відносно клієнтів та постачальників), так і всередині організації, здійснючи стратегічне та оперативне управління організацією. Проте, навіть такі організації зіштовхуються з тим, що вони мають оперативно реагувати на швідкість змін, сучасного світу, навіть якщо їм не потрібно завоювати контроль над ресурсами, то перед ними стоіть завдання знаходження шляхів утримання існуючого контролю, методів як утвердити та зберегти свою позицію на ринку. Як зробити управління своєю організацією оперативним та адаптивним до змін, організацію більш гнучкою та конкурентною.


І.Б. Антонюк
Буковинський університет, м. Чернівці

В умовах все більшого посилення глобальної конкуренції однією з найбільш основних тенденцій сучасного етапу розвитку економічних відносин є змішення пріоритетів від ринку виробника до ринку покупця. Саме тому здатність ефективно поєднати виробництво, систему планування з індивідуальними купівельними перевагами стає вирішальним чинником в конкурентній боротьбі на теперішньому етапі і, напевно буде найбільшим чинником конкурентоспроможності у майбутньому. 

Сучасний глобалізований світ характеризується високим динамізмом. Одним з його проявів є швидкі зміни переваг покупців, їх запитів щодо якості доставки продукції. Тому особливої ваги набуває логістична оптимізація виробництва, що передбачає зменшення термінів і об'ємів постачань, скорочення резервних запасів часу і матеріалів.

Глобалізація надає додаткові можливості логістичної оптимізації розміщення виробництва. Кордони окремих країн стають все більш відкритими. Тому з'явилася можливість розміщувати виробництва в країнах з дешевшою робочою силою і меншими ставками податків. Розвиток міжнародної торгівлі відкрив доступ до дешевших ресурсів – сировини, комплектуючих, що дозволяє оптимізувати матеріальні та фінансові потоки виробників у логістичному сенсі. 


О.А. Даниленко
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Cоціальна відповідальність забезпечує разом з іншими чинниками виживання організації у конкурентному середовищі, стійкий та збалансований розвиток у довгостроковій перспективі, сприяє поєднанню інтересів власників бізнесу, працівників, суспільства та держави. Нині основна ідея просування ідеї соціальної відповідальності організацій полягає в тому, що соціально-орієнтована діяльність приносить відчутну вигоду організації, як економічну, так і таку, що виражається у вигляді посилення мотивації трудової поведінки персоналу та привабливості організації як роботодавця. Результати досліджень, що проводяться, доводять, що організації, які реалізовують власні соціальні програми, функціонують значно успішніше й ефективніше за організації, що не мають таких програм.

Саме тому рівень розвитку соціальної відповідальності може слугувати критерієм ефективності управління організацією, який враховує ступінь використання ресурсів, прогнозовані можливості розвитку, досягнення виробничих, економічних і соціальних цілей. Рівень розвитку соціальної відповідальності може слугувати й критерієм знаходження організації на певній стадії життєвого циклу розвитку й, відповідно, позитивних чи негативних змін, які з нею відбуваються, й на які керівництво може своєчасно реагувати та вживати відповідні заходи. Постановка питання з цієї точки зору обумовлює актуальність теми дослідження.


Е.В. Архипенко
Институт экономики промышленности НАН Украины, г. Донецк

В современных экономических условиях банки функционируют на рынке, характеризующемся наличием значительной конкуренции, причем преимущества в конкурентной борьбе приобретет та организация, в которой система управления будет эффективно справляться со всеми затруднениями, возникающими в процессах взаимодействия, коммуникации и организации управленческой деятельности, а это осуществляется посредством развития и реализации рефлексивной функции в управлении. Таким образом, для обеспечения конкурентных позиций банка в условиях рынка необходимо грамотно анализировать и управлять информационными потоками с целью воздействия на модели принятия решений объектами управления банка. 

Управление, которое предполагает осмысление закономерностей принятия решений контрагентами, а также целенаправленное воздействие на принятие ими решений, выгодных управляющей стороне, называется рефлексивным.

Основными субъектами финансового рынка, с которыми банк взаимодействует в процессе своей деятельности и от эффективности взаимодействия с которыми зависит конкурентоспособность банка, являются другие банки (партнеры, конкуренты) и клиенты (собственники финансовых ресурсов, заемщики).


В.В.Свириденко
Институт экономики промышленности НАН Украины, г. Донецк

Среди многообразия консалтинговых фирм предприятия-клиенты сталкиваются с проблемой выбора фирмы, способной решить возникшие проблемы. С другой стороны, они испытывают неопределенность, непонимание своей проблемы, не видят путей ее решения. В таких условиях задачей консалтинговой фирмы является понимание того, в чем нуждается заказчик, и убеждение его в необходимости прибегнуть к тем услугам, которые предоставляет консалтинговая фирма. Для решения данных задач в управлении деятельностью консалтинговой фирмы необходимо использовать рефлексивный подход, позволяющий учитывать психологические аспекты деятельности клиентов и воздействовать на них с целью выбора ими выгодной для фирмы линии поведения.

Профессиональная деятельность консалтинговых фирм имеет особенности, которые предопределяют неэффективность использования методов управления, применяемых в отраслях массового потребления и в промышленности, где существует возможность стандартизации в управлении большим количеством повторяющихся процессов. Во-первых, консалтинговые услуги предполагают высокую степень индивидуализации и уникальности выполняемых работ, что ставит под вопрос создание единой процедуры принятия управленческих решений для всех видов услуг. Во-вторых, большинство консалтинговых услуг имеют сильный компонент личного взаимодействия с клиентом.


1-10 11-11
Site menu
Section categories
1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств [11]
2. Організація експортно-імпортних операцій управління ризиками в зовнішньо-економічній діяльності [2]
3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств [17]
4. Інноваційно-інвестиційне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств [6]
5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці [12]
6. Удосконалення системи управління виробничим потенціалом підприємств [10]
7. Управління економічною безпекою промислових підприємств [7]
8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [18]
Підсумки Internet-конференції [1]
Підсумки І Міжнародної науково-практичної Internet-конференції "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz