Вівторок, 25.09.2018, 23:54
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Міжнародна науково-практична Internet-конференція

Entries in section: 84
Shown entries: 71-80
Pages: « 1 2 ... 6 7 8 9 »

Е.В. Архипенко
Институт экономики промышленности НАН Украины, г. Донецк

В современных экономических условиях банки функционируют на рынке, характеризующемся наличием значительной конкуренции, причем преимущества в конкурентной борьбе приобретет та организация, в которой система управления будет эффективно справляться со всеми затруднениями, возникающими в процессах взаимодействия, коммуникации и организации управленческой деятельности, а это осуществляется посредством развития и реализации рефлексивной функции в управлении. Таким образом, для обеспечения конкурентных позиций банка в условиях рынка необходимо грамотно анализировать и управлять информационными потоками с целью воздействия на модели принятия решений объектами управления банка. 

Управление, которое предполагает осмысление закономерностей принятия решений контрагентами, а также целенаправленное воздействие на принятие ими решений, выгодных управляющей стороне, называется рефлексивным.

Основными субъектами финансового рынка, с которыми банк взаимодействует в процессе своей деятельности и от эффективности взаимодействия с которыми зависит конкурентоспособность банка, являются другие банки (партнеры, конкуренты) и клиенты (собственники финансовых ресурсов, заемщики).

1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств | Views: 2244 | Downloads: 0 | Added by: Lesya | Date: 01.06.2011 | Comments (1)

В.В.Свириденко
Институт экономики промышленности НАН Украины, г. Донецк

Среди многообразия консалтинговых фирм предприятия-клиенты сталкиваются с проблемой выбора фирмы, способной решить возникшие проблемы. С другой стороны, они испытывают неопределенность, непонимание своей проблемы, не видят путей ее решения. В таких условиях задачей консалтинговой фирмы является понимание того, в чем нуждается заказчик, и убеждение его в необходимости прибегнуть к тем услугам, которые предоставляет консалтинговая фирма. Для решения данных задач в управлении деятельностью консалтинговой фирмы необходимо использовать рефлексивный подход, позволяющий учитывать психологические аспекты деятельности клиентов и воздействовать на них с целью выбора ими выгодной для фирмы линии поведения.

Профессиональная деятельность консалтинговых фирм имеет особенности, которые предопределяют неэффективность использования методов управления, применяемых в отраслях массового потребления и в промышленности, где существует возможность стандартизации в управлении большим количеством повторяющихся процессов. Во-первых, консалтинговые услуги предполагают высокую степень индивидуализации и уникальности выполняемых работ, что ставит под вопрос создание единой процедуры принятия управленческих решений для всех видов услуг. Во-вторых, большинство консалтинговых услуг имеют сильный компонент личного взаимодействия с клиентом.


Н.В.Наріжна 
АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

Нинішня ситуація на фінансовому ринку перешкоджає відновленню ліквідності банків та економіки країни в цілому за рахунок економічної рецесії, яка спричиняє високий рівень збитків активам, капіталу та довгостроковій конкурентоспроможності фінансових інститутів. В цих умовах фінансові установи активно ведуть розробку стратегій, які допоможуть звести збиток до мінімуму та допоможуть в майбутньому швидко розширити діяльність на етапі стрімкого відновлення економіки. Тому менеджери, котрі спроможні змоделювати найвдаліші стратегії, спроможні будуть не лише провести фінансові установи через кризові ситуації, а й витіснити із фінансового ринку ослаблих конкурентів.

Галузеві експерти інтенсивно проробляють всі можливі події в економіці та рекомендують оцінити ризики, пов’язаних із продовженням діяльності на ринках. Короткострокові ризики пов’язані із продовженням цього бізнесу в умовах глобальної рецесії, при цьому враховуються застій інвестиції спричинені недостатністю інвестицій, волатильність валютних курсів, непередбачувані банкрутства банківських установ, страхових компаній чи хедж-фондів. До довгострокових факторів можемо віднести фактори що впливають на ринок інфляції, обумовлені різного роду програмами стимулювання економіки за рахунок державних видатків.

Д.Г. Легеза
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН

Розвиток сталого виробництва в аграрному сектору в світі обумовив формування органічного руху на Україні. Органічне виробництво мале своє створення у 90-х роках на Європейському просторі й поширюється з кожним роком щодо обсягів споживання та збільшення асортименту органічних видів продукції. Адже існує попит на продукцію, необхідно задовольнити його пропозицією за всіма встановленими умовами. З цього приводу сільськогосподарські землі мають високий потенціал щодо їх переведення в землі для органічного призначення. Процес адаптування сільськогосподарських земель до органічного виробництва проходитиме поступово, враховуючи його особливості в Україні: відсутність достатньої кількості офіційно-зареєстрованих сертифікаційних центрів, несформований внутрішній попит на продукцію, нерозвиненість ринкової інфраструктури, складність забезпечення всіх технологічних вимог вирощування продукції. Ситуація погіршується й тим висока ціна реалізації на органічну продукцію, порівняно із звичайною, стримує зростання попиту на неї. У дитячому харчуванні ціна на той же самий обсяг продукції, наприклад по яловичині, птиці, молоку, сиру, кефіру, соку та рису відповідно перевищую звичайну відповідно у 8,8; 5,28; 5,5; 5,2; 14,0; 2,6 та 4,7 рази.


О.І. Синицька, О.О. Білецька 
Хмельницький національний університет

В умовах сучасних економічних видозмін, коли збут виготовленої продукції та надання послуг стали складнішими за виробництво, а поява нової практики управління почала випереджати теорію – питання організаційної та корпоративної культури, стосовно українських підприємств, почало дедалі більше привертати увагу теоретиків управління. Багато вчених-теоретиків, уже протягом декількох десятиліть намагаються сформувати понятійний апарат в контексті організації культури підприємств. Однак, на поприщі теорії класичного менеджменту, в результаті формування різних точок зору - чіткого, усталеного визначення понять організаційної та корпоративної культури досі не сформовано.

Велика кількість дослідників присвятили свої роботи різним напрямкам розвитку організаційної та корпоративної культури відповідно до власних точок зору, власного світогляду, знань, вмінь та навичок. Більшість з них не відокремлювали поняття організаційної та корпоративної культури, об’єднуючи два поняття в синонімічний феномен, який являється могутнім інструментарієм в процесі управління підприємствами.


С.В. Хомич 
Рівненський державний гуманітарний університет

Становлення економіки знань як нової форми світової економічної системи базується на інформаційному способі виробництва, що передбачає перетворення інформації та знань з пасивної на активну складову виробничих процесів. Це дозволяє говорити про їх капіталізацію та відповідне трансформування в інтелектуальний капітал (ІК). Такий ланцюжок впливів та перетворень робить ІК та його якісні й кількісні характеристики важливої умовою досягнення сталого економічного розвитку в сучасних умовах.

Все це потребує серйозного вивчення інтелектуального капіталу та того комплексу явищ, об’єктів та процесів, які пов’язані з ним.

Перш за все, під інтелектуальними капіталом будемо розуміти сукупність формалізованих та неформалізованих знань, які втілені в інтелекті персоналу, технологіях, бізнес-процесах, взаємовідносинах з клієнтами та самим персоналом, і здатні приносити фірмі економічну вигоду та конкурентні переваги. В загальному ІК складається із людського, структурного та клієнтського капіталу.


С.В. Стрехова 
Хмельницький національний університет

За останні роки в Україні на ринку праці бракує фахівців з різних інженерних та технічних спеціальностей. Ця ситуація склалася внаслідок того, що в нашій країні у 90-х роках ХХ ст. зупинялися підприємства або заробітна плата на них була мізерною. Випускники вищих технічних навчальних закладів не могли знайти собі роботи за спеціальністю з гідною заробітною платою і вимушені були змінити професію. На багатьох підприємствах така ситуація склалася в кадровому забезпеченні, коли посади спеціалістів і головних спеціалістів обіймають люди пенсійного віку або молодь, яка здобула спеціальність уже після 2000 року, тобто немає достатнього досвіду. А попит на фахівців інженерних та технічних спеціальностей зростає внаслідок появи значної кількості нових підприємств. Керівники підприємств сьогодні не сумніваються в необхідності утримувати кваліфікованих працівників в організації, адже саме люди, з їх кваліфікацією і мотивацією, є тією рушійною силою, завдяки якій підприємство в цілому досягає необхідного рівня конкурентоспроможності. Тому перед керівництвом підприємства постає одне з найважливіших питань щодо застосування дієвих методів управління персоналом.

Г.А. Корчагіна

Харківський національний економічний університет

Швидкий розвиток ринкових відносин, який супроводжувався розвитком науково-технічного та технологічного прогресу, спричинив нове уявлення про ринок. Це обумовило появу такої науки як маркетинг. Зріст конкурентної боротьби, розширення міжнародного поділу праці, нові вимоги споживачів спонукають підприємства використовувати не тільки окремі інструменти маркетингу, а й повний комплекс маркетингової діяльності.

Раніше багато виробників будь-якої продукції чи послуг приділяли увагу переважно фінансам, виробництву, збуту тощо. Але у сучасних ринкових умовах, а тим більше сьогоднішній нестабільній ситуації, діяльність підприємств має бути гнучкішою і динамічнішою. Тому актуальною стає проблема ефективного управління підприємством, яке б було зорієнтовано виключно на потреби споживача зокрема та ринку в цілому. Основною концепцією управління в умовах ринку стає саме маркетинг.


В.В. Шарко

Хмельницький національний університет

Економічна роль матеріальних ресурсів у суспільному виробництві визначається, перш за все, тим, що переважна їх частина утворює головну субстанцію продукту. Значна частка матеріальних витрат у собівартості продукції при значних масштабах сучасного матеріального виробництва, визначає високу значимість кожного відсотка збережених матеріалів. Отже, раціональне використання матеріальних ресурсів безпосередньо сприяє зростанню ефективності промислового виробництва.

Узагальнюючи існуючі підходи, можна сформулювати, що інтенсифікація використання матеріальних ресурсів означає більш повне використання споживчих властивостей сировини і матеріалів, а також застосування більш економічних, прогресивних їх видів, що в кінцевому результаті проявляється в зниженні витрат матеріальних ресурсів на одиницю корисного ефекту.


О.П. Подра

Хмельницький національний університет

В умовах глобалізації світогосподарських процесів та посилення міжнародної конкуренції особливої актуальності набуває людський капітал, який виступає детермінантою економічного зростання та забезпечення високої конкурентоспроможності держави. Конкурентоспроможність визначається здатністю країни конкурувати з іншими економічними системами та утримувати стійкі позиції на світових ринках, вирішувати проблеми соціально-економічного характеру та забезпечувати високий рівень якості життя населення, товарів і послуг на основі постійного підвищення продуктивності праці та інноваційних змін. Важливою умовою економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності національної економіки в інформаційну епоху виступає створення, накопичення та ефективне використання людського капіталу, який на відміну від природних та фінансових ресурсів є невичерпним, і в ході здійснення інвестицій примножується та забезпечує додаткові ефекти.


Site menu
Section categories
1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств [11]
2. Організація експортно-імпортних операцій управління ризиками в зовнішньо-економічній діяльності [2]
3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств [17]
4. Інноваційно-інвестиційне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств [6]
5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці [12]
6. Удосконалення системи управління виробничим потенціалом підприємств [10]
7. Управління економічною безпекою промислових підприємств [7]
8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [18]
Підсумки Internet-конференції [1]
Підсумки І Міжнародної науково-практичної Internet-конференції "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz