П'ятниця, 19.10.2018, 11:19
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Міжнародна науково-практична Internet-конференція

Entries in section: 84
Shown entries: 21-30
Pages: « 1 2 3 4 5 ... 8 9 »

УДК 65. 018. 621 (477)
І.В. Нижник
Хмельницький національний університет

Елементами інформаційної системи, яка б забезпечувала конкурентні переваги є інформація про виробничу, ресурсну, трудову, інвестиційну, інноваційну, інтелектуальну, маркетингову, експортну, товарну спроможність. Так, кожна із складових елементів дозволяє підприємству пристосуватись гнучко до зовнішнього середовища. Управління підвищенням конкурентоспроможності передбачає вплив через мотиваційні аспекти на персонал, який має прикладати всіх зусиль на виконання визначеної конкурентної стратегії розвитку підприємства.

Управління підвищенням конкурентоспроможності передбачає вплив через мотивацію і стимулювання на продуктивність праці персоналу, яка за нинішніх умов є найголовнішим джерелом підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Управління конкурентоспроможністю полягає в узгодженні всіх зусиль персоналу на виконання визначеної конкурентної стратегії розвитку підприємства.
8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств | Views: 3751 | Downloads: 0 | Added by: Lesya | Date: 12.08.2011 | Comments (0)

І.Г. Бузецький

Хмельницький національний університет

Управління людським потенціалом на сучасному етапі соціально-економічного розвитку характеризується сукупністю різноспрямованих, неоднозначних, за проявами, тенденціями, сформованими в ході еволюції суспільних відносин, господарського механізму та включення країни і окремих її територій в глобалізацій ні процеси.

З критерієм ефективності з певністю можна стверджувати, що сучасна система управління людським потенціалом сформована за командно-адміністративної системи господарювання та вдосконалена в ході адаптації до ринкових умов, вичерпала себе. Підтвердженням зробленому припущенню є зниження людського потенціалу одночасно з недостатнім використанням наявних його обсягів через невідповідність структурним потребам економіки, і як наслідок – високого безробіття.


В. І. Кулаков
Хмельницький національний університет

Об'єктивні закони та закономірності сучасного етапу економічного розвитку вимагають перегляду класичних підходів до управління виробничо-господарською діяльністю промислових підприємств. Зміни, що стали передумовою еволюції підходів до управлінських систем викликані: періодизацією соціально-економічного та суспільного розвитку, переходом від аграрного до індустріального та інформаційного типів виробництва; науково-технічним прогресом, інноваційним розвитком; поглибленням інтернаціоналізації праці, глобалізації, формуванням регіональних економічних об'єднань з вираженою кластерною орієнтацією. Список причин та передумов вдосконалення та еволюції виробничо-господарських систем може бути продовжений з точки зору організації виробництва, обліку, менеджменту, інвестування, маркетингу тощо.


М.І.Дзюба
Хмельницький національний університет

Вітчизняна економіка сьогодні характеризується спадом виробництва та гострими диспропорціями розвитку. Складна ситуація в господарстві країни посилюється кризовим становищем однією з найважливіших його галузей – машинобудування.

Від стану та функціонування машинобудівних підприємств безпосередньо залежить стан та якісний рівень виробничого апарату країни. Саме тому набуває актуальності необхідність постійного контролю за станом  і розвитком машинобудування.

На початок 90-х рр. машинобудування опинилося в кризовій ситуації. Знижувалася оновлюваність виробів, знос основних фондів досяг 50 %, середній вік працівників наблизився до 50 років. Лише близько чверті нових технологій відповідали світовому рівню.

О.І.Драч
Хмельницький національний університет

Успішне проведення в Україні економічних реформ великою мірою залежить від їх соціальної спрямованості, від досягнення відповідності економічної і соціальної складової. У даний час виникла суперечність між здійснюваними економічними перетвореннями і сформованим низьким життєвим рівнем основної частини населення. Це значною мірою пов'язано з недостатністю уваги, що приділяється соціальним та трудовим аспектам ухвалених рішень, слабкою їх дієвістю. Актуальною проблемою є формування обґрунтованої системи стимулювання персоналу, що набуває особливого значення  в період формування в країні ринкових відносин.

А.О. Мельник
Хмельницький національний університет

Умови розвитку світової економіки в останній час актуалізували дослідження сутності кризових явищ. До цього часу криза розглядалась науковцями як невід’ємна складова економічного циклу, слідом за якою наступає підйом і процвітання [1]. Сучасні умови розвитку світової економіки після прояву кризових явищ не характеризуються економічним підйомом і під час кризи не виявлено перспективні сфери які б забезпечили розвиток. Невідповідність наукових положень реальним економічним подіям і критична ситуація у розвитку світової економіки поставила питання щодо виявлення сутності  кризових явищ та застосування наукової методології їх вивчення. Глобалізація світової економіки трансформувала умови її розвитку таким чином що вони, на наш погляд не відповідають існуючим економічним законам та в деякій мірі викривляють їх сутність у відповідності до змісту.

В. М. Нижник
Хмельницький національний університет
А. О. Левицька
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

В умовах прискорення бізнес-процесів та посилення конкуренції, одним з головних ресурсів забезпечення стратегічної конкурентоспроможності організації являється високий рівень конкурентоспроможності персоналу.
Проблемі конкурентоспроможності людини на ринку праці, аналізу факторів, що впливають конкурентоспроможність персоналу, підходам до її перетворення присвячено роботи Комарова ЄІ., Міляєвої Л.Г., Сотникової С.І., Фатхутдінова Р.О. Проте, автори розходяться в думці відносно предмету та об’єкту вивчення, що призводить до існування одночасно декількох незалежних економічних категорій – конкурентоспроможності робочої сили, трудового, управлінського потенціалу, конкурентоспроможності робітника, персоналу, трудових ресурсів. Отже ті публікації, що є на сьогоднішній день не відображають всіх аспектів розвитку та оцінки конкурентоспроможності персоналу, а встановлення взаємозв’язку між вищезазначеними економічними категоріями являється обов’язковою умовою дослідження конкурентоспроможності персоналу на внутрішньому ринку праці.

А.В. Петровська
Вінницький   фінансово-економічний університет

Питання формування системи управління клієнтами  представлені в науково-практичних  працях таких вчених як Шерман С.,  Швед В., Чернега О., Олексюк О.,  Новиков Д.,  Cтадник М., Кеворков Д.  та інші. Але аналіз результатів досліджень говорить про те, що комплексний підхід до формування теми розроблення управління клієнтами  не представлено, а як, правило, в роботах вирішуються питання щодо управління запасами, оптимізації теми управління клієнтами, розробки виробничої програми, тощо. Саме тому, тема дослідження – розробка системи управління клієнтами та моделювання її інформаційного середовища є актуальною.

Відомо, що CRM - це ідеологія, стратегія управління взаєминами з клієнтами. Але CRM-система - це також програмне забезпечення, що автоматизує процеси таких взаємин. CRM працює тоді, коли стратегія бізнесу і система пов’язані в одне коло, в центрі якого клієнт.


О.О. Коваленко
Вінницький  національний аграрний університет

Система управління вищим навчальним закладом "Сократ" (інформаційна система управління вищим навчальним закладом  - далі ІСУВ) містить єдину базу даних студентів, викладачів та співробітників.  Вона є глобальним інформаційним базисом університету для: управління навчальним процесом; обліку знань студентів; обліку навчальної активності студентів; системи тестування знань Тезаурус; роботи навчальної клієнт-серверної програми WEB-бухгалтерія; ведення персональних справ студентів; ведення медичних справ студентів; управління і розподілу індивідуальних ресурсів студентів на файловому сервері університету; бібліотеки; репозиторію університету; створення електронних книг; підтримки науково-консультативного освітнього середовища університету.

Система проектування будь-якого блоку ІСУВ також може бути представлена як система взаємозв’язаних АРМів з можливістю інтенсивного та цільового обміну інформації.


С.В. Матусяк
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Природний розвиток різних населених пунктів не відповідає рамкам і підходам відомих традиційних методик прогнозування, планування і проектування. В результаті чого значно змінюються фактичні програми формування та розвитку міста. На практиці має місце деформація історично складеної функціонально-планувальної структури міст, порушуються екологічні, соціальні, містобудівні та інші процеси, ускладнюється керованість ними. Іншими словами, характерним атрибутом сьогоднішніх містобудівних та агломераційних процесів різних географічних районів є їх конфліктний, незбалансований, не впорядкований, достатньою мірою, несталий і не прогнозований на далеку перспективу формування та розвитку. Все це може призвести в кінці кінців до багатосторонньої деградації міського середовища, якщо не задіяти інші механізми, методології та методику, що забезпечують сталий розвиток.

Site menu
Section categories
1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств [11]
2. Організація експортно-імпортних операцій управління ризиками в зовнішньо-економічній діяльності [2]
3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств [17]
4. Інноваційно-інвестиційне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств [6]
5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці [12]
6. Удосконалення системи управління виробничим потенціалом підприємств [10]
7. Управління економічною безпекою промислових підприємств [7]
8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [18]
Підсумки Internet-конференції [1]
Підсумки І Міжнародної науково-практичної Internet-конференції "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz