Середа, 26.09.2018, 00:35
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Міжнародна науково-практична Internet-конференція

Entries in section: 84
Shown entries: 11-20
Pages: « 1 2 3 4 ... 8 9 »

Грицина Л.А.
Хмельницький національний університет

Кризові явища початку XXI ст. ще раз підтвердили, що ідея економічної єдності світу потребує всебічного аналізу та досліджень. В першу чергу, це стосується визначення ознак, принципів та характерних особливостей сучасної світової економічної парадигми, дослідження історичних передумов її формування. Вагомою основою подібних досліджень виступає аналіз підходів до вивчення історичних етапів та складових одиниць сучасної цивілізації як певного рівня розвитку людського суспільства.
Невід’ємною складовою даного процесу є аналіз передумов і факторів економічного розвитку, новітніх тенденцій розвитку підприємницької діяльності. Одним з даних підходів виступає концепція корпоративної соціальної відповідальності, яка набула активного розвитку у наш час, і є результатом багаторічної еволюції та розвитку суспільства, загалом, та етичних поглядів окремих осіб, зокрема.
1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств | Views: 4700 | Downloads: 0 | Added by: Lesya | Date: 30.08.2011 | Comments (1)

О.О. Курок
Хмельницький національний університет

Під економічною митною безпекою можна вважати стан захищеності економічних інтересів підприємств, який дає можливість у різних зовнішніх і внутрішніх умовах, незалежно від будь-яких загроз забезпечити: переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів; здійснення митного регулювання, пов’язаного із встановленням та справлянням податків і зборів; використання процедур митного контролю та митного оформлення із застосуванням заходів митно-тарифного і нетарифного регулювання.

Тенденції світового розвитку диктують нові завдання зі спрощення митних процедур і процедур логістики при постачанні товарів для ввезення й вивезення з території країни, зменшення ризиків порушення безпеки підприємств, а для цього необхідно створювати електронні інформаційні системи, функціонально сумісні з аналогічними системами інших країн, які будуть доступні, керовані, безпечні об’єднані й контрольовані.


Н.Ю. Чорна,
В.М. Коцюба
Вінницький фінансово-економічний університет

Питання моделювання бізнес-процесів пов’язують, як правило з впровадженням системи якості на підприємстві, реінжинірингом, формалізацією господарчої діяльності.

В економічній науці немає поки що достатньо чіткого визначення бізнес – процесів, що призводить до некоректного використання даного поняття при невідповідних економічних ситуаціях. Структура організації звичайно являє собою зріз розподілу відповідальності та взаємовідносин за звітністю. Структура її бізнес-процесів відображає динамічний погляд на те, як ця організація виробляє продукцію, надає послуги, здійснює управлінські функції. Але при такому підході, економіко-математичні моделі управління запасами, витратами, оптимального планування можна віднести до моделей бізнес-процесів.  І це є цілком логічним, але важко поєднується з інформаційними описами бізнес-процесів  в спеціальних програмних середовищах.


Л.О. Чорна,
С.І. Шведа
Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ

Поширеним шляхом  активної виробничої діяльності багатьох промислових підприємств України є здійснення операцій з давальницькою сировиною. Така форма діяльності дає можливість одержувати прибуток та активно розвиватись , не дивлячись на кризові процеси, хоча деяке зменшення активності все ж таки можна спостерігати. Актуальність формування ефективного договору та варіантів для змін обумовлена потребою вивчення законодавства та практичного досвіду роботи з давальницькою сировиною багатьох підприємств. Забезпечення ефективності толінгу  залежить передусім від правильної організації обліку, аналізу, договірних відносин  як джерела інформації для прийняття управлінських рішень.


С.О. Коваленко
Хмельницький національний університет

Глобалізація світової економіки, швидкий технічний та технологічний розвиток, зростання національних ринків, регіональна економічна інтеграція, поглинання та об'єднання компаній, концентрація та кооперація виробництва, зростання конкуренції викликали зростання вимог до маркетингової політики і стратегічної діяльності промислових підприємств. Об'єктивно, саме стратегічна маркетингова діяльність на етапі динамічних змін навколишнього середовища виступає інструментом адекватної адаптації до економічних викликів та змін пріоритетів функціонування цільових ринків.

Сучасна практика діяльності промислових підприємств свідчить про необхідність зміни існуючих підходів до управління маркетинговими стратегіями. І в першу чергу, актуальним залишається питання вдосконалення системи управління маркетингом та оптимізації комплексу маркетингу, стратегічної діяльності підприємств та маркетингової політики.


Л.В. Олійник
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТУ

Залучення господарських ресурсів та реалізація вироблених промислових продуктів перетворюють підприємство на відкриту економічну систему, в межах якої відбувається вплив ринкової кон’юнктури на характер та результати роботи суб'єктів господарювання. З огляду на механізм залучення ресурсів господарської діяльності та присутність на цільових ринках, підприємство перетворюється на відкриту залежну від зовнішнього середовища систему, що визначає актуальність управління нею з огляду на транспорентний вплив ринкової кон’юнктури.

Проблема управління підприємством як відкритою економічною системою набуває особливої актуальності в умовах динамічного розвитку ринкового середовища, зростаючою ентропією реакції цільових ринків та проблемами стагнації в умовах світової фінансової кризи. Натомість у вітчизняній науковій думці застосовують формальний підхід у визначенні засад управлінської політики, за якої до управлінських структур застосовують універсальне трактування системи як явища.


В.В. Соколовська,
І.О. Розумович
Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТУ

Інвестиційна діяльність є одним з найбільш важливих аспектів функціонування будь-якої комерційної організації. Інвестиції у значній мірі визначають економічне зростання підприємства, його конкурентоспроможність та розвиток. До причин, що обумовлюють необхідність інвестування належать: оновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробництва, освоєння нового виду діяльності, тощо.

Практичне здійснення інвестицій на підприємстві забезпечується інвестиційним процесом. Інвестиційний процес підприємства – це цілеспрямовано здійснюваний процес залучення необхідних інвестиційних ресурсів, вибору ефективних об’єктів інвестування, формування збалансованої за обраними параметрами інвестиційної програми та забезпечення її реалізації.


Л.В. Бондарчук,
О.В. Дрей
Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТУ

Для того, щоб визначити та реалізувати стратегію поведінки організації, керівництво повинно мати поглиблене уявлення як про внутрішнє середовище організації, її потенціал та тенденції розвитку, так і про тенденції розвитку зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище організації є джерелом одержання організацією ресурсів, необхідних для її існування.

Під зовнішнім середовищем організації розуміють сукупність елементів, що оточують її та справляють на її діяльність суттєвий вплив . Аналіз зовнішнього середовища організації передбачає аналіз її мікрооточення (безпосереднього оточення) та макрооточення (опосередкованого оточення).


До макрооточення належать фактори, які можуть не справляти безпосереднього та негайного впливу на ефективність та стійкість функціонування організації, але які все одно мають певний (опосередкований) вплив на неї.


О.О. Коваленко,
П.П. Слободенюк
Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТУ

Налагоджені бізнес-процеси - ключ до успіху в сучасному світі. Якщо компанія хоче бути лідером, вона повинна чітко вибудувати внутрішні процедури. Найзручніший спосіб - перевести рутинні процеси на аутсорсинг.

Потрібно відзначити, що саме криза має сильний вплив на розвиток аутсорсингу в нашій країні . Масове скорочення персоналу, скорочення витрат привели до того, що компанії серйозно задумалися про те, що дешевше, спокійніше і ефективніше не тримати штат своїх фахівців, а вдатися до послуг провайдерів аутсорсингу. У топ-менеджерів і власників бізнесу сформувалося абсолютно чітке розуміння того, що деякі витратні адміністративні та просто непрофільні функції можна з легкістю передавати на аутсорсинг, економлячи кошти і набуваючи гнучкість і чіткість бізнес-процесів. Наприклад, аутсорсинг розрахунку заробітної плати за останні кілька років вже відвоював собі значну частку ринку - компанії стали активніше залучати провайдерів для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням розрахунку зарплати співробітників, відпускних і лікарняних, компенсацій при звільненні, винагород тощо.


Н.Ю. Чорна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТУ

 

Управління промисловими підприємствами демонструє на сучасному етапі тенденцію до формування інтеграційних об'єднань та нарощення концентрації капіталу. Характерним для України є формування вертикально-інтегрованих об'єднань в межах найбільших фінансово-промислових груп.


Як показує практика економічно розвинених країн, інтеграція підприємств поєднаних технологічним процесом виступає закономірним етапом еволюції промислових секторів. Водночас, традиційні мотиви притаманні вертикально-інтегрованим компаніям економічно розвинених країн, набувають видозмінених форм в Україні, що обумовлено трансформацією господарського механізму, реформуванням промислових підприємств, лібералізацією економічних відносин та виходом на цільові зарубіжні ринки.


Site menu
Section categories
1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств [11]
2. Організація експортно-імпортних операцій управління ризиками в зовнішньо-економічній діяльності [2]
3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств [17]
4. Інноваційно-інвестиційне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств [6]
5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці [12]
6. Удосконалення системи управління виробничим потенціалом підприємств [10]
7. Управління економічною безпекою промислових підприємств [7]
8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [18]
Підсумки Internet-конференції [1]
Підсумки І Міжнародної науково-практичної Internet-конференції "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz