Середа, 22.08.2018, 06:05
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Міжнародна науково-практична Internet-конференція

Entries in section: 84
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 3 ... 8 9 »


З 15 червня до 15 серпня на базі кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету тривала робота І Міжнароднародної науково-практичної Internet-конференції "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів".
 
Конференція охопила результати наукових досліджень за наступними напрямами:

- формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств;
Підсумки Internet-конференції | Views: 2464 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 11.10.2011 | Comments (0)

І.В.БАБІЙ

Хмельницький національний університет

Одним з основних чинників, що впливає на конкурентоспроможність, прибутковість та досягнення відповідного рівня в галузі управління підприємством є повнота використання можливостей даного підприємства, його потенціалу. Потенціал підприємства - це не тільки наявні для використання ресурси та можливості підприємства, це й здатність підприємства ефективно їх використовувати. Неповне та невміле застосування ресурсів підприємства може привести його до нульових прибутків та до банкрутства. Тому вірне використання та оцінка складу потенціалу підприємства є досить важливим для подальшого його ефективного функціонування.

Л. О. Шемчук
Хмельницький національний університет

Питання визначення конкурентоспроможності та системи чинників її забезпечення є надзвичайно важливим для утримання певних сегментів ринку та загалом ефективного функціонування промислових підприємств. Завдання підвищення конкурентоспроможності підприємств завжди були в полі зору як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, однак багато питань теоретичного, методологічного, а також практичного характеру на сьогодні залишаються не вирішеними внаслідок несистемного та епізодичного характеру їх дослідження.

Т. Т. Нижник
Хмельницький національний університет

Визначення складових потенціалу має велике значення у функціонуванні виробничих економічних систем, оскільки за допомогою об'єктивно встановленої оцінки потенціалу підприємства можливе визначення шляхів підвищення рівня його конкурентоспроможності підприємства.

Багатомірність конкурентоспроможності підприємства може бути виправдана в результаті застосування двох підходів для оцінки її складових: ресурсного та функціонального. Тобто потенціал підприємства слід оцінювати за ресурсною і функціональною складовими. Відповідно до першого підходу стан підприємства можна оцінити виходячи з його ресурсних можливостей (ресурсів фінансових, майнових та складських; запасів сировинних ресурсів; транспортно-комунікаційних мереж; ресурсів соціальної інфраструктури – оздоровниці, медпункти, профілакторії, дитячі садки тощо), виробничо-технологічних (стан основних фондів, рівень їх зносу, наявність виробничих ліній, наявність обслуговуючих цехів – ремонтних, профілактичних, інструментальних) та продуктивно-трудових можливостей (наявність висококваліфікованої робочої сили; професійність, досвідченість кадрів.

Левченко М. О.
Хмельницький національний університет

У сучасній економіці керувати підприємством доводиться в умовах невизна.ченості та ризику. До невизначеності й конфліктності призводять негаразди як по горизонталі, так і по вертикалі управління, суперечності та конфлікти як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищах підприємства.
За своєю природою жодна підприємницька діяльність не може бути абсолютно безризиковою. Ризики стають невід’ємною частиною господарського механізму підприємства, оскільки значною мірою впливають на фінансові результати господарської діяльності і спричиняють виникнення потреби у створенні відповідних механізмів управління ними

О. В. Рудковский
Хмельницький національний університет

Планування діяльності автосервісного комплексу – одна з найважливіших функцій управління підприємством. Планування є власне процесом визначення цілей, що їх передбачає досягти підприємство за певний період, а також процесом визначення способів їх досягнення. Процес планування є спробою уявити собі картину майбутнього. Це процес, який передбачає знання теперішнього стану справ і тенденцій розвитку, які допомагають спрогнозувати майбутнє, а також володіння методикою, яка дозволяє змоделювати перехід з теперішнього стану в майбутній прогнозований стан.

Оксенюк Т. М.
Хмельницький національний університет

Основним підсумковим показником результативності господарської діяльності є фінансовий результат, значення якого в умовах складної економічної ситуації в країні, обмеженості банківського кредитування суб’єктів господарської діяльності, низького рівня конкурентоспроможності та інноваційного розвитку промислових підприємства важко переоцінити. Саме тому вивчення різноманітних концепцій трактування сутності, процесу формування та розрахунку фінансового результату на основі аналізу надбань людства в процесі його розвитку представляють суттєву наукову цінність їх розгляду.

В.М. Нижник
Хмельницький національний університет

Досвід високорозвинутих країн свідчить про те, що виробничі економічні системи (суспільство в цілому, підприємства, приватний бізнес, підприємці) стають тим більше зацікавленими у зміцненні економічної безпеки країни, чим ефективніше розвивається її економіка, чим впевненіше держава створює оптимальні умови для реалізації інтересів, для стабільності. Держава не тільки має гарантувати суспільству і всім решта виробничим економічним системам дотримання принципів свободи підприємства, свободи конкуренції в національних ринках, але й водночас бути надійною опорою в світовій інтеграції.

Економічна безпека держави є не просто однією з найважливіших складових системи інтересів виробничих систем в країні, а й виступає вирішальною умовою дотримання та реалізації їх економічних інтересів. Через те, пошук шляхів, методів та механізмів забезпечення економічної безпеки виробничих економічних систем є найважливішою складовою сучасної стабілізаційної економіки, яка покликана розвивати і примножувати результативність виробничих систем.

С.А. Матюх
Хмельницький національний університет

Загальновизнаним є розуміння необхідності модернізації національної освітньої системи, передусім вищої школи. В умовах глобалізації, становлення постіндустріального суспільства, розробки і використання високих технологій, традиційна система професійної підготовки кадрів вже не відповідає викликам часу і не задовольняє потребам економіки, науки і культури. 

Реальні результати її діяльності суперечать суспільним вимогам щодо рівня професійної компетенції та розвитку особистісних ознак і якостей фахівців. Крім того, на процес формування стратегії розвитку вищої школи істотно впливає й такий чинник, як приєднання України до Болонського процесу і необхідність урахування європейських стандартів освіти.

Після підписання Україною в 2005 р. Болонської декларації, почався новий за своїм характером процес інтеграції вітчизняних вузів в європейський і світовий простір. 

М. Я. Зуб
Хмельницький національний університет

Розвиток малого бізнесу та самостійної зайнятості населення Подільського регіону зумовлений проведенням економічних реформ, якісними перетвореннями у сфері науки і технологій, розвитку демократичних соціально-політичних процесів та можливостей самореалізації особистості. На шляху ефективного ведення власної справи стоїть проблема поєднання та стрімкого розвитку інновацій, досліджень та освіти дорослих як рушійного поштовху підвищення конкурентоспроможності підприємств.
Участь у самостійній підприємницької діяльності, намагання організувати власне підприємство тісно пов’язується з інтеграцією дорослих людей у сучасне суспільство, усвідомленням себе ініціативним суб’єктом економічних відносин, вибором  активної життєвої економічної  стратегії в подоланні проблемам і керуванні  невизначеністю. З огляду на вищесказане, особливого поширення у контексті суспільних перетворень та запитів ринку праці, головними вимогами яких до підприємця стають компетентність і професіоналізм, набуває застосування науки андрагогіки.

Site menu
Section categories
1. Формування та оцінка ефективності функціонування механізмів управління діяльністю підприємств [11]
2. Організація експортно-імпортних операцій управління ризиками в зовнішньо-економічній діяльності [2]
3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств [17]
4. Інноваційно-інвестиційне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств [6]
5. Механізм ефективного управління персоналом підприємств за умов сучасного розвитку ринку праці [12]
6. Удосконалення системи управління виробничим потенціалом підприємств [10]
7. Управління економічною безпекою промислових підприємств [7]
8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [18]
Підсумки Internet-конференції [1]
Підсумки І Міжнародної науково-практичної Internet-конференції "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz