Понеділок, 19.03.2018, 17:45
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » IX Міжнародна науково-практична конференція » 6. Інноваційно - інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств

Сучасний стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладах України
07.09.2012, 03:58

УДК 004

A. M. Гуржій, В. В. Гапон

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Проаналізовано проблеми сучасного стану розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладах України. Узагальнено масштаби міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами, встановлено їх мету а методи реалізації. Проаналізовано інформаційне наповнення веб-ресурсів вищих навчальних закладів України.

The problems of the current state of development and implementation of information and communication technologies in higher educational institutions of Ukraine. Summarizes the scope of international cooperation between universities, found their purpose and methods of implementation. Analyzed the content of web resources higher education in Ukraine.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, вищі навчальні заклади, інформатизація та комп’ютеризація вищої освіти

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Характерною та визначальною особливістю сучасного етапу соціально-економічного і науково-технічного розвитку виступає зміна домінантних видів діяльності, зміщення центру ваги в суспільному розподілі праці в напряму інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) [5, с. 3]. Інформаційні технології, розвинена інфраструктура електронних комунікацій відіграють сьогодні вирішальну роль у забезпеченні регуляторної політики та управління як на рівні системи освіти, так і на рівні навчальних закладів, розповсюдженні інформаційної взаємодії суб'єктів господарювання, підготовки і розповсюдження інформації у процесі інтелектуалізації і демократизації суспільства, розвитку освіти, науки, охорони здоров'я, культури, бізнесу тощо. Особливе місце в цей період належить інформатизації освіти. Наука і освіта –  фундамент розбудови інформаційного суспільства України, оскільки в системі освіти формується особистість – носій інтелектуальних здібностей та знань. Формування творчої, духовно багатої особистості нерозривно пов'язане з розвитком і впровадженням в освітню практику сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що активізує проблему її інформатизації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам створення інформаційно-комунікаційних технологій на рівні навчального закладу присвячені роботи таких відомих вчених, як В. Ю. Биков [1], Ю. О. Жук [2], І. Ф. Прокопенко [3]. О. В. Співаковський [4] та ін. У своїх працях дослідники підкреслюють високий потенціал науково-освітньої мережі у наданні можливості українській науково-освітній спільноті вирішувати найважливіші питання розвитку інформаційних технологій та досліджень, створення середовища високошвидкісного обміну інформацією, організації доступу до світових електронних бібліотек, баз даних, наукових та освітніх порталів, дистанційних та тренажерних серверів, реалізації програм дистанційної освіти.

Невирішені частини проблеми. Поряд з явним прогресом досліджень доцільно звернути увагу на особливості практичного впровадження концепцій інформаційно-комунікаційного розвитку.

Постановка завдання. Проаналізувати сучасний стан та проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладах України.

Основний матеріал дослідження. Інформатизація освіти являє собою процес впорядкування сукупності взаємопов'язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських заходів, спрямованих на задоволення освітніх інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників функціонування навчально-виховної системи. Інформатизація освіти передбачає широке й ефективне впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій при здійсненні освітньої, наукової та управлінської функцій, що притаманні освітній галузі.

Інформатизація вищих навчальних закладів (ВНЗ) є невід'ємною складовою інформатизації освіти, що суттєво впливає на зміст, організаційні форми, методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, спричиняє істотні зміни в роботі студентів, викладачів, керівників навчальних закладів і установ, а тому має охопити всі напрямки і сфери їх діяльності. Однією з найсуттєвіших складових інформатизації ВНЗ є інформатизація навчального процесу створення, впровадження та розвиток комп'ютерно-орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів та технологій, побудованих на базі застосування сучасної обчислювальної і телекомунікаційної техніки.

Головною метою інформатизації ВНЗ є підготовка студентів до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності вищої освіти. На сучасному етапі модернізації вищої освіти інформатизація її об'єктів і процесів передбачає створення освітнього інформаційного середовища для забезпечення подальшого підвищення її якості, створення умов для реалізації рівних можливостей всім громадянам опанувати вищу освіту всіх рівнів і ступенів.

Метою інформатизації вищих навчальних закладів є [3, с. 8]:

- підвищення якості навчально-виховного процесу, ефективності роботи студентів, викладачів, науковців, управлінських кадрів та кадрів забезпечення;

- гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу через відкритість, доступність навчальних матеріалів, впровадження систем тестування та блочно-рейтингових форм навчання, спрощення процесу спілкування студентів між собою та з викладачем у процесі навчання;

- інтеграція вищих навчальних закладів у міжнародний освітній простір через стандартизацію та уніфікацію спеціальностей, навчальних курсів, форм і методів навчання та контролю.

Реалізація головної мети інформатизації вищої освіти передбачає розв'язання таких завдань:

- модернізація змісту і технологій навчання, що відповідають освітнім пріоритетам, максимально використати переваги ІКТ для підвищення якості вищої освіти;

- досягнення необхідної професійної кваліфікації працівників освіти, що дозволяє реалізовувати інноваційні моделі освітнього процесу з використанням ІКТ;

- створення системи методичної підтримки навчання в умовах інформатизації навчального процесу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовки і підготовки педагогічних, адміністративних та інженерно-технічних кадрів, здатних ефективно використати в навчальному процесі ІКТ;

- формування, постійне розширення освітнього інформаційного простору та інформаційних ресурсів вищої освіти, забезпечення взаємодії між учасниками навчального процесу;

- розробка нормативної бази, створення системи проектування й управління процесом інформатизації, забезпечення якості, стандартизації й сертифікації засобів ІКТ в системі вищої освіти;

- інформатизація процесу управління освітою.

Комп'ютеризація вищої освіти комп'ютерно-технологічна інформаційно-комунікативна базисна складова процесу її інформатизації, пов'язана із створенням інформаційно-комунікативного навчального середовища, формуванням загальносистемних програмно-технічних комп'ютерних елементів комп'ютерних і комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання, комп'ютерних мереж і засобів телекомунікації, у тому числі в межах глобальних комп'ютерних мереж, забезпеченням можливості їх експлуатації, обслуговування, оновлення і розвитку.

За даними Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в системі вищої освіти у 2011/2012 навчальному році налічується 176 тисяч комп’ютерних робочих місць, із них підключено до мережі Інтернет 152 тисячі, що складає 86,6 %. Кількість комп’ютерних робочих місць в розрахунку на 100 студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів в цілому по Україні складає 20, із них підключено до Інтернет – 17. В розрізі галузевих груп вищих навчальних закладів найбільша кількість комп’ютерних робочих місць на 100 студентів денної форми навчання – це технічна група (25), технологічні, будівництва та транспорту (23), економічні, управління і фінансів (23), аграрні (20), охорони здоров’я (19), класичні університети (17). Найменша кількість – це педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання та спорту (13), культури, мистецтва, живопису, скульптури та дизайну (11). Щодо забезпечення комп’ютерними робочими місцями на 100 студентів денної форми навчання в розрізі областей то найбільш забезпеченими є Луганська область – 31, Донецька, Сумська, Хмельницька – 25, Тернопільська – 23, Запорізька – 22, Харківська – 21.

Серед вищих навчальних закладів найбільш забезпеченими комп’ютерними робочими місцями на 100 студентів денної форми навчання є Сумський державний університет – 53, Запорізька державна інженерна академія – 43, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 42, Харківський національний університет радіоелектроніки – 40, Національний авіаційний університет – 37, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського – 36, Донбаська національна академія будівництва та архітектури, Донбаська державна машинобудівна академія, донбаський державний технічний університет – 35, Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля – 32, Хмельницький національний університет – 29, Вінницький національний технічний університет – 26, Національний університет "Львівська політехніка", Національний гірничий університет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" – 23, Донецький національний університет, Кам’янець-Подільський національний університет, Мукачівський державний університет, Одеський національний університет  – 22.

Найменш забезпеченими є вищі навчальні заклади педагогічного та гуманітарного спрямування, а саме: Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука – 2, Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого – 3, Рівненський державний гуманітарний університет – 5, Сумський державний педагогічний університет, Чернігівський національний педагогічний університет, Харківська державна академія фізичної культури – 9,  Київський національний лінгвістичний університет, Мелітопольський державний педагогічний університет – 10.

Основні напрями взаємодії вищих навчальних закладів України із зарубіжними навчальними закладами у сфері інформаційно-комунікаційних технологій:

- розвиток та координація міжнародних відносин з провідними університетами, забезпечення інформаційної підтримки діяльності на міжнародному рівні (Бельгія – Європейська асоціація університетів; Франція – Міжнародна асоціація університетів; Україна – Вінницький національний технічний університет);

- організація інноваційного офісу та впровадження моделей "трикутника знань" (освіта-дослідження-інновація) в діяльність ВНЗ України (Іспанія – Університет Аліканте; Швеція – Технологічний університет Чалмерса; Італія – Болонський університет; Донбаська державна машинобудівна академія);

- використання інформаційної системи в навчальному процесі та створення Регіонального навчального центру SAP з підготовки фахівців для роботи з системою на підприємствах регіону (Росія – Академія SAP (Москва), Академічний центр компетенцій SAP (Санкт-Петербург); Німеччина – Корпорація SAP (Магдебург); Україна – Донецький державний університет управління);

- створення концепції технологічно орієнтованого моделюючого середовища (Німеччина – Технічний університет Гамбург-Харбург; Україна – Донецький національний технічний університет);

- доступ науковців та фахівців до інформації у електронній мережі Інтернет за різними напрямками у сфері технологій та науки (хімія, комп’ютерні технології, математика, фізика, тощо), (Великобританія – INASP  Німеччина - TIB – Університет м. Ганновер; Україна – Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського);

- забезпечення розвитку освіти та інноваційного руху у світі, найважливіших цінностей університетських традицій і сприяння тісним зв’язкам між університетами Європи та світу (Італія – Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum); Україна – Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського);

- реалізація спільних науково-дослідницьких проектів, співпраця між викладачами та аспірантами у галузі інформаційних технологій, організація спільних міжнародних науково-практичних конференцій (Угорщина – Мішкольський університет; Україна – Закарпатський державний університет);

- використання ліцензійних пакетів програмного забезпечення фірми Delcam Plc (Російська компанія Делкам-Самара; Британська компанія Delcam Plc; Україна – Запорізький національний технічний університет);

- впровадження систем автоматизованого проектування і виробництва (CAD/CAM-систем) в навчальний процес освітніх установ України, відкриття навчальних центрів Delcam (Британська компанія Delcam Plc; Україна – Запорізький національний технічний університет);

- розробка нових навчальних курсів; використання сучасного програмного забезпечення у навчальному процесі, навчанні (Франція – Університет Овернь-Клермон 1; Португалія – Університет Порто; Румунія – Західний Університет Тімішоара, Університет "Овідіус" (м. Константа); Марокко – Університет Шуаіб Дукалі; Молдова – 3 ВНЗ; Республіка Білорусь – 2 ВНЗ; Україна – Київський національний торговельно-економічний університет);

- створення освітніх центрів для навчання та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади у сфері інформаційних технологій (Німеччина – Університет Кобленц-Ландау; Іспанія – Університет Валладолід; Словаччина – Технічний університет в м. Кошице; Польща – Університет Марії Кюрі-Склодовської; Росія – Тамбовський державний університет, Московський обласний державний університет; Україна – Львівський національний університет ім. І. Франка);

- впровадження дистанційної форми навчання (США – Національний університет м. Сан-Дієго (Каліфорнія); Україна – Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя);

- інтернаціоналізація Європейського простору вищої освіти шляхом застосування інформаційних технологій для підвищення мобільності студентів та викладачів (Австрія; Словенія; Німеччина; Росія; Україна – Національний технічний університет "ХПІ");

- відкриття локальної комп’ютерної лабораторії Cisko та практична підготовка студентів (США – НАТО; Україна – Національний технічний університет "ХПІ");

- російсько-український сегмент Cвітової системи даних World Data System (Росія – Геофізичний центр РАН; Україна – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут");

- модернізація вищої освіти в галузі геоінформаційних технологій в Україні;

- створення систем дистанційного навчання заснованого на Інтернет технологіях підтримки студентів денної та заочної форми навчання (Швеція – Королівський технологічний Інститут; Україна – Національний університет "Києво-Могилянська академія");

- встановлення партнерських відносин в галузі  вищої освіти, науки і техніки з метою розвитку співробітництва в галузі навчально-методичної та науково-дослідної роботи (Чорноморська Мережа Університетів (Black Sea University Network); Україна – Одеський державний екологічний університет);

- обмін досвідом досліджень та науковими результатами у галузі розвитку інформаційних технологій та інформаційно-вимірювальних систем (Білорусь; Україна – Одеський державний інститут вимірювальної техніки);

- забезпечення розвитку освіти, впровадження інноваційних технологій та програм в освітній процес ВНЗ (Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum); Італія – Болонський університет; Україна – Одеський національний морський університет);

- просування інноваційної діяльності у промисловості в області інформатики та інтегрованих системних секторів (Програма SEES 2007-2013 Transnational cooperation programme; Україна – Одеський національний політехнічний університет);

- розробка навчальних курсів для підготовки висококваліфікованих спеціалістів та викладацьких кадрів в області safeware engineering в тісній взаємодії з індустріальними та академічними установами при підтримці європейських партнерів (Великобританія – Університет Ньюкаслу; Італія – Неаполітанський університет; Україна – Харківський національний аерокосмічний університет ім. Жуковського, Хмельницький національний університет, Севастопольський національний технічний університет, Одеський політехнічний університет, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка);

- створення інноваційної міжуніверситетської мережі російських, українських, білоруських та азербайджанських університетів-партнерів для розроблення ефективної системи партнерства з регіональними підприємствами енергетичного сектору економіки (Швеція – Королівський інститут технологій; Польща – Університет науки і технологій Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца; Великобританія – Університет Вовік; Росія – Російська державна академія нафти і газ, Уфимський державний нафтовий технологічний університет; Україна – Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка);

- ліцензійне програмне забезпечення використовується у навчальному процесі (Англія – Компанія "Evropractice"; Україна – Севастопольський національний технічний університет);

- створення навчального центру для підвищення кваліфікації держслужбовців з сучасних технологій управління (Німеччина – Університет Кобленц-Ландау; Україна – Сумський державний університет);

- технічна підтримка, використання методичного забезпечення у навчальному процесі, навчання та підвищення кваліфікації викладачів за програмами Академії Microsoft IT (США – Microsoft Corp.; Україна – Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя);

- підготовка та навчання фахівців в галузі комп'ютерно-мережевих технологій рівнів CCNA, CCNP, Wireless Network Security (США – CISCO Systems; Україна – Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя);

- створення програмного продукту – пошукової системи в базах даних (Німеччина – фірма LOEWE OPTA GMBH; Україна – Харківський національний університет радіоелектроніки);

- створення глобальної мережі мультидисциплінарного цифрового моделювання і управління (Німеччина – Університет Кобленц-Ландау (координатор); Словаччина – Технічний університет Кошице; Нідерланди – Технічний університет Дельт; Греція – Центр з досліджень і технологій "Хелас"; Великобританія – Компанія Вольтерра Парнерс; Україна – Харківський національний університет радіоелектроніки);

- розробка навчальних курсів для підготовки висококваліфікованих фахівців і викладацьких кадрів у галузі safeware engineering у взаємодії з індустріальними та академічними організаціями за підтримки європейських партнерів (Великобританія – Університет Ньюкасла, Сіті університет, Аделард ЛЛП; Фінляндія – АВО Академія; Італія – Інститут ІСТІ-СНР, Університет Неаполя; Україна – Харківський національний університет радіоелектроніки).

Аналіз електронних сторінок ВНЗ ІІІ-ІV р.а. показав, що найбільш характерною і розповсюдженою структурою розміщення інформації на сайтах вищих навчальних закладів є: історична довідка, загальна інформація про навчальний заклад, структура навчального закладу, інформація абітурієнтам, наукова діяльність, міжнародна діяльність, студентське життя, бібліотечні ресурси тощо.

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка – потужний сайт за наповнюваністю. Детальна добірка інформації з наукових напрямів роботи. Набір електронних версій наукових видань. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" – потужний розгалужений портал. Один з найбільш інформаційно наповнених. Багато наукових видань доступно для завантаження в електронному вигляді. Один з небагатьох сайтів, де розміщено документацію навчального закладу. В розділі "Навчання" представлено матеріали щодо комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ "КПІ". Докладно відображені сучасні технології в навчальному процесі. Національний авіаційний університетсайт, насичений інформацією. Детальна інформація щодо організації учбового процесу. Інформація про науково-методичні розробки університету, посібники для студентів і абітурієнтів, електронні версії видань.

Хмельницький національний університетсторінка навчального закладу лаконічна, представлена необхідними матеріалами для абітурієнтів, інформацією про структуру університету. Наглядно подано матеріал про наукові напрями. Донецький національний технічний університет – наповненість бібліотечних ресурсів. Електронний каталог бібліотеки, перелік з адресами наукових бібліотек і науково-інформаційних центрів України. Висвітлено науково-дослідницьку роботу. Представлені матеріали щодо проведених семінарів. Є електронні версії професійних видань, підручників для студентів. Київський національний економічний університетмало висвітлено наукових розробок, посилань на електронні версії. Детально подано інформацію для абітурієнтів і про структурні підрозділи. Київський національний університет будівництва і архітектурисписок посилань до міжнародних наукових баз даних. Опубліковано списки зарахованих студентів на 2012/2013 навчальний рік. Національний університет "Києво-Могилянська академія"інформація про культурно-мистецький центр.

Висновки і перспективи подальшого дослідження. На сучасному етапі розвитку інформатизації важливим є застосування проектів Державних цільових програм, основною метою яких є розробка програмно-телекомунікаційної системи забезпечення незалежного загальнодержавного тестування, розробка і впровадження інформаційної системи мережі бібліотек ВНЗ, автоматизованої системи управління освітою, забезпечення підготовки спеціалістів з інформаційно-комунікаційних технологій і кваліфікованих користувачів персональних комп’ютерів, комп’ютерних мереж тощо.

Перспективи подальших досліджень слід намітити у руслі створення засобів і технологій єдиного інформаційного середовища, його наповнення якісними інформаційними ресурсами навчального і наукового призначення, забезпечення доступу до цих ресурсів вищих навчальних закладів, широких верств населення. Усе це потенційно здатне забезпечити формування іміджу України як країни високих технологій, у якій гармонійно поєднуються інтелектуальні та науково-технічні надбання людства з демократичними здобутками української держави, що цілеспрямовано й активно будує інформаційне суспільство.

Література

1. Биков В. Ю. Проблеми галузевої статистичної звітності та інформаційно-комунікаційні технології / В. Ю. Биков, В. В. Гапон, М. Я. Плескач // Рідна школа. – 2005. – №  9-10. – С. 29-32.

2. Жук Ю. О. Системні особливості освітнього середовища як об’єкта інформатизації / Ю. О. Жук // Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – № 2. – С. 35-38.

3. Прокопенко І. Ф. До питання інформатизації вищих педагогічних навчальних закладів / І. Ф. Прокопенко, В. Ю. Биков, С. А. Раков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. – № 4. – С. 8–13.

4. Співаковський О. В. Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів / О. В. Співаковський, Я. Б. Федорова, О. О. Глущенко та ін. – Херсон : Айлант, 2007. – 300 с.

5. Гуржій А. М. Інформатизації і комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів України – 20 років / А. М. Гуржій, В. Ю. Биков, В. В. Гапон та ін. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – № 5. – С. 3–11.

Category: 6. Інноваційно - інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств | Added by: nikolaychuk | Tags: інформатизація та комп’ютеризація в, інформаційно-комунікаційні технолог, вищі навчальні заклади
Views: 2975 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Економічна безпека України за умов розвитку інтеграційних процесів [1]
2. Роль регіонів у формуванні національної економічної моделі [0]
3. Загрози та перспективи активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств [0]
4. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [2]
5. Механізми ефективного управління персоналом підприємств [1]
6. Інноваційно - інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств [1]
7. Соціально-трудові відносини у формуванні ефективного ринку праці України [2]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 54
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz