Вівторок, 22.05.2018, 22:40
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » IX Міжнародна науково-практична конференція » 4. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

Сучасні підходи до ефективного управління ресурсами та активами підприємства
12.07.2012, 03:31

УДК 336.66

Л.В. Олійник

Хмельницький національний університет

Узагальнено складові та засади управління активами підприємств, в межах яких відбувається їх поділ на групи, і визначено особливості формування функціонального навантаження на види активів. Запропоновано розширити критеріальну базу управління мобілізацією активів за умов врахування кон’юнктури і функціонування ринкових інститутів

Generalized elements and principles of asset management companies, within which is their division into groups, and specific features of the functional load on the types of assets. A criterion to expand the base of mobilization assets, subject to market conditions and the functioning of market institutions

Ключові слова: активи, ринкові інститути, ресурси господарської діяльності, фінансовий менеджмент

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Попри традиційно важливе значення та поширення дослідження управління ресурсами та активами сучасний етап господарської діяльності підприємств набуває нового, не баченого до цього часу поштовху, спровокованого розвитком фінансово-інвестиційних інструментів та ринкових інститутів, глобалізацією світової економіки, загостренням конкуренції. Поряд загальними системними чинниками, не можливо оминути проблеми управління машинобудівними підприємствами у транзитивній економіці, що спостерігались на межі 90-х років минулого століття у країнах центральної Європи та до цього часу залишаються невід'ємними складовими формування фінансових результатів, економічної безпеки та ефективності господарської діяльності суб'єктів господарювання України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління ресурсами та активами підприємств присвячені роботи відомих зарубіжних економістів, серед яких, Є. Брігхем, А. Гроппеллі, А. І. Зелгавілс, А. Кінг, Б. Коллас, П. Роуз, Ф. Лі. Ченг, Дж. Фіннері, та ін. Слід відмітити, також, значний внесок представників вітчизняних наукових шкіл, таких, як І. Бланк, М. Внукова, О. Гаманкова, С. Осадець, Т. Ротова, Я. Шумелда, Є. Рясних, О. Орлов, І. Івасів, К. Раєвський, М. Савлук, Н. Шульга, A. Поддєрьогіна, Л. Лігоненко, Р. Слав'юк та ін.

Невирішені частини проблеми. Незважаючи на значні теоретичні та прикладні результати, розроблені положення головним чином орієнтовані на управління внутрішніми ресурсами підприємств, і лише поверхнево стосуються врахування економічної кон'юнктури, кон'юнктури фінансових, інвестиційних ринків, секторів виробництва основних засобів, ресурсів тощо.

Постановка завдання. Визначити сучасні підходи до ефективного управління ресусами та активами підприємства, встановити можливості їх вдосконалення.

Основний матеріал дослідження. Неефективність, нездатність забезпечити конкурентоспроможність, відсталі технології, високі витрати, енерго- та матеріаломісткість вимагають радикальної перебудови системи господарювання, зміни менеджменту, підходів до фінансування та мобілізації ресурсів. В умовах посттоталітарної економіки, реалізація заходів з радикальної перебудови системи управління та господарського механізму підприємств вимагає значних інвестиційних та фінансових ресурсів, що в кінцевому результаті освоюються і набувають форми господарських активів.

Втрата значної частини фінансових ресурсів у формі знецінення активів в період гіперінфляційних процесів початку 90-х років минулого століття, втрата цільових ринків, визначили закономірний результат – неможливість реалізувати реформаційні плани.

На початковому етапі аналізу існуючої системи управління доцільно окреслити область дослідження, зокрема визначитись із застосуванням понятійно-категорійного апарату. До активів традиційно відносять контрольовані підприємством ресурси, використання яких зумовлює збільшення економічних ефектів. До них включають усі матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що належать суб'єкту господарювання на певну дату, їх розміщення та використання. У балансі підприємства приведені групи активів належать до (рис. 1):


Рис. 1. Складові та засади управління активами підприємств
 [1, с. 13-14; 2, с. 122]

- необоротних активів – незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи й інші необоротні активи;

- оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу, чи протягом 12 місяців;

- витрати майбутніх періодів.

Забезпечення безперервності господарської діяльності відбувається шляхом формування груп та видів активів, що визначаються особливостями технологічного процесу, застосовуваних підходів до фінансування господарської діяльності, стратегії суб'єкта господарювання.

Однією з ключових областей комерційної діяльності підприємства виступає формування оптимальних матеріальних запасів. Проблема нераціональності останніх, наприклад, через заниження необхідного обсягу активів, призводить до зниження ліквідності та нестійкого фінансового стану, порушення технологічного процесу, значного падіння обсягів операцій та отримуваних комерційних ефектів. Завищення необхідного обсягу активів обмежує потенціал капіталовкладень та розширення обсягів операцій. Як правило 80 % дебіторської заборгованості має припадати на відвантажену продукцію. Тому, формування раціональних систем управління дебіторською заборгованістю, оптимізація збутових операцій, застосування інструментів мобілізації фінансових ресурсів за розрахунками за реалізовану продукцію виступає ключовою складовою управління активами промислових підприємств.

Таким чином, засадами раціонального управління активам слід вважати:

- підтримання мінімального залишку грошових засобів, необхідних для підтримання безперебійного здійснення поточних платежів;

- створення резервів незадіяних грошових засобів для реалізації планів розширення господарських операцій;

- утворення резервів грошових засобів для компенсації втрат від можливих непередбачених подій та обставин форс-мажорного характеру, ризиків, фінансових та збутових криз;

- підтримання високої конкурентоспроможності шляхом застосування високоліквідних фінансових інструментів в якості потенційного джерела поповнення грошових засобів.

Узагальнені традиційні підходи слід доповнити існуючою практикою застосування класифікації активів, тобто майна, що юридично закріплене за підприємством на правах власності або володіння. При цьому функціонування підприємств дає підстави визначити систему критеріїв класифікації активів, засновану на змістовному навантаженні на класифікований ресурс. Традиційно до числа критеріїв застосовують:

- форми функціонування, що включає матеріальні, нематеріальні та фінансові активи;

- місце у господарському процесі, що включає оборотні та поза оборотні активи;

- види діяльності – операційні та інвестиційні;

- фінансові джерела – валові та чисті;

- характер володіння – власні та залученні;

- ступінь ліквідності – абсолютно ліквідні, високоліквідні, середньоліквідні, малоліквідні та неліквідні.

Водночас, доцільно розширити існуючу критеріальну базу. Зокрема, в ході управління активами та застосуванням економічною кон’юнктури фінансових та інвестиційних ринків, необхідно застосувати критерій ризику залучення, використання та погашення, де слід виділити активи:

- безризикові;

- з низьким рівнем ризику;

- нормальним – середньоринковим рівнем ризику;

- високим;

- критичним ризиком.

Ризики управління активами характеризують спроможність промислового підприємства погасити заборгованість, що утворилась в результаті формування активів. Чинниками закладення рівня ризику в управління активами визначається великою сукупністю передумов, причин та наслідків як функціонування підприємства, так і ринкової кон’юнктури.

Недостатнє забезпечення ресурсами штовхає керівництво підприємства до залучення активів з вищим рівнем ризику. Ця ж причина вимагає використання резервів, що виступають критичним ресурсним резервом, в результаті чого також відбувається зростання ризиків. В останньому випадку має місце наростання системних ризиків, оскільки додаткова мобілізація активів, за відсутності можливості їх компенсувати, в перспективі обертається технологічними та господарським втратами.

Іншою ознакою, що вимагає включення до критеріальною бази слід визначити ціну ресурсів. Інтерес промислового підприємства для цінового критерію визначається його впливом на ефекти господарської діяльності. Тому, доцільним на цьому етапі дослідження, слід виділити наступні групи активів за ціною:

- оптимальні – підвищують ефекти від експлуатації активів, забезпечують розширення виробництва та прибутковості підприємства;

- ефективні – не приносять прямого ефекту від додаткового залучення активів, проте підвищують ефекти та ефективність експлуатації вже наявних активів, часто виступаючи каталізаторами ефективного управління;

- нейтральні – забезпечують можливість експлуатувати наявні активи з попереднім рівнем ефективності, але без залучення яких підприємство неспроможне продовжити господарську діяльність;

- регресивні – дають можливість в короткотерміновому періоді підтримати забезпечення активами, без яких функціонування підприємства неможливе, проте в перспективі призводить до зниження ефектів та господарських втрат;

- критичні – забезпечують підтримання господарських операцій, проте за заміни ринкової кон’юнктури призводять до банкрутства підприємства (рис. 2).

Рис. 2. Класифікація активів підприємств інтегрованих у ринкову інфраструктуру (складено на основі [1, с. 16; 2, с. 348; 3, с. 172-176])

На відміну від приведених попередньо критеріїв та видів активів, запропонована класифікація актуальна для реалізації стратегій та програм мобілізації ресурсів ринкових інститутів та використання кон’юнктури фінансово-інвестиційних і цільових збутових ринків.

Висновки і перспективи подальшого дослідження. Сучасний етап управління активами та ресурсами підприємств вимагає, поряд з традиційно застосовуваними підходами, при цільовій орієнтації на ефективність фінансового менеджменту, врахування чинників ринкової кон’юнктури, і в першу чергу зумовлені ними ризики в руслі напрямів реалізації політики мобілізації фінансових ресурсів та активів.

Перспективи подальших досліджень слід намітити в напряму формування методичної бази визначення впливу ринкової кон’юнктури на ефективність управління ресурсами та активами підприємств.

Література:

1. Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки [текст] / С.А. Циганов // Фінанси України. – 2000. – № 1. – С. 11–19.

2. Финансовый менеджмент : Теория и практика [текст] / Под ред. Чл.-кор. АМИР Е.С. Стояновой. – М. : Перспектива, 1996. – 482 с.

3. Савчук В.П. Управление фининсами предприятия [текст] / В.П. Савчук. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 787 с.

Category: 4. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств | Added by: nikolaychuk | Tags: ринкові інститути, активи, фінансовий менеджмент, ресурси господарської діяльності
Views: 2929 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Економічна безпека України за умов розвитку інтеграційних процесів [1]
2. Роль регіонів у формуванні національної економічної моделі [0]
3. Загрози та перспективи активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств [0]
4. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [2]
5. Механізми ефективного управління персоналом підприємств [1]
6. Інноваційно - інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств [1]
7. Соціально-трудові відносини у формуванні ефективного ринку праці України [2]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz