Вівторок, 22.05.2018, 22:32
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » IX Міжнародна науково-практична конференція » 1. Економічна безпека України за умов розвитку інтеграційних процесів

Використання кількісних і якісних статистичних показників реалізації ефективної міграційної політики
03.07.2012, 03:49

УДК 314.748

Л.О. Курій

Хмельницький національний університет

Досліджено абсолютні, відносні та якісні показники міжнародної міграції, розглянуто важливість їх використання при розробці та оцінці державної міграційної політики. Визначено показники міграційної взаємодії між країнами. Запропоновано розрахунок та застосування показників міграції населення при розробці та оцінці міграційної політики.

Ключові слова: показники міграції, міграційна статистика, міграційна політика

The absolute, relative and qualitative indicators of international migration are researched and the importance of their use in migration policy developing and evaluation is considered. The indicators of multi-country migration interaction and comparison are defined. The calculation and application of population migration indicators in the development and evaluation of migration policies are suggested.

Keywords: migration indicators, migration statistics, migration policy

Постановка проблеми. Міграція населення є вагомою складовою економічної безпеки держави. Обсяги міжнародної міграції постійно зростають та багатогранно впливають на більшість сфер життєдіяльності окремих країн світу – соціальну, демографічну, економічну, культурну. Масштабність ефектів від міграції та відповідна необхідність забезпечення економічної безпеки вимагає проведення національними урядами виваженої міграційної політики.

Вирішення демографічних проблем та задоволення потреб ринку праці шляхом регулювання міграцій виступає ключовим питанням наукових досліджень з міграційної політики. Важливість даних питань зумовлена сучасною концепцією розвитку людського потенціалу, як рушійної сили економічного прогресу та побудови заснованої на знаннях системи господарювання. Відсутність комплексного підходу до збору і аналізу статистичної інформації з міграційних процесів перешкоджають розробці ефективних інструментів їх регулювання та стримують досягнення бажаних результатів демографічної та економічної політик. В цьому руслі актуальності набуває дослідження статистичних показників, що характеризують міграцію не тільки з кількісної її сторони, але й з якісної – впливу на ринок праці, соціально-економічних ефектів від міграції, її взаємозв’язку з людським розвитком, забезпечують здійснення міжнародних порівнянь.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні абсолютні та відносні показники міграції досліджуються у працях український науковців Е. Лібанової, О. Макарової, О. Пуригіної, С. Сардак та інших [1]. О. Позняк приділяє значну увагу трудовій еміграції та розглядає показники її впливу на ситуацію на ринку праці [5]. Зарубіжні науковці М. Розенберг та Дж. Коен акцентують увагу на вивченні показників міграційної взаємодії між різними країнами та регіонами [3, 4]. Водночас, недостатньо дослідженою залишається можливість комплексного використання кількісних та якісних показників міграції у статистичних дослідженнях з метою вдосконалення заходів міграційної політики.

Метою статті є дослідження і групування кількісних та якісних показників для їх використання у статистичних дослідженнях з метою ефективного управління міграційними процесами.

Основний матеріал дослідження. Аналіз міжнародної міграції передбачає використання кількісних абсолютних, відносних та якісних показників. Абсолютні показники виявляють масштаби міграції, відносні показують рівні міграції та характеризують її інтенсивність, якісні показники відображають взаємозв’язок міграції та розвитку (табл. 1) [1].

Таблиця 1

Абсолютні та відносні показники міжнародної міграції [1, 2]


Для визначення сили міграційної взаємодії між двома регіонами (або країнами) використовується гравітаційна модель міграції, що враховує кількість населення та відстань між кожним з них. Модель базується на двох припущеннях:

а) більш розвинуті та важливі у світовій економічній системі регіони, які, як правило, мають значну кількість населення, знаходяться у тіснішому міграційному взаємозв’язку, ніж менші за значенням регіони;

б) регіони з меншою відстанню володіють більшим міграційним взаємозв’язком.

Тобто, сила міграційного взаємозв’язку прямо пропорційна кількості населення регіонів та обернено пропорційна квадрату відстані між ними (1).

                                                         (1)

де SMB (Strength of Migration Bond) – сила міграційного взаємозв’язку; Р1,2 – населення країн; D – відстань [3].

Сучасні підходи до вимірювання кількості міжнародних мігрантів передбачають використання демографічних і географічних незалежних змінних [4]. Визначення обсягу міграційного потоку з країни походження в країну призначення визначається за формулою (2).

   (2)

де  є незалежною;  - логарифмічно нормальний вектор похибок; 10th.c.o; 1oth.c – 10 якщо країною походження є дана країна; 1 якщо інша; 10th.c.d; 1oth.c – 10 якщо країною призначення є дана країна; 1 якщо інша; an7oth.c.o&10oth.c.d – аналогічні показники для семи інших країн походження та десяти інших країн призначення; 10th.c.o&th.c.d.s; 1 oth. – 10 якщо країною походження є дана країна і дана країна є джерелом даних; 1 якщо інша; 10th.c.d&th.c.d.s; 1 oth. – 10 якщо країною призначення є дана країна і дана країна є джерелом даних; 1 якщо інша; Porig – населення країни походження; Pdest – населення країни призначення; Aorig – площа країни походження; Adest – площа країни призначення; Dorig,dest – відстань між країною походження і призначення; a, b, c, d – експоненти, визначені Дж. Коеном [4], як лінійні коефіцієнти у узагальнених лінійних моделях. Узагальнені лінійні моделі були створені на основі даних з 11 країн (Австралії, Бельгії, Канади, Данії, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Великобританії та США), обраних на основі якості їхніх даних з міжнародної міграції за період з 1960 по 2004 рік; g – коефіцієнт, що підсумовує невипадкові впливи на очікувану кількість мігрантів з даної країни відповідно до року, населення, площі країн походження і призначення та відстані між ними. Показники i, j, coef, k кількісно відображають вплив невипадкових характеристик окремих країн: історію міграції, міграційну політику, рівень статистичного забезпечення; економічну, географічну та культурну схожість і відмінності.

Для забезпечення зміни міграції з часом рік у формулі є незалежною змінною. Віднімання від визначеного року 1985 забезпечує стабільність розрахунку моделі.

Таким чином кількість мігрантів за рік з країни походження в країну призначення є пропорційною населенню, площі даних країн та відстані між ними з врахуванням функції року та специфічних індикативних змінних [4].

Якісні показники міграції можна класифікувати за наступними критеріями: 1) впливом на ринок праці; 2) ефектами від міграції; 3) можливістю міжкраїнного порівняння.

Зовнішня трудова міграція впливає на ринок праці країни, змінюючи рівень зайнятості та безробіття шляхом скорочення або зростання чисельності економічно активного, зайнятого і безробітного населення. Виявлення кількості людино-років трудової діяльності за кордоном для різних вікових груп характеризує рівень втрати трудового потенціалу ринку праці країни і рівень його реалізації в країнах призначення (табл. 2) [5].

Таблиця 2

Якісні показники міжнародної міграції за критерієм впливу на ринок праці [5]

Наслідки та результати міжнародної міграції для країн походження, призначення та самих мігрантів відображають показники сукупного доходу від міграції, корисності міграції, ефективності та результативності міграції. Ступінь зміни освітньо-кваліфікаційного потенціалу внаслідок міграції характеризує коефіцієнт інтенсивності зміни рівня освіти населення в результаті переміщення (табл. 3).

Таблиця 3

Якісні показники міжнародної міграції за критерієм ефектів від міграції

Для порівняння міграційних потоків у різні країни світу використовується порівняльний коефіцієнт міграції, коефіцієнт інтенсивності міграційних зв’язків між країнами та ранжування країн за ступенем привабливості мігрантів (табл. 4).

Таблиця 4

Якісні показники міжнародної міграції за критерієм можливості міжкраїнного порівняння [2]

Розрахунок та використання даних показників у статистичних дослідженнях створюють можливості для розширення змісту міграційної статистики. Згідно до рекомендацій Міжнародної організації з міграції, всі країни мають проводити максимально ефективний збір інформації з міграційних процесів та подальший аналіз цих даних для застосування при розробці міграційної політики [7].

Оброблені та проаналізовані статистичні дані, перетворені у відповідні показники, використовуються при оцінці державної міграційної політики, що є важливим етапом її проведення. Оцінка державної міграційної політики базується на:

- виявленні впливу політики на окремих мігрантів та місцеве населення;

- визначенні міри міграційної політики, до якої вона здатна створювати загальні соціальні переваги у макроекономічній перспективі;

- виявлення співвідношення найкращих з можливих результатів політики і витрат на її проведення.

Перспективним є використання досліджених показників міграції Державною міграційною службою для виявлення та прогнозування основних тенденцій міграційних потоків, їх впливу на соціально-економічний розвиток, становище на внутрішньому ринку праці та розвиток людського потенціалу, виявлення оптимальних шляхів управління цими процесами.

Висновки. Важливим етапом здійснення оцінки міграційної політики для забезпечення економічної безпеки держави є аналіз та обробка статистичних даних з міграції, перетворення їх у відповідні показники. Використання кількісних абсолютних, відносних та якісних показників міграції необхідне для виявлення інтенсивності міграційних процесів, їх впливу на соціально-економічний та людський розвиток, міграційної взаємодії між країнами. В цьому напрямку перспективним є дослідження можливостей використання показників міграції в Україні для розробки ефективних заходів регулювання міграційних процесів.

Література

1. Пуригіна О.Г. Міжнародна міграція / Пуригіна О.Г., Сардак С.Е. - К.: Академія, 2007, 312 с.

2. Пономаренко В.С. Управління трудовим потенціалом / В.С.Пономаренко, В.М.Гриньова, М.М.Салун, та ін. – Харків: ХНЕУ, 2006. – 348 с.

3. Rosenberg M. T. Gravity Model Predict The Movement of People and Ideas Between Two Places [Електронний ресурс] / M. T. Rosenberg. - Режим доступу: http://geography.about.com/library/weekly/aa031601a.htm

4. Cohen J. E. International migration beyond gravity: A statistical model for use in population projections [Електронний ресурс] / J. Cohen, M. Roig, D. Reuman, C. GoGwilt // PNAS October 7, 2008 vol. 105 no. 40. – Режим доступу: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0808185105

5. Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи / За ред. О.В. Позняка. – Умань, 2007. – 276 с.

6. Mansoor A., Quillin B. Migration and Remittances: Eastern Europe and the former Soviet Union – The World Bank, – 2007 – 214 p.

7. World Migration Report 2010. The Future of Migration: Building Capacities for Change [Електронний ресурс] // International Organization for Migration. – Geneva. - 2010 - 272 p. Режим доступу: http://tuta.neru9.com/iccn.org.ge/pdf/eng/world/2011/WMR_2010_ ENGLISH.pdf

Category: 1. Економічна безпека України за умов розвитку інтеграційних процесів | Added by: nikolaychuk | Tags: міграційна статистика, міграційна політика, migration policy, migration indicators, migration statistics, показники міграції
Views: 2531 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Економічна безпека України за умов розвитку інтеграційних процесів [1]
2. Роль регіонів у формуванні національної економічної моделі [0]
3. Загрози та перспективи активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств [0]
4. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [2]
5. Механізми ефективного управління персоналом підприємств [1]
6. Інноваційно - інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств [1]
7. Соціально-трудові відносини у формуванні ефективного ринку праці України [2]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz