Неділя, 19.08.2018, 04:54
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » IX Міжнародна науково-практична конференція

Entries in section: 10
Shown entries: 1-10

В. І. Кулаков
Хмельницький національний університет

Ключові прояви перебігу сучасного етапу економічної кризи штовхають підприємства до перегляду та перерозподілу структури та обсягів витрат, бюджет розвитку. В межах існуючої практики на вітчизняних підприємствах однією з перших сфер, фінансування якої підпадає під скорочення витрат виступає управління цільовими ринками. З точки зору визначальної ролі управління цільовими ринками, як ключового механізму формування політики адекватної реакції на розвиток ринкової кон’юнктури, нераціональне бюджетування виступає першопричиною неефективності, що ідентифікується з наслідками кризових тенденцій, наявних на сучасному етапі розвитку підприємств.

Критичні зміни ринкової кон’юнктури за неадекватності управлінських систем підприємств потенційно провокують наростання негативних тенденцій господарської діяльності, зниження її ефективності в умовах відсутності системи вироблення раціональних рішень в області управління цільовими ринками.

4. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств | Views: 1012 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 11.09.2012 | Comments (0)

І.Г. Бузецький
Хмельницький національний університет

Забезпечення трудовими ресурсами на етапі економічних перетворень набуває характерного впливу та чітко вираженої дії чинників транзитивного періоду, в межах яких намічаються передумови структурної перебудови економіки. Особливо чітко такого роду чинники виражені в промислових регіонах країни, для яких зниження економічної активності підприємств обертається зростанням безробіття, соціального навантаження та вимагає додаткових регуляторних заходів стимулювання соціальної мобільності, реорганізації та підвищення ефективності функціонування ринку праці, забезпечення соціальних гарантій на період міжгалузевого перерозподілу трудових ресурсів.

Попри існуючі напрацювання, слід відмітити, що на сучасному етапі ефективність управління трудоресурсним забезпеченням залишається недостатнім для подолання ключових проблем нераціонального функціонування регіонального ринку праці та вироблення рішень адекватних економічним викликам сьогодення.


A. M. Гуржій, В. В. Гапон

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти,
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Характерною та визначальною особливістю сучасного етапу соціально-економічного і науково-технічного розвитку виступає зміна домінантних видів діяльності, зміщення центру ваги в суспільному розподілі праці в напряму інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології, розвинена інфраструктура електронних комунікацій відіграють сьогодні вирішальну роль у забезпеченні регуляторної політики та управління як на рівні системи освіти, так і на рівні навчальних закладів, розповсюдженні інформаційної взаємодії суб'єктів господарювання, підготовки і розповсюдження інформації у процесі інтелектуалізації і демократизації суспільства, розвитку освіти, науки, охорони здоров'я, культури, бізнесу тощо. Особливе місце в цей період належить інформатизації освіти. Наука і освіта – фундамент розбудови інформаційного суспільства України, оскільки в системі освіти формується особистість – носій інтелектуальних здібностей та знань. Формування творчої, духовно багатої особистості нерозривно пов'язане з розвитком і впровадженням в освітню практику сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що активізує проблему її інформатизації.


Л.В. Олійник

Хмельницький національний університет

Попри традиційно важливе значення та поширення дослідження управління ресурсами та активами сучасний етап господарської діяльності підприємств набуває нового, не баченого до цього часу поштовху, спровокованого розвитком фінансово-інвестиційних інструментів та ринкових інститутів, глобалізацією світової економіки, загостренням конкуренції. Поряд загальними системними чинниками, не можливо оминути проблеми управління машинобудівними підприємствами у транзитивній економіці, що спостерігались на межі 90-х років минулого століття у країнах центральної Європи та до цього часу залишаються невід'ємними складовими формування фінансових результатів, економічної безпеки та ефективності господарської діяльності суб'єктів господарювання України.

Незважаючи на значні теоретичні та прикладні результати, розроблені положення головним чином орієнтовані на управління внутрішніми ресурсами підприємств, і лише поверхнево стосуються врахування економічної кон'юнктури, кон'юнктури фінансових, інвестиційних ринків, секторів виробництва основних засобів, ресурсів тощо.


М.В. Ніколайчук, О.А. Осійчук

Хмельницький національний університет

Наявність висококваліфікованих кадрів є запорукою сталого інноваційного розвитку та розбудови конкурентоспроможної економіки держави. Освіта та професійна підготовка сприяють формуванню, розвитку та нагромадженню конкурентоспроможного людського капіталу, від якісного рівня якого значною мірою залежить соціально-економічний розвиток країни.

Освіта, будучи важливою складовою людського капіталу, виступає об’єктом активних досліджень вітчизняних та закордонних вчених. Незважаючи на значні результати наукових досліджень, недослідженим залишається процес перетворення освітніх ефектів у конкурентоспроможність людського капіталу.

Постіндустріальний вектор світового соціально-економічного розвитку характеризується зростанням ролі людського капіталу у підвищенні конкурентоспроможності як національної так і світової економіки. В умовах економіки знань рівень розвитку людського капіталу визначає темпи економічного розвитку і науково-технічного прогресу. Людський капітал розглядається як симбіоз знань, умінь, навичок, здоров’я, мотивацій, якими наділені індивіди.


Л.О. Курій

Хмельницький національний університет

Міграція населення є вагомою складовою економічної безпеки держави. Обсяги міжнародної міграції постійно зростають та багатогранно впливають на більшість сфер життєдіяльності окремих країн світу – соціальну, демографічну, економічну, культурну. Масштабність ефектів від міграції та відповідна необхідність забезпечення економічної безпеки вимагає проведення національними урядами виваженої міграційної політики.

Вирішення демографічних проблем та задоволення потреб ринку праці шляхом регулювання міграцій виступає ключовим питанням наукових досліджень з міграційної політики. Важливість даних питань зумовлена сучасною концепцією розвитку людського потенціалу, як рушійної сили економічного прогресу та побудови заснованої на знаннях системи господарювання. Відсутність комплексного підходу до збору і аналізу статистичної інформації з міграційних процесів перешкоджають розробці ефективних інструментів їх регулювання та стримують досягнення бажаних результатів демографічної та економічної політик. В цьому руслі актуальності набуває дослідження статистичних показників, що характеризують міграцію не тільки з кількісної її сторони, але й з якісної – впливу на ринок праці, соціально-економічних ефектів від міграції, її взаємозв’язку з людським розвитком, забезпечують здійснення міжнародних порівнянь.


О.П. Подра

Хмельницький національний університет

Ефективне функціонування виробництва потребує робочої сили високої кваліфікації, з навичками управління сучасними технічними засобами і з відповідним інтелектуальним рівнем, а наука, освіта, культура стають новими продуктивними силами, що включаються у процес виробництва. Дедалі більшої ваги набувають особистісні чинники, які залежать від духовного багатства суспільства. Людина як суб’єкт і об’єкт економічної діяльності здійснює свій власний вибір у багатоаспектному ринковому просторі. У зв'язку з цим освіта людини, продуктивність праці, її зарплата, економічний ефект підприємства та національної економіки є взаємопов’язаними елементами, тобто, інвестиції у людський капітал впливають на формування людського капіталу, зростання якості робочої сили та як наслідок на результат трудової чи розумової діяльності, за рахунок підвищення продуктивності праці, зарплату як вираз ринкової вартості використання людського капіталу, підвищення прибутку підприємства як ефект від підвищення продуктивності праці та збільшення національного багатства як макроекономічний ефект.


Приглашаем преподавателей, ученых, докторантов, аспирантов, представителей органов государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, финансовых и других учреждений участвовать в роботе IX Международной научно-практической конференции "Элементы повышения экономического потенциала в условиях глобализации", которая состоится 5-7 октября в 2012 г. на базе кафедры международных экономических отношений Хмельницкого национального университета в г. Яремче.

Соорганизаторы конференции: Хмельницкая областная государственная администрация, Европейский университет Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины (г. Киев), Санкт-петербургский государственный архитектурно-строительный университет Министерства образования и науки РФ, Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Краковский университет экономики (Польша).

Вимоги для участі в конференції | Views: 1019 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 09.04.2012 | Comments (0)


Teachers, scientists, Doctors of Science, postgraduates, representatives of state and local self-government authorities, public organizations, enterprises, financial and other institutions are invited to participate in the IXth International Scientific-Practical Conference "The Elements of Raising Economic Potential under Conditions of Globalization", October, 5–7, 2012. The Venue of the Conference: International Economic Relations Department of Khmelnitskyi National University in Yaremche. 

Conference coordinators: Khmelnitskyi regional state administration, European University of the Ministry of education and science, youth and sport of Ukraine (Kyiv), St. Petersburg State Architecture-Building University of Ministry of education and science of Russian Federation, research institute of labour of Ministry of Labour and social defence of Belarus Republic, Krakov University of Economics (Poland).

Вимоги для участі в конференції | Views: 837 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 09.04.2012 | Comments (0)

Запрошуємо викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, представників органів державного і місцевогго самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ взяти участь у роботі IX Міжнародної науково-практичної конференціі «Складові елементи підвищення економічного потенціалу України за умов глобалізації», яка відбудеться 5-7 жовтня 2012 р.
на базі кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного
університету у м.Яремче.

Співорганізатори конференції: Хмельницька обласна державна адміністрація, Європейський університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (м. Київ), Санкт-Петербурзький державний архітектурно-будівельний університет Міністерства освіти і науки РФ, Науково-дослідний інститут праці Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь, Краківський університет економіки (Польща).

Вимоги для участі в конференції | Views: 1112 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 15.03.2012 | Comments (0)

Site menu
Section categories
1. Економічна безпека України за умов розвитку інтеграційних процесів [1]
2. Роль регіонів у формуванні національної економічної моделі [0]
3. Загрози та перспективи активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств [0]
4. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [2]
5. Механізми ефективного управління персоналом підприємств [1]
6. Інноваційно - інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств [1]
7. Соціально-трудові відносини у формуванні ефективного ринку праці України [2]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz