Четвер, 20.09.2018, 13:38
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files

Total entries in catalog: 391
Shown entries: 381-390
Pages: « 1 2 ... 37 38 39 40 »

Д.Г. Легеза
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН

Розвиток сталого виробництва в аграрному сектору в світі обумовив формування органічного руху на Україні. Органічне виробництво мале своє створення у 90-х роках на Європейському просторі й поширюється з кожним роком щодо обсягів споживання та збільшення асортименту органічних видів продукції. Адже існує попит на продукцію, необхідно задовольнити його пропозицією за всіма встановленими умовами. З цього приводу сільськогосподарські землі мають високий потенціал щодо їх переведення в землі для органічного призначення. Процес адаптування сільськогосподарських земель до органічного виробництва проходитиме поступово, враховуючи його особливості в Україні: відсутність достатньої кількості офіційно-зареєстрованих сертифікаційних центрів, несформований внутрішній попит на продукцію, нерозвиненість ринкової інфраструктури, складність забезпечення всіх технологічних вимог вирощування продукції. Ситуація погіршується й тим висока ціна реалізації на органічну продукцію, порівняно із звичайною, стримує зростання попиту на неї. У дитячому харчуванні ціна на той же самий обсяг продукції, наприклад по яловичині, птиці, молоку, сиру, кефіру, соку та рису відповідно перевищую звичайну відповідно у 8,8; 5,28; 5,5; 5,2; 14,0; 2,6 та 4,7 рази.

8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств | Views: 5352 | Downloads: 0 | Added by: Lesya | Date: 01.06.2011 | Comments (0)

О.І. Синицька, О.О. Білецька 
Хмельницький національний університет

В умовах сучасних економічних видозмін, коли збут виготовленої продукції та надання послуг стали складнішими за виробництво, а поява нової практики управління почала випереджати теорію – питання організаційної та корпоративної культури, стосовно українських підприємств, почало дедалі більше привертати увагу теоретиків управління. Багато вчених-теоретиків, уже протягом декількох десятиліть намагаються сформувати понятійний апарат в контексті організації культури підприємств. Однак, на поприщі теорії класичного менеджменту, в результаті формування різних точок зору - чіткого, усталеного визначення понять організаційної та корпоративної культури досі не сформовано.

Велика кількість дослідників присвятили свої роботи різним напрямкам розвитку організаційної та корпоративної культури відповідно до власних точок зору, власного світогляду, знань, вмінь та навичок. Більшість з них не відокремлювали поняття організаційної та корпоративної культури, об’єднуючи два поняття в синонімічний феномен, який являється могутнім інструментарієм в процесі управління підприємствами.


С.В. Хомич 
Рівненський державний гуманітарний університет

Становлення економіки знань як нової форми світової економічної системи базується на інформаційному способі виробництва, що передбачає перетворення інформації та знань з пасивної на активну складову виробничих процесів. Це дозволяє говорити про їх капіталізацію та відповідне трансформування в інтелектуальний капітал (ІК). Такий ланцюжок впливів та перетворень робить ІК та його якісні й кількісні характеристики важливої умовою досягнення сталого економічного розвитку в сучасних умовах.

Все це потребує серйозного вивчення інтелектуального капіталу та того комплексу явищ, об’єктів та процесів, які пов’язані з ним.

Перш за все, під інтелектуальними капіталом будемо розуміти сукупність формалізованих та неформалізованих знань, які втілені в інтелекті персоналу, технологіях, бізнес-процесах, взаємовідносинах з клієнтами та самим персоналом, і здатні приносити фірмі економічну вигоду та конкурентні переваги. В загальному ІК складається із людського, структурного та клієнтського капіталу.


С.В. Стрехова 
Хмельницький національний університет

За останні роки в Україні на ринку праці бракує фахівців з різних інженерних та технічних спеціальностей. Ця ситуація склалася внаслідок того, що в нашій країні у 90-х роках ХХ ст. зупинялися підприємства або заробітна плата на них була мізерною. Випускники вищих технічних навчальних закладів не могли знайти собі роботи за спеціальністю з гідною заробітною платою і вимушені були змінити професію. На багатьох підприємствах така ситуація склалася в кадровому забезпеченні, коли посади спеціалістів і головних спеціалістів обіймають люди пенсійного віку або молодь, яка здобула спеціальність уже після 2000 року, тобто немає достатнього досвіду. А попит на фахівців інженерних та технічних спеціальностей зростає внаслідок появи значної кількості нових підприємств. Керівники підприємств сьогодні не сумніваються в необхідності утримувати кваліфікованих працівників в організації, адже саме люди, з їх кваліфікацією і мотивацією, є тією рушійною силою, завдяки якій підприємство в цілому досягає необхідного рівня конкурентоспроможності. Тому перед керівництвом підприємства постає одне з найважливіших питань щодо застосування дієвих методів управління персоналом.

Г.А. Корчагіна

Харківський національний економічний університет

Швидкий розвиток ринкових відносин, який супроводжувався розвитком науково-технічного та технологічного прогресу, спричинив нове уявлення про ринок. Це обумовило появу такої науки як маркетинг. Зріст конкурентної боротьби, розширення міжнародного поділу праці, нові вимоги споживачів спонукають підприємства використовувати не тільки окремі інструменти маркетингу, а й повний комплекс маркетингової діяльності.

Раніше багато виробників будь-якої продукції чи послуг приділяли увагу переважно фінансам, виробництву, збуту тощо. Але у сучасних ринкових умовах, а тим більше сьогоднішній нестабільній ситуації, діяльність підприємств має бути гнучкішою і динамічнішою. Тому актуальною стає проблема ефективного управління підприємством, яке б було зорієнтовано виключно на потреби споживача зокрема та ринку в цілому. Основною концепцією управління в умовах ринку стає саме маркетинг.


В.В. Шарко

Хмельницький національний університет

Економічна роль матеріальних ресурсів у суспільному виробництві визначається, перш за все, тим, що переважна їх частина утворює головну субстанцію продукту. Значна частка матеріальних витрат у собівартості продукції при значних масштабах сучасного матеріального виробництва, визначає високу значимість кожного відсотка збережених матеріалів. Отже, раціональне використання матеріальних ресурсів безпосередньо сприяє зростанню ефективності промислового виробництва.

Узагальнюючи існуючі підходи, можна сформулювати, що інтенсифікація використання матеріальних ресурсів означає більш повне використання споживчих властивостей сировини і матеріалів, а також застосування більш економічних, прогресивних їх видів, що в кінцевому результаті проявляється в зниженні витрат матеріальних ресурсів на одиницю корисного ефекту.


О.П. Подра

Хмельницький національний університет

В умовах глобалізації світогосподарських процесів та посилення міжнародної конкуренції особливої актуальності набуває людський капітал, який виступає детермінантою економічного зростання та забезпечення високої конкурентоспроможності держави. Конкурентоспроможність визначається здатністю країни конкурувати з іншими економічними системами та утримувати стійкі позиції на світових ринках, вирішувати проблеми соціально-економічного характеру та забезпечувати високий рівень якості життя населення, товарів і послуг на основі постійного підвищення продуктивності праці та інноваційних змін. Важливою умовою економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності національної економіки в інформаційну епоху виступає створення, накопичення та ефективне використання людського капіталу, який на відміну від природних та фінансових ресурсів є невичерпним, і в ході здійснення інвестицій примножується та забезпечує додаткові ефекти.


Л.О. Курій

Хмельницький національний університет

Фемінізація стала однією з характерних рис сучасних міжнародних міграційних процесів. Більшість міграційних теорій минулого століття не враховували гендерний фактор і передбачали, що основний обсяг мігрантів є представниками чоловічої статі. Жінки були представлені у міграційних потоках у вигляді дружин, дочок та утриманців чоловіків-мігрантів. Проте, за останні десятиліття зросла автономна міграція жінок як годувальників сімей. Варто зазначити, що чоловіки і жінки стикаються з різними можливостями, ризиками і викликами міграції, такими, як порушення прав людини, експлуатація, дискримінація, втрата здоров’я. З одного боку міграція надає жінкам доступ до міжнародної зайнятості, отримання власного незалежного доходу, забезпечення достатку своїх сімей завдяки грошовим переказам; з іншого боку жінки часто залучаються до ізольованих за статтю, низькокваліфікованих і неформальних секторів економіки, як, наприклад, послуги з домашнього господарства та часто підлягають різним формам дискримінації на ринку праці і мають обмежений доступ до повноцінного соціального захисту і послуг з охорони здоров’я.


О.В.Радківська, О.Л.Руда

Вінницький національний аграрний університет

У сучасних умовах одним з найдинамічніших секторів української економіки є банківський, який демонструє високі кількісні темпи зростання масштабів своєї діяльності та істотний вплив на всі ланки економічної системи. Важливе значення в розвитку економіки України та АПК в цілому мають відносини сільськогосподарських підприємств з банківськими установами. Особлива увага в цьому випадку приділяється здійсненню безготівкових розрахунків сільськогосподарськими підприємствами.

У процесі діяльності підприємства проводять розрахунки. Покупці розраховуються перед постачальниками за продукцію (товари, роботи, послуги). Підприємства сплачують податки, збори та інші платежі до бюджету.

Кожне сільськогосподарське підприємство зобов’язане зберігати свої кошти в банківських установах на поточних рахунках. Поточний рахунок – це робочий рахунок підприємства, відкритий в установі банку для зберігання коштів та проведення операцій по розрахунках підприємства. Рахунків може бути декілька, але при відкритті другого поточного рахунку підприємство повідомляє податкову інспекцію і самостійно визначає який із них є основним для здійснення процесу безспірного списання. 


В.Й. Жежуха
Національний університет "Львівська політехніка"

Ускладнення умов роботи машинобудівних підприємств, динамічне середовище, в якому вони працюють, а також чимала кількість чинників, що впливають на результативність їхньої діяльності, призвели до необхідності удосконалення підходів до оцінювання технологічних процесів таких підприємств, в першу чергу за критеріями, що характеризують їхню інноваційність. Відтак, установлення такої інноваційності є важливим завданням теоретичного та прикладного спрямування.

Повна та об’єктивна оцінка інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств може бути здійснена шляхом розрахунку комплексу показників, які повинні відображати дію усіх чинників, що визначають таку інноваційність. Сукупність (чи система) показників становитимуть формалізовану базу (об’єктивні числові дані) для прийняття відповідних управлінських рішень у сфері інновацій та інноваційної діяльності машинобудівного підприємства і будуть складовою відповідного методу оцінювання.


Site menu
Section categories
Студентська науково-практична конференція 2015 [58]
Міжнародна студентська науково-практична конференція "Міжнародні економічні відносини та розвиток міжнародного бізнесу за сучасних умов глобалізації світогосподарських зв’язків"
Міжнародна науково-практична Internet-конференція [84]
І Міжнародна науково-практична Internet-конференція "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Х Міжнародна науково-практична конференція [104]
Х Міжнародна науково-практична конференція "Формування ефективних механізмів підвищення конкурентного потенціалу економічних систем за умов розвитку інтеграційних процесів"
IX Міжнародна науково-практична конференція [10]
IX Міжнародна науково-практична конференція "Складові елементи підвищення економічного потенціалу України за умов глобалізації"
Студентська науково-практична конференція [32]
Актуальні проблеми та перспективи економічного розвитку сучасних виробничих систем за умов поглиблення глобалізаційних процесів
Студентська науково-практична конференція 2013 [12]
"Актуальні проблеми та перспективи економічного розвитку сучасних виробничих систем за умов поглиблення інтегральних міжнародних процесів"
Студентська науково-практична конференція 2014 [91]
Студентська науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи міжнародного бізнесу в умовах глобалізації" відбудеться 31 жовтня 2014 року у м. Хмельницькому. Робочі мови: українська, російська, англійська.
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz