Неділя, 23.09.2018, 05:31
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files

Total entries in catalog: 391
Shown entries: 371-380
Pages: « 1 2 ... 36 37 38 39 40 »

І. М. Волкова
Житомирський національний агроекологічний університет

Молочні продукти є надзвичайно цінними продуктами харчування в раціоні людини, що зумовлює стратегічну важливість ефективного функціонування молокопереробних підприємств. Одним із пріоритетних напрямів розвитку даних підприємств в сучасних умовах є активізація їх експортної діяльності. Важливою передумовою успішності експорту молочних продуктів в умовах висококонкурентного ринку є формування та реалізація їх конкурентних переваг. Відтак забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних молокопродуктів на зарубіжних ринках є актуальним завданням сучасного етапу розвитку молокопереробних підприємств.

Нерівномірність виробництва сирого молока протягом року є причиною суттєвих сезонних коливань обсягів та структури зовнішньої торгівлі молочними продуктами. Збільшення експортних поставок відбувається з травня по жовтень, а пік приходиться на червень – липень, коли на молокопереробні підприємства надходить найбільша кількість цільного коров’ячого молока.

8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств | Views: 2554 | Downloads: 0 | Added by: Lesya | Date: 02.06.2011 | Comments (0)

А.А. Корбут
Хмельницький національний університет

У країнах з найвищим рівнем розвитку та високим інституційним забезпеченням масштаби залучення обігових коштів та активів повністю покривають потреби господарської діяльності. Швидкі темпи зростання обсягів виробництва супроводжуються нестачею власних ресурсів. На відміну від традиційних методів здійснення фінансово-розрахункових операцій, серед яких переважають платежі за "вимогою-дорученням", отримати додатковий приріст можливо виключно за рахунок використання інноваційних методів в управлінні фінансовими потоками. До нових методів на сучасному етапі розвитку економіки належать лізинг, факторинг та контокорентний кредит.

Лізинг, як форма оптимізації фінансових потоків представляє інтерес для підприємств з двох сторін: по-перше, отримання за лізинговою схемою основних засобів знижує навантаження на обмежені фінансові ресурси підприємства, сприяє зростанню ліквідності та платоспроможності; по-друге, застосування лізингової схеми збуту товарів забезпечує підприємству стале зростання грошового потоку та подолання проблем нестачі обігових коштів.


В. Є. Труш, В. Ф. Яценко
Херсонський національний технічний університет

Створення підприємств різних форм власності, включення механізмів вільного ціноутворення і самостійного планування, обмеження обсягів всіх видів ресурсів, турбулентна зміна факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, вплив наслідків світових криз змінює орієнтацію всієї системи бухгалтерського обліку підприємства на її сучасне призначення – формування обліково - аналітичного забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень з метою управління економічною безпекою підприємств.

Сучасну систему бухгалтерського обліку можна розглядати як штучно створену глобальну модель інформаційної технології, необхідну для успішного виконання основних функцій управління підприємством. «Система бухгалтерського обліку – це основна інформаційна система підприємства. Вона призначена для формування внутрішніх звітів: для цілей періодичного планування, контролю та оцінки; при прийнятті рішень в нестандартних ситуаціях та виборі політики фірми; для зовнішніх звітів акціонерам, державним органам та іншим контрагентам підприємства при прийнятті інвестиційних рішень, контролі за правильністю розрахунку податків тощо».

В.В. Сідоренко
Харківський національний економічний університет

Трудовий потенціал підприємства, як частина економічного потенціалу, сприяє можливості використання фінансових, матеріально-технічних та інших видів ресурсів суб’єкта господарювання, що дозволяє якісно відтворювати населення з метою покращення умов формування та використання трудового потенціалу. Саме через це необхідною є розробка та узагальнення системи показників, яка б дозволяла виявляти сучасні досягнення та потенційні можливості персоналу за для збільшення ефективності використання всіх елементів економічного потенціалу підприємства. Набір таких показників має бути необхідним та достатнім за для оцінки всіх факторів, що впливають на формування та реалізацію якісних та кількісних складових трудового потенціалу та дають можливість виявити невраховані фактори, що також мають на нього істотний вплив.

На сучасному етапі дослідження трудового потенціалу підприємства важливе місце займає вибір методу, а далі й методики, його оцінки. При цьому слід зазначити, що багато вчених-економістів не можуть прийти до єдиного визначення носія трудового потенціалу, що призводить до різних основ розрахунку при проведенні його оцінки.


С. М. Марущак
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Поняття економічної безпеки підприємства (ЕБП) є комплексним і торкається всіх функціональних областей діяльності підприємства, а її забезпечення – процес безперервний і системний. Отже, варто говорити про систему економічної безпеки підприємства. Як будь-яка система, система ЕБП вимагає постійного само тестування, оцінки і оновлення. 

Наявність в складній багаторівневій ієрархічній системі управління одночасно різних видів невизначеності робить необхідним використання для ухвалення рішень теорії нечітких множин, яка дозволяє адекватно врахувати вид наявної невизначеності [8]. При цьому, оцінки описуються як лінгвістичні змінні зі своїми терм-множинами значень, а зв’язок між кількісним значенням деякого чинника з його якісним лінгвістичним описом задається функцією належності чинника нечіткій множині.


М.М. Чеховська
Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

Виконання низки заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту, що окреслені Державною цільовою програмою реформування залізничного транспорту на 2010-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 1390 від 16 грудня 2009 року, передбачає прискорення розвитку конкуренції на ринку залізничних перевезень, утворення нових підприємств різних форм власності, що здійснюватимуть вантажні та пасажирські перевезення, а також підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту на внутрішньому та зовнішньому ринку транспортних послуг. Зрозуміло, що безпосередньо в програмі окреслені лише напрями, в рамках яких мають здійснюватися заходи з її виконання, зокрема, – створення умов для функціонування на ринку залізничних перевезень суб’єктів господарювання різних форм власності, оптимізація організаційної структури підприємств галузі. Відповідно до зазначеного актуальною є необхідність визначення конкретних шляхів досягнення мети програми реформування залізничного транспорту.


Г.В. Єфімова, О.В. Пащенко 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

В умовах жорсткості конкуренції на світовому ринку суднобудування, посилення вимог замовників до якості, вартості та строків виконання робіт найважливішою задачею менеджменту суднобудівних підприємств є формування стратегії досягнення і підтримання високого рівня інвестиційної привабливості. Ця тема є актуальною через недостатню повноту дослідження її аспектів з боку оцінки інвестиційної привабливості підприємств суднобудівної галузі. Інвестиційна діяльність в суднобудуванні Україні характеризується нестабільністю та низькою активністю інвесторів, що пов’язано з досить високим рівнем інвестиційного ризику. Але при цьому інвестиційна діяльність окремих підприємств суттєво розрізняється. Для порівняння інвестиційної привабливості окремих підприємств необхідно перш за все сформувати систему чинників, які впливають на рівень інвестиційної привабливості суднобудівних підприємств. 

Проте, існуючі підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства потребують удосконалення, зокрема урахування особливостей окремих видів економічної діяльності підприємств, для яких проводиться така оцінка. Тому формування обґрунтованої методичної бази оцінки інвестиційної привабливості суднобудівних підприємств є питанням, яке потребує ретельного дослідження та вирішення.


Е.В. Архипенко
Институт экономики промышленности НАН Украины, г. Донецк

В современных экономических условиях банки функционируют на рынке, характеризующемся наличием значительной конкуренции, причем преимущества в конкурентной борьбе приобретет та организация, в которой система управления будет эффективно справляться со всеми затруднениями, возникающими в процессах взаимодействия, коммуникации и организации управленческой деятельности, а это осуществляется посредством развития и реализации рефлексивной функции в управлении. Таким образом, для обеспечения конкурентных позиций банка в условиях рынка необходимо грамотно анализировать и управлять информационными потоками с целью воздействия на модели принятия решений объектами управления банка. 

Управление, которое предполагает осмысление закономерностей принятия решений контрагентами, а также целенаправленное воздействие на принятие ими решений, выгодных управляющей стороне, называется рефлексивным.

Основными субъектами финансового рынка, с которыми банк взаимодействует в процессе своей деятельности и от эффективности взаимодействия с которыми зависит конкурентоспособность банка, являются другие банки (партнеры, конкуренты) и клиенты (собственники финансовых ресурсов, заемщики).


В.В.Свириденко
Институт экономики промышленности НАН Украины, г. Донецк

Среди многообразия консалтинговых фирм предприятия-клиенты сталкиваются с проблемой выбора фирмы, способной решить возникшие проблемы. С другой стороны, они испытывают неопределенность, непонимание своей проблемы, не видят путей ее решения. В таких условиях задачей консалтинговой фирмы является понимание того, в чем нуждается заказчик, и убеждение его в необходимости прибегнуть к тем услугам, которые предоставляет консалтинговая фирма. Для решения данных задач в управлении деятельностью консалтинговой фирмы необходимо использовать рефлексивный подход, позволяющий учитывать психологические аспекты деятельности клиентов и воздействовать на них с целью выбора ими выгодной для фирмы линии поведения.

Профессиональная деятельность консалтинговых фирм имеет особенности, которые предопределяют неэффективность использования методов управления, применяемых в отраслях массового потребления и в промышленности, где существует возможность стандартизации в управлении большим количеством повторяющихся процессов. Во-первых, консалтинговые услуги предполагают высокую степень индивидуализации и уникальности выполняемых работ, что ставит под вопрос создание единой процедуры принятия управленческих решений для всех видов услуг. Во-вторых, большинство консалтинговых услуг имеют сильный компонент личного взаимодействия с клиентом.


Н.В.Наріжна 
АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

Нинішня ситуація на фінансовому ринку перешкоджає відновленню ліквідності банків та економіки країни в цілому за рахунок економічної рецесії, яка спричиняє високий рівень збитків активам, капіталу та довгостроковій конкурентоспроможності фінансових інститутів. В цих умовах фінансові установи активно ведуть розробку стратегій, які допоможуть звести збиток до мінімуму та допоможуть в майбутньому швидко розширити діяльність на етапі стрімкого відновлення економіки. Тому менеджери, котрі спроможні змоделювати найвдаліші стратегії, спроможні будуть не лише провести фінансові установи через кризові ситуації, а й витіснити із фінансового ринку ослаблих конкурентів.

Галузеві експерти інтенсивно проробляють всі можливі події в економіці та рекомендують оцінити ризики, пов’язаних із продовженням діяльності на ринках. Короткострокові ризики пов’язані із продовженням цього бізнесу в умовах глобальної рецесії, при цьому враховуються застій інвестиції спричинені недостатністю інвестицій, волатильність валютних курсів, непередбачувані банкрутства банківських установ, страхових компаній чи хедж-фондів. До довгострокових факторів можемо віднести фактори що впливають на ринок інфляції, обумовлені різного роду програмами стимулювання економіки за рахунок державних видатків.

Site menu
Section categories
Студентська науково-практична конференція 2015 [58]
Міжнародна студентська науково-практична конференція "Міжнародні економічні відносини та розвиток міжнародного бізнесу за сучасних умов глобалізації світогосподарських зв’язків"
Міжнародна науково-практична Internet-конференція [84]
І Міжнародна науково-практична Internet-конференція "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Х Міжнародна науково-практична конференція [104]
Х Міжнародна науково-практична конференція "Формування ефективних механізмів підвищення конкурентного потенціалу економічних систем за умов розвитку інтеграційних процесів"
IX Міжнародна науково-практична конференція [10]
IX Міжнародна науково-практична конференція "Складові елементи підвищення економічного потенціалу України за умов глобалізації"
Студентська науково-практична конференція [32]
Актуальні проблеми та перспективи економічного розвитку сучасних виробничих систем за умов поглиблення глобалізаційних процесів
Студентська науково-практична конференція 2013 [12]
"Актуальні проблеми та перспективи економічного розвитку сучасних виробничих систем за умов поглиблення інтегральних міжнародних процесів"
Студентська науково-практична конференція 2014 [91]
Студентська науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи міжнародного бізнесу в умовах глобалізації" відбудеться 31 жовтня 2014 року у м. Хмельницькому. Робочі мови: українська, російська, англійська.
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz