П'ятниця, 19.10.2018, 10:11
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files

Total entries in catalog: 391
Shown entries: 361-370
Pages: « 1 2 ... 35 36 37 38 39 40 »

О. С. Кравченко , Г. М Іванова
Донецький національний університет економіки та торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Неодмінною умовою здійснення підприємством ефективної господарської діяльності є наявність оборотних активів, які разом з робочою силою є найважливішим елементом (чинником) виробництва. Недостатня забезпеченість підприємства оборотними активами паралізує його діяльність і приводить до погіршення фінансового положення.
Метою дослідження є короткий огляд трактувань вітчизняних і зарубіжних вчених щодо економічної сутності оборотних активів та відмінності їх від оборотного капіталу та оборотних коштів з метою розробки узагальнення визначення даної категорії.
3. Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств | Views: 4209 | Downloads: 0 | Added by: Lesya | Date: 06.06.2011 | Comments (0)

О. М. Яценко
Житомирський національний агроекологічний університет

Трансформація ринкових відносин між суб’єктами господарювання у вітчизняному аграрному секторі, підвищення конкурентоспроможності і ефективності агропромислового виробництва безпосередньо пов'язані із розвитком зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією. Місце України на глобальному продовольчому ринку буде визначатися кількістю експортоорієнтованих галузей та обсягом і вартістю їх продукції. У цьому контексті особливої уваги заслуговують реальні і потенційні експортоорієнтовані галузі сільського господарства, зокрема, бджільництво, оскільки Україна входить у четвірку найбільших виробників меду за обсягом валового виробництва і рівнем споживання цього продукту. Досягнення стабільних доходів від експорту сільськогосподарської сировини і продовольчої продукції потребує постійного моніторингу агропродовольчих ринків та системної і ефективної діагностики конкурентоспроможності експортованих груп товарів на світовому ринку. У цих умовах зростає роль оцінки конкурентоспроможності вітчизняної продукції бджільництва на зовнішніх ринках. Ці положення викликають науковий інтерес і обумовлюють вибір напряму дослідження.

Н. В. Хром'як, В. М. Чубай
Національний університет "Львівська політехніка"

Податкова система є визначальною складовою, що чинить вагомий вплив на економіку країни, зокрема на діяльність юридичних осіб і приватних підприємців. Вже десятиріччя питання про вдосконалення податкової системи викликає дискусії між представниками влади та суб'єктами господарювання. Особливо гострий характер цих суперечок зумовлений фінансовою нестабільністю підприємств, зменшенням сукупного попиту та податкових надходжень до бюджету, економічною кризою, яка суттєво вплинула на податкові платежі. Уже багато зроблено на шляху реформування податкової системи, але бажаних результатів не досягнуто. Після прийняття Податкового кодексу, який спричинив низку суперечок і дискусій, а також став ефективним інструментом для стягнення штрафів, ситуація для підприємств та підприємців значно погіршилась. Це все наштовхує на необхідність ґрунтовного дослідження усіх аспектів впливу податкової системи на діяльність суб'єктів підприємницької діяльності та шляхів його оптимізації, виявляючи проблеми податкової системи України і пропонуючи способи їх усунення з врахуванням досвіду економічно розвинутих країн світу.

Е.П. Осетрова
Киевский институт бизнеса и технологий

Понимание того, чем определяется стоимость компаний, является критически важным для инвесторов, как профессиональных, так и частных, менеджеров компаний и других заинтересованных лиц. Стоимость является не фактом, а мнением о ценности собственности в заданный момент времени в соответствии с выбранным видом стоимости. Управляя стоимостью, иными словами, повышая ее, менеджеры увеличивают ценность для акционеров и внешних инвесторов.

Управление стоимостью - это динамическая система и основные факторы стоимости статичны только в конкретном состоянии, а именно в момент оценки. На практике они подвержены стохастическим изменениям, поэтому на этапе итоговой оценки их необходимо постоянно пересматривать и смещать приоритеты в управлении ими, если это необходимо. Это придает управлению стоимостью реалистичность, поскольку связывает конкретные действия менеджеров с их воздействием на стоимость предприятия.
Содержание стоимостного подхода, как концепции управления в соответствии с принципами эффективности, предусматривает оценку, определение и контроль изменения стоимости предприятия, что принципиально отличает его от традиционных методов оценки бизнеса, которые в большинстве своем дают «точечный» во времени результат.

Г.І. Андрєєва
Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи НБУ"

У всьому світі ринок похідних цінних паперів являється важливою складовою фінансового ринку. Останнім часом він набув широкого розвитку, що свідчить про важливість виконуваних ним функцій. Завдяки можливостям ефективно управляти капіталом при мінімальних витратах, він стає знаним серед значної кількості інвесторів. Так, поширення спектру похідних цінних паперів, якими торгують на ринку, підвищує дохідність інвестицій. Крім загальноекономічних процесів, існують фактори, що стимулюють додатковий розвиток ринку похідних цінних паперів. Наприклад, акумуляція коштів і концентрація управлінських функцій у професійних учасників ринку похідних цінних паперів, удосконалення техніки і технології спрощують та здешевлюють процес укладання угод і підтримують загальну ліквідність ринку. Також, за допомогою похідних цінних паперів можна формувати синтетичні позиції в тих випадках, коли угоди на касовому ринку відрізняються більш.
На нашу думку, фактори, які залежать від особливостей базисного активу та його ринку слід віднести до першої групи факторів, тобто факторів які визначаються первинним (базисним) ринком даного похідного цінного паперу. До особливостей базисного ринкового активу може відноситися конкретна форма активу, наприклад, матеріальна або нематеріальна; можливість його фізичного постачання; споживчі характеристики тощо. Напевно, чим менш ринковий актив є «фізичним» або матеріальним, тим в більший мірі це сприяє ліквідності його похідного цінного паперу, оскільки метою останнього є виключно отримання різниці в цінах, а не власне купівля \ продаж або фізична поставка базисного активу. 

С.Д. Лучик, В.Є. Лучик
Подільський державний аграрно-технічний університет

Соціально-економічний стан регіонів визначається як об'єктивними (макроекономічні умови, положення регіону у суспільному поділі праці, галузева структура, географічне положення, природні ресурси), так і суб'єктивними факторами, насамперед, методами регіонального управління. Управління розвитком регіону може здійснюватись за допомогою конкретних заходів, за допомогою яких місцева адміністрація стимулює розвиток економіки регіону, створює нові робочі місця, збільшує податкову базу, розширює можливості для тих видів економічної активності, в яких зацікавлено місцеве товариство. У складних умовах виходу з економічної кризи відносну перевагу, безперечно, мають ті регіони, які використовують прогресивні, адекватні методи і інструменти управлінням своїм розвитком.
Ідея саморозвитку регіонів висунута сучасною теорією регіонального розвитку або ”нового регіоналізму”. М. Ленд’єл підкреслює, що головною тезою цієї теорії є те, що замість визнання домінуючої ролі центрального уряду у реформах в регіонах або розв’язання проблем дисбалансу у розвитку територій за рахунок використання суто ринкових механізмів, вона пропонує для здійснення відповідних реформ передати основні можливості їх реалізації регіональним та місцевим органам влади. Якщо до 90-х років ХХ ст. головною задачею регіональної політики у країнах Європи було створення умов для переміщення капіталу з менш розвинених територій на депресивні, то в останні роки більшу значимість набуває задача розкриття внутрішнього потенціалу регіону. 

Ж.М. Балабанюк
Міжрегіональна Академія управління персоналом м. Київ 
Консалтингово-тренінгова компанія EQ Impact

Управління являє собою досить багатограну категорію. Підходи до якого змінюються, розширюються та доповнюються. Це наслідок постійного розвитку науки управління нових здобутків та напрацювань практиків управління. Які реагують на виклики сучасного світу – підвищену динаміку та ускладнення зовнішнього середовища, стрімкий розвиток технологій та зростання технологічності більшості процесів. Мінливість зовнішнього середовища призводить до трансформації у внутрішньо організаційному управлінні. Організації для дого щоб бути успішною мало бути тільки результативною, досягати поставлених цілей, завдань, показників. А потрібно бути ефективною – постійно знаходити як найкращі, прогресивніші інструменти для досягнення своїх цілей. Організація може бути результавною при цьому не будучи ефективною тільки коли представляє унікальний продук чи послугу на ринку, займає монопольну нішу на ринку, чи працює на есклюзивних умовах, які не залежать від стану та розвитку ринку. При цьому диктуючи свої умови як на ринку в якому працює (відносно клієнтів та постачальників), так і всередині організації, здійснючи стратегічне та оперативне управління організацією. Проте, навіть такі організації зіштовхуються з тим, що вони мають оперативно реагувати на швідкість змін, сучасного світу, навіть якщо їм не потрібно завоювати контроль над ресурсами, то перед ними стоіть завдання знаходження шляхів утримання існуючого контролю, методів як утвердити та зберегти свою позицію на ринку. Як зробити управління своєю організацією оперативним та адаптивним до змін, організацію більш гнучкою та конкурентною.


Квасова Л.С, Пахлова А.В. Козякова К.О.
Національна металургійна академія України

Кризові ситуації - характерний атрибут сучасного ділового життя в Україні. В умовах кризи на зміну звичайній маркетинговій діяльності приходить антикризовий маркетинг, суть якого складається в оперативній зміні маркетингової політики фірми й всіх складових маркетингу залежно від змін зовнішнього й внутрішнього середовища. Актуальність теми дослідження визначається необхідністю розробки підходів і механізмів антикризового керування міжнародним маркетингом для підприємств, головна мета яких - попередження банкрутства й вихід з неплатоспроможного стану, вихід із кризи з мінімальними втратами й забезпечення майбутнього розвитку при одночасному збереженні конкурентоспроможності. Таким чином, на підприємстві повинна бути створена комплексна багаторівнева система антикризового керування. Об'єктом дослідження є ВАТ «Дніпропетровський агрегатний завод». ВАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" - велике машинобудівне підприємство з 80 - літнім досвідом випуску виробів авіаційної техніки, гідроапаратури для шахт і товарів народного споживання - мототехніка. Підприємство сьогодні - це потужне високотехнологічне і мобільне виробництво, що забезпечує повний цикл виготовлення авіаційних агрегатів, що управляє шахтної гідравліки і спеціальних електроприводів. Якість і надійність виробів, що випускаються забезпечуються конструкторсько - технологічним потенціалом заводу і гарантовані системою менеджменту якості сертифікована за стандартом ДСТУ ISO 9001-2001(ISO 9001:2000, IDT).


І.Б. Антонюк
Буковинський університет, м. Чернівці

В умовах все більшого посилення глобальної конкуренції однією з найбільш основних тенденцій сучасного етапу розвитку економічних відносин є змішення пріоритетів від ринку виробника до ринку покупця. Саме тому здатність ефективно поєднати виробництво, систему планування з індивідуальними купівельними перевагами стає вирішальним чинником в конкурентній боротьбі на теперішньому етапі і, напевно буде найбільшим чинником конкурентоспроможності у майбутньому. 

Сучасний глобалізований світ характеризується високим динамізмом. Одним з його проявів є швидкі зміни переваг покупців, їх запитів щодо якості доставки продукції. Тому особливої ваги набуває логістична оптимізація виробництва, що передбачає зменшення термінів і об'ємів постачань, скорочення резервних запасів часу і матеріалів.

Глобалізація надає додаткові можливості логістичної оптимізації розміщення виробництва. Кордони окремих країн стають все більш відкритими. Тому з'явилася можливість розміщувати виробництва в країнах з дешевшою робочою силою і меншими ставками податків. Розвиток міжнародної торгівлі відкрив доступ до дешевших ресурсів – сировини, комплектуючих, що дозволяє оптимізувати матеріальні та фінансові потоки виробників у логістичному сенсі. 


О.А. Даниленко
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Cоціальна відповідальність забезпечує разом з іншими чинниками виживання організації у конкурентному середовищі, стійкий та збалансований розвиток у довгостроковій перспективі, сприяє поєднанню інтересів власників бізнесу, працівників, суспільства та держави. Нині основна ідея просування ідеї соціальної відповідальності організацій полягає в тому, що соціально-орієнтована діяльність приносить відчутну вигоду організації, як економічну, так і таку, що виражається у вигляді посилення мотивації трудової поведінки персоналу та привабливості організації як роботодавця. Результати досліджень, що проводяться, доводять, що організації, які реалізовують власні соціальні програми, функціонують значно успішніше й ефективніше за організації, що не мають таких програм.

Саме тому рівень розвитку соціальної відповідальності може слугувати критерієм ефективності управління організацією, який враховує ступінь використання ресурсів, прогнозовані можливості розвитку, досягнення виробничих, економічних і соціальних цілей. Рівень розвитку соціальної відповідальності може слугувати й критерієм знаходження організації на певній стадії життєвого циклу розвитку й, відповідно, позитивних чи негативних змін, які з нею відбуваються, й на які керівництво може своєчасно реагувати та вживати відповідні заходи. Постановка питання з цієї точки зору обумовлює актуальність теми дослідження.


Site menu
Section categories
Студентська науково-практична конференція 2015 [58]
Міжнародна студентська науково-практична конференція "Міжнародні економічні відносини та розвиток міжнародного бізнесу за сучасних умов глобалізації світогосподарських зв’язків"
Міжнародна науково-практична Internet-конференція [84]
І Міжнародна науково-практична Internet-конференція "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Х Міжнародна науково-практична конференція [104]
Х Міжнародна науково-практична конференція "Формування ефективних механізмів підвищення конкурентного потенціалу економічних систем за умов розвитку інтеграційних процесів"
IX Міжнародна науково-практична конференція [10]
IX Міжнародна науково-практична конференція "Складові елементи підвищення економічного потенціалу України за умов глобалізації"
Студентська науково-практична конференція [32]
Актуальні проблеми та перспективи економічного розвитку сучасних виробничих систем за умов поглиблення глобалізаційних процесів
Студентська науково-практична конференція 2013 [12]
"Актуальні проблеми та перспективи економічного розвитку сучасних виробничих систем за умов поглиблення інтегральних міжнародних процесів"
Студентська науково-практична конференція 2014 [91]
Студентська науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи міжнародного бізнесу в умовах глобалізації" відбудеться 31 жовтня 2014 року у м. Хмельницькому. Робочі мови: українська, російська, англійська.
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz