Середа, 22.08.2018, 06:04
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files

Total entries in catalog: 391
Shown entries: 21-30
Pages: « 1 2 3 4 5 ... 39 40 »

О.О. Літвін

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

кадровий аудит: сутність та види

 

В статті розглянуто наукові підходи до визначення сутності кадрового аудиту. Охарактеризовано види кадрового аудиту.

 

В статье рассмотрены научные подходы к определению сущности кадрового аудита. Охарактеризованы виды кадрового аудита.

 

In article scientific approaches to determining the nature of audit personnel. Characterized types of personnel audit.

5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п | Views: 484 | Downloads: 0 | Added by: olrebak | Date: 13.10.2015 | Comments (0)

О.В. Козар

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

кадрове забезпечення підприємства: сутність, структура та фактори впливу

 

В статті розглянуто сутність та структуру кадрового забезпечення підприємства. Наведено характеристику впливу групи факторів на кадрове забезпечення: соціально-економічних; професійно-кваліфікаційних; економіко-географічних; природно-біологічних; політико-правових; демографічних; ідейно-моральних; науково-технічних.

 

В статье рассмотрены сущность и структуру кадрового обеспечения предприятия. Приведена характеристика влияния группы факторов на кадровое обеспечение: социально-экономических; профессионально-квалификационных; экономико-географических; естественно-биологических; политико-правовых; демографических; идейно-нравственных; научно-технических.

 

In the article the essence and structure of staffing companies. The characteristic of the impact on staffing factors: socio-economic; professional qualification; economic and geographic; natural biological; political and legal; demographics; ideological and moral; science and technology.


А.Д. Чубай

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

СУТНІСТЬ, функції та структура ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Розглянуто сутність іміджу підприємства. Наведено детальну характеристику функцій іміджу підприємства та охарактеризовано його структуру.

 

Рассмотрены сущность имиджа предприятия. Приведены подробную характеристику функций имиджа предприятия и охарактеризованы его структуру.

 

The essence of the company image. Shows detailed description of the functions of the company image and characterized its structure.


В. В. Польова, к.е.н., викладач кафедри економіки

Харківський національний університет будівництва та архітектури

 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

 

В статті розглянуто передумови актуалізації переходу бізнес-відносин у глобальний віртуальний простір. Автором визначено та класифіковано основні переваги та недоліки віртуалізації інтелектуального бізнесу, що можуть бути виражені у  економічних, соціальних, техніко-технологічних та організаційних складових і наслідках його діяльності.

 

В статье рассмотрены предпосылки актуализации перехода бизнес-отношений в глобальное виртуальное пространство. Автором определены и классифицированы основные преимущества и недостатки виртуализации интеллектуального бизнеса, которые могут быть выражены в экономических, социальных, технико-технологических и организационных составляющих и последствиях его деятельности.

 

In article prerequisites of updating of transition of the business relations to global virtual space are considered. The author defined and classified the main advantages and shortcomings of virtualization of smart business which can be expressed in economic, social, technical and technological, and organizational components and consequences of its activity.


В.О. Мруг

Науковий керівник к.е.н, доцент Л.А. Грицина

Хмельницький національний університет

 

Світовий досвід розвитку політики імпортозаміщення

 

У статті розглянуто зарубіжний  досвід впровадження політики імпортозаміщення, проаналізовано успішні та невдалі приклади її використання.


К.О. Оганесян

Науковий керівник к.е.н, доцент Л.А. Грицина

Хмельницький національний університет

 

Світовий досвід співпраці організацій працівників та роботодавців

 

У статті розглянуто досвід провідних країн світу у формуванні ефективної систем взаємодії організацій працівників та роботодавців.


Я. В. Носко

Науковий керівник к. е. н. Яременко О.Ф.

Хмельницький національний університет

 

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ЗА КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ

 

Визначено сутність поняття «конкурентна стратегія». Проведено аналіз конкурентних стратегій за класифікаційними ознаками.

 

Определена сущность понятия «конкурентная стратегия». Проведен анализ конкурентных стратегий за классификационными признаками.

 

The essence of the concept of competitive strategy is defined. The analysis of the competition strategies by the classification features.


Я.А.  Мельник

Науковий керівник к. е. н. Яременко О. Ф.

Хмельницький національний університет

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

 

Визначено сутність проблем розвитку харчової промисловості. Проведено аналіз сучасного стану харчової промисловості України.

 

Определена сущность проблем развития пищевой промышленности. Проведен анализ современного состояния пищевой промышленности Украины.

 

The essence of the problems of the food industry. The analysis of the current state of the food industry in Ukraine.

 


 Трейтяк О.В.

Науковий  керівник: д.е.н., проф. Бутко    М.П.

Чернігівського національного технологічного університету

 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЯВИ ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

 

В доповіді аналізується суперечливий розвиток процесу фінансіалізації на сталий розвиток економіки регіонів України.

 

В докладе анализируется противоречивое развитие процесса финансиализации на устойчивое развитие экономики регионов Украины.

 

The report analyzes the development process of financialisation contradictory to sustainable economic development of regions of Ukraine.

 


Сіроока К.О.

Науковий керівник к.е.н, доцент ПухальськаЯ.П.

Хмельницький національний університет

 

ВПЛИВ ТНК НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

 

У статті розглянуто особливості розвитку та сучасний стан ТНК. Визначено динаміку находжень прямих інвестицій в Україну. Досліджено історію виникнення та розвитку ТНК у світовій та вітчизняній практиці. Розкрито основні переваги та недоліки діяльності транснаціональних корпорацій щодо України. Розроблено та викладено основні рекомендації покращення інвестиційного клімату в країні.

 

В статье рассмотрено особености развития и современное состояние ТНК. Изучено динамику поступления прямых инностранных инвестиций в Украину. Исследовано историю возникновения и развития ТНК в мировой и отечествинной практике. Разкрыто основные преимущества и недостатки деятельности транснациональных корпораций в Украине. Разработанно и выложено основные рекомендации улучшения инвестионного климата в стране.

 

This paper is devoted to the study features of the development and current status of transnational corporations. Defined the dynamics of the foreign direct investment in Ukraine. History of creation and development MNC in the world and domestic practice were explored. Clarified the main advantages and disadvantages of transnational corporations concerningUkraine. Main recommendations for improving the investment climate in the country were developed.


Site menu
Section categories
Студентська науково-практична конференція 2015 [58]
Міжнародна студентська науково-практична конференція "Міжнародні економічні відносини та розвиток міжнародного бізнесу за сучасних умов глобалізації світогосподарських зв’язків"
Міжнародна науково-практична Internet-конференція [84]
І Міжнародна науково-практична Internet-конференція "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Х Міжнародна науково-практична конференція [104]
Х Міжнародна науково-практична конференція "Формування ефективних механізмів підвищення конкурентного потенціалу економічних систем за умов розвитку інтеграційних процесів"
IX Міжнародна науково-практична конференція [10]
IX Міжнародна науково-практична конференція "Складові елементи підвищення економічного потенціалу України за умов глобалізації"
Студентська науково-практична конференція [32]
Актуальні проблеми та перспективи економічного розвитку сучасних виробничих систем за умов поглиблення глобалізаційних процесів
Студентська науково-практична конференція 2013 [12]
"Актуальні проблеми та перспективи економічного розвитку сучасних виробничих систем за умов поглиблення інтегральних міжнародних процесів"
Студентська науково-практична конференція 2014 [91]
Студентська науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи міжнародного бізнесу в умовах глобалізації" відбудеться 31 жовтня 2014 року у м. Хмельницькому. Робочі мови: українська, російська, англійська.
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz