Середа, 22.08.2018, 06:06
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Х Міжнародна науково-практична конференція » 9. Механізми підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємств

Entries in category: 12
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 »

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

О.Б. Говорецький

Хмельницький національний університет

Реформування української економіки викликало перехід промислових підприємств від діяльності в стабільному, регламентованому зверху середовищі до функціонування в умовах зовнішнього середовища, що динамічно змінюється, і вільного вибору орієнтації господарської діяльності. Внаслідок цього керівництво підприємств змушене самостійно приймати довгострокові стратегічні рішення, чим обумовлена актуальність проблеми адаптації ринкової концепції стратегічного управління підприємства до особливостей економічного становища України.

Нова парадигма, що складає управлінську філософію стратегічного управління, заснована на системному і ситуаційному підходах. Ділова організація розглядається при цьому як відкрита система, головні передумови успіху діяльності підприємства знаходяться не всередині, а поза нею, тобто успіх пов'язується зі ступенем пристосованості підприємства до зовнішнього середовища.

9. Механізми підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємств | Views: 811 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 02.10.2013 | Comments (0)

Д.Л. Кобець
Хмельницький національний університет

В умовах нестабільності зовнішнього середовища в усіх його компонентах – від законодавства у сфері господарської діяльності та підприємництва до поведінки конкурентів, ухвалення ринкових рішень без опори на маркетингову політику – неможлива розробка та реалізація оперативних та стратегічних рішень підприємств. Від якості прийнятого рішення залежить ефективність досягнення стратегічної мети підприємства. Дослідження питань прийняття рішень в маркетингу значно стримується, з однієї сторони, відсутністю чіткого формулювання самого терміну "маркетинг", з іншої – неоднозначністю класифікації етапів прийняття рішення. Існування різних підходів до визначення маркетингу пояснюється відсутністю цілісного уявлення про його функції і внутрішню структуру, що обумовлює необхідність системного вивчення даних аспектів.

Рішення в області маркетингу дозволяють скоординувати діяльність підприємства на збут продукції на певному ринку і, відповідно, на отримання максимального прибутку від збуту. Проте, обираючи той чи інший ринок, або орієнтуючись на повний контингент споживачів, підприємство ризикує понести величезні збитки або в найгіршому випадку повністю збанкрутувати. Тому прийняття маркетингових рішень стає дуже важливим аспектом в діяльності підприємства і покладає велику відповідальність на менеджера. Цим і пояснюється актуальність обраної теми.


В.С. Лень
Чернігівський державний технологічний університет

Формування задач будь-якої діяльності є основою для її планування та здійснення. Зміни, які відбуваються у суспільстві, вимагають формування нових задач, а також уточнення раніше сформованих. З цієї точки зору формування задач бухгалтерського обліку як науки, так і практичної діяльності є завжди актуальною проблемою.

Українським законодавством задачі бухгалтерського обліку чітко не визначені, а серед науковців не існує єдиної думки щодо їх переліку, що не сприяє розвитку бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності, а також обґрунтованій оцінці роботи бухгалтерських служб підприємств і організацій.

Стрімкий розвиток наук, пов’язаних з обробленням інформації, значно вплинув на трактування всіх фундаментальних понять, у тому числі понять бухгалтерського обліку. У науковій літературі одні дослідники визначають задачі бухгалтерського обліку, а інші — його завдання.


М.М. Чубар
Хмельницький національний університет

Експортний потенціал підприємства – відкрита складна економічна система, що може як розвиватись (екстенсивно та інтенсивно), так і деградувати. Для здійснення розвитку експортного потенціалу оптимально необхідно дотримання двох умов – сприятливості економічного середовища здійснення економічної діяльності підприємства та цілеспрямованого залучення підприємством ресурсів (в тому числі і нематеріальних, а також часу) для здійснення даного розвитку. Перш за все, необхідно вибудувати концепцію управління експортного потенціалу підприємства для визначення основних параметрів стратегії управління його діяльністю, що буде спрямована, першочергово, на розвиток експорту підприємства. Для цього потрібно визначити, що ж розуміється на підприємстві під термінами "концепція", "управління", як вони співвідносяться з експортним потенціалом, яке місце займає у їх системі механізм підвищення експортного потенціалу підприємства, яка його функціональна структура.


Н.П. Голобродська
Одеський національний економічний університет

Виноробна галузь має велике значення в соціальному та економічному розвитку регіонів України. Проте, нещодавно інтеграція України до СОТ та незбалансована державна політика у цій сфері виявили низку проблем. На сьогодні важливо створити умови для ефективної роботи цієї галузі як однієї з перспективних напрямків господарської діяльності України. Головним чинником стабільної роботи виноробної галузі є виноградарство, оскільки воно є основою її розвитку. Для підвищення ефективної роботи як виноградарської так виноробної галузей необхідно виявити основні проблеми і перспективи їх рішення.

Виноробство та виноградарство в Україні мають свою давню історію. Вони забезпечують стабільні грошові надходження не тільки самих підприємств, але й до державного бюджету.


Г.В. Даценко
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Кожна держава використовує наявні у неї кошти для здійснення бюджетних програм та надання суспільних послуг. Реалізація таких функцій здійснюється через відповідний бюджет, що концентрує в собі кошти та забезпечує їх цілеспрямований розподіл. Відповідно, з метою задоволення потреб суспільства і забезпечення конституційної будови держави, створюються і функціонують бюджетні установи і організації на всіх рівнях господарювання держави.

Для виконання функцій, що визначені типовими положеннями, бюджетні установи отримують кошти із державного чи місцевого бюджетів, відповідно до затвердженого у встановленому порядку кошторису доходів та видатків. Окрім того, що бюджетні установи отримують кошти з загального фонду бюджету на виконання основних завдань, вони також можуть отримувати доходи від здійснення господарської діяльності: надання платних послуг які називають власними коштами або коштами спеціального фонду. Слід при цьому відмітити, що і кошти загального фонду і кошти спеціального фонду є бюджетними коштами, вони суворо плануються та витрачаються згідно із затвердженими кошторисами.


Г. І. Свидло
Харківський національний економічний університет

Господарська діяльність підприємств різних галузей виробництва є основою суспільного формування валового внутрішнього продукту. Підприємство є складною системою взаємопов’язаних підрозділів, які виконують різні функції в процесі виробництва продукції. Економічний бік діяльності підприємства відображає система показників, яка дає економічну оцінку процесам та результатам цієї діяльності, є похідною базою для планування та прогнозування виробництва, прийняття ефективних управлінських рішень.

Економічний стан машинобудівного підприємства залежить від ефективності використання і перерозподілу виробничих та фінансових ресурсів у процесі господарської діяльності. Одним з важливих інструментів такого перерозподілу є управління витратами підприємства за допомогою системи збалансованих показників.


Н.Н. Яркина
Керченский государственный морской технологический университет

Тот факт, что отечественные предприятия, добывающие, выращивающие и перерабатывающие рыбу и другие водные биоресурсы (ракообразные и моллюски), т.е. изначально предназначенные для удовлетворения потребностей населения в жизненно необходимых продуктах питания, утратили свои конкурентные позиции и их экономический потенциал продолжает деградировать, предопределяя общеотраслевые тенденции, подтверждается как отрицательной динамикой объемов производства рыбы и рыбопродукции, так и активной экспансией импортной рыбопродукции на украинский рынок. Возродить утраченный конкурентный потенциал некогда мощной, стратегически важной, экономически и социально значимой отрасли национальной экономики, отличающейся высокой капиталоемкостью и низкой капиталооборачиваемостью, рыбохозяйственные предприятия самостоятельно не смогут, о чем свидетельствуют практика, наблюдаемая на протяжении двух десятилетий их автономного функционирования.


Н.О. Окселенко
Дніпропетровський державний аграрний університет

Проблеми управління оборотними активами підприємств стають все більш актуальними. Сучасна господарська практика потребує прийняття як зважених так і нетрадиційних рішень, які базуються на глибокому синтезі досягнень сучасної фінансової теорії та досвіді фінансового управління. Ефективно управляючи оборотними активами можна достатньо швидко досягти позитивних результатів у фінансовому оздоровленні підприємства. Розробка стратегії фінансового оздоровлення обов’язково включає розробку принципів управління оборотними активами як найбільш мобільною частиною майна.

Забезпечення стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств буде залежати від вибору ефективної стратегії використання й формування їх активів, в тому числі оборотних активів. Для прийняття вірних управлінських рішень потрібен чіткий аналіз використання оборотних активів. Головним інструментом в оцінці ефективності використання оборотних активів виступають саме методи економічного аналізу, за допомогою яких можна оцінити та обґрунтувати вплив оборотних активів на фінансовий стан підприємства.


К.Л. Тужик
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Сільське господарство поступово змінюється з типово комплексних на господарства інтегровані. Чисельність і складність проблем соціальногоекономічного та екологічного характеру призводить до створення нового типу сільськогосподарської політики, невід’ємною частиною якої є захист навколишнього середовища та розвиток сільських районівПриродні ресурси є не тільки важливим фактором виробництва в сільському господарствіа й багатством всього суспільства. В свою чергу, сільське господарство відіграє позитивно важливу роль у формуванні навколишнього середовища і збереженні його природних і ландшафтних цінностей. Розвиток аграрного господарства і виконання ним несільськогосподарських функцій не може відбуватися без дотримання законів природи, принципів охорони здоров'я людини і тваринПроцесипов'язані з інтеграцією сільського господарства та інтенсивністю його ведення, що призводять до загрози навколишнього середовища, заслуговують більшої уваги.


1-10 11-12
Site menu
Section categories
1. Регіональні механізми формування конкурентного потенціалу та перспективи їх використання [13]
2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів [15]
3. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов розвитку конкуренції [7]
4. Формування конкурентоспроможності в умовах зростання мобільності людського капіталу [8]
5. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових відносин [9]
6. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств [6]
7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення [20]
8. Формування ефективного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів [3]
9. Механізми підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємств [12]
10. Міжнародні економічні відносини в системі зростання конкурентоспроможності економічних систем [8]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz