Неділя, 23.09.2018, 05:35
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Х Міжнародна науково-практична конференція » 7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення

Entries in category: 20
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 »

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

А.В. Савіцький
Хмельницький національний університет

Сучасний розвиток ринкової економіки ставить перед вітчизняними підприємствами нові завдання та нові вимоги щодо виробництва їхньої продукції. Посилення ролі споживачів, співпраця підприємств на регіональному на інтернаціональному рівні змушує вітчизняних товаровиробників приділяти багато уваги дослідженню якісних параметрів своєї продукції з різних точок зору та з урахуванням всіх факторів, які впливають на її виробництво. Для того, щоб досягти високих якісних характеристик продукції, в першу чергу, необхідно досліджувати всі внутрішні фактори, які впливають на якість продукції підприємства та безпосередньо залежать від самого підприємства.

Якість продукції є досить специфічним та багатогранним поняттям, яке необхідно досліджувати та вивчати на різних стадіях виробничого процесу.

7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення | Views: 1596 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 08.09.2013 | Comments (0)

М.М. Чубар
Хмельницький національний університет

В нестабільному економічному середовищі підприємствам, що стратегічно орієнтовані на обслуговування клієнтів на зарубіжних ринках, надзвичайно важливо визначити ті фактори, що дозволять зберегти та розвинути експортний потенціал підприємства. Одним з таких факторів є географічна диверсифікація експорту продукції та послуг таких підприємств.

Негативний вплив світової економічної кризи та її наслідків на попит на продукцію підприємства серед основних споживачів (іноземних юридичних осіб-підприємств з пошиття та продажу одягу, домів моди тощо), з високою вірогідністю значно посилюється не тільки через зниження попиту на верхній одяг з боку кінцевих зарубіжних споживачів продукції галузі, а й через диспропорції на самому ринку верхнього одягу.


В.Й. Бакай
Хмельницький національний університет

Поступовий розвиток української економіки в значній мірі залежить від вирішення проблем активізації інвестиційної діяльності, розширення капітальних вкладень у виробництво ефективного використання інвестиційного потенціалу підприємств. Сучасні тенденції розвитку української економіки показують що, не дивлячись на позитивні зрушення останніх років, завдання залучення інвестицій стоїть перед промисловими підприємствами як і раніше гостро. У зв’язку з цим постає комплекс проблемних питань, пов’язаних із визначенням оптимального обсягу і пріоритетних варіантів використання інвестиційного потенціалу, зростанням інноваційної активності підприємств, визначенням стратегічних напрямів розвитку.

Політика короткострокової реструктуризації, яку проводять більшість вітчизняних підприємств, вкладення у придбання окремих одиниць обладнання, часткові удосконалення технологій тощо, як правило, у зв’язку з жорсткими фінансовими обмеженнями, не призводить до досягнення мети стійкого конкурентоздатного розвитку на достатньо тривалу перспективу.


М.І. Юдіна
Хмельницький національний університет

Перехід до ринкових відносин ставить завдання вдосконалення методів управління виробництвом. Одним з важливих інструментів управління виробництвом була і залишається собівартість, тобто показник, який показує у вартісному виразі стан витрат виробництва. На основі виявлених особливостей планування, контролю, обліку та аналізу витрат на підприємствах машинобудування виникає необхідність удосконалення механізму організації управлінського обліку. Значна практична потреба у впровадженні сучасного механізму управління виробничими витратами підприємств не має відповідного теоретичного підкріплення, оскільки відсутні наукові розробки, які охоплювали б весь комплекс проблем щодо управління витратами виробництва з урахуванням галузевих особливостей та сучасного стану економічного середовища, в якому функціонують підприємства України.


Г.В. Даценко
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Кожна держава використовує наявні у неї кошти для здійснення бюджетних програм та надання суспільних послуг. Реалізація таких функцій здійснюється через відповідний бюджет, що концентрує в собі кошти та забезпечує їх цілеспрямований розподіл. Відповідно, з метою задоволення потреб суспільства і забезпечення конституційної будови держави, створюються і функціонують бюджетні установи і організації на всіх рівнях господарювання держави.

Для виконання функцій, що визначені типовими положеннями, бюджетні установи отримують кошти із державного чи місцевого бюджетів, відповідно до затвердженого у встановленому порядку кошторису доходів та видатків. Окрім того, що бюджетні установи отримують кошти з загального фонду бюджету на виконання основних завдань, вони також можуть отримувати доходи від здійснення господарської діяльності: надання платних послуг, які називають власними коштами або коштами спеціального фонду. Слід при цьому відмітити, що і кошти загального фонду і кошти спеціального фонду є бюджетними коштами, вони суворо плануються та витрачаються згідно із затвердженими кошторисами.


О.М. Николюк
Житомирський національний агроекологічний університет

Активізація досліджень процесів управління конкурентоспроможністю та стратегічного менеджменту зумовила виникненням нових теорій конкурентоспроможності, які концептуально різняться від традиційних. Характерною рисою трансформацій наукової думки є перегляд сфери формування конкурентних позицій суб’єктів господарювання та джерел їх конкурентноздатності. Зокрема раніше в основу стратегічного управління конкурентоспроможністю закладався цілеспрямований вплив на зовнішні чинники – елементи ринків збуту продукції . Натомість, в сучасних теоріях на перший план винесено внутрішні фактори, до яких, передусім, належать ресурси підприємства, їх якісні та кількісні характеристики. З позицій системного підходу соціально-економічні системи практично не здатні впливати на складові зовнішнього середовища, тобто на конкурентів, постачальників, споживачів та інших учасників ринкових відносин.


І.Л. Дибач, В.Я. Гацура, В.В. Івата

Національний університет кораблебудування
 імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Ринкові трансформації, викликані економічною глобалізацією та інтеграцією України у світову економіку, зумовлюють необхідність вітчизняних підприємств швидко та адекватно реагувати на загрози та вимог світового ринку. Здатність господарюючого суб’єкту вчасно відгукнутися на зміну ринкової ситуації та готовність до конкурентної боротьби є беззаперечною передумовою ефективності його діяльності. Безумовно, такі процеси супроводжуються безперечно-позитивними наслідками: полегшують доступ підприємств до іноземних ринків товарів та послуг, забезпечують здешевлення іноземної сировини та кредитних ресурсів тощо. Проте, посилення економічної інтеграції, окрім позитивних ефектів, піднімає на поверхню цілу низку небезпек, однією із яких все частіше називають збільшення нерівності та деградацію навколишнього середовища.


О.В. Рябкова
Національний університет "Львівська політехн
іка"

Основні ідеї стосовно результативності закладені зарубіжними школами, і саме практика перекладу призвела до застосування схожих, але різних за суттю термінів. Так, в англійській мові використовують терміни "effectiveness", "efficiency" та "performance", які досить часто перекладають на українську мову як ефективність чи результативність. Такий неоднозначний переклад спричиняє плутанину та невизначеність у цих поняттях. Щоб цього уникнути необхідно розставити акценти та визначити в якому контексті вживаються ці терміни.

Термін "efficiency" перекладається як "ефективність" та акцентує увагу на тому, що процес відбувається без зайвих витрат. Цей термін використовується в контексті зменшення витрат та спрямований на їх мінімізацію.


А.О. Левицька
Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ

Важливим елементом системи забезпечення належного рівня конкурентоспроможності підприємства, ефективного ведення його господарської діяльності як на внутрішньому (національному), так і на зовнішніх ринках виступає її оцінка. В процесі оцінювання конкурентоспроможності підприємства виявляються сильні і слабкі сторони його діяльності, приховані можливості та потенційні загрози, що в підсумку дає можливість ефективно планувати та розвивати діяльність на основі конкурентних переваг.

Багаторівневий характер конкурентної взаємодії господарських суб’єктів зумовлює широкий діапазон підходів до оцінки їх конкурентоспроможності. У сукупності вони охоплюють як вертикальний, так і горизонтальний об’єктний ряд – від оцінки конкурентоспроможності товарів, підприємства, регіону, галузі та економіки країни до оцінки конкурентоспроможності окремих товарів підприємств та видів діяльності.


Д.М. Васильківський
Хмельницький національний університет

Формування і посилення конкурентного статусу підприємства безпосередньо пов'язане з раціональним використанням і розвитком його потенціалу, проте, незважаючи на велику популярність в економічній літературі подібного терміну, не лише методик оцінки, розроблених і апробованих методів і напрямів розвитку, але й навіть конкретних понять сформульовано не було.

Наразі постає актуальне питання формування механізму підвищення економічного потенціалу підприємства (ЕПП), який чітко і органічно повинен вписуватися в систему управління підприємством, і конкретизуватися спеціально сформованою системою управління, що має в розпорядженні власні специфічні принципи функціонування, певну структуру і набір складових елементів.


1-10 11-20
Site menu
Section categories
1. Регіональні механізми формування конкурентного потенціалу та перспективи їх використання [13]
2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів [15]
3. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов розвитку конкуренції [7]
4. Формування конкурентоспроможності в умовах зростання мобільності людського капіталу [8]
5. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових відносин [9]
6. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств [6]
7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення [20]
8. Формування ефективного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів [3]
9. Механізми підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємств [12]
10. Міжнародні економічні відносини в системі зростання конкурентоспроможності економічних систем [8]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz