Середа, 22.08.2018, 06:06
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Х Міжнародна науково-практична конференція

Entries in section: 104
Shown entries: 21-30
Pages: « 1 2 3 4 5 ... 10 11 »

Г.В. Даценко
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Кожна держава використовує наявні у неї кошти для здійснення бюджетних програм та надання суспільних послуг. Реалізація таких функцій здійснюється через відповідний бюджет, що концентрує в собі кошти та забезпечує їх цілеспрямований розподіл. Відповідно, з метою задоволення потреб суспільства і забезпечення конституційної будови держави, створюються і функціонують бюджетні установи і організації на всіх рівнях господарювання держави.

Для виконання функцій, що визначені типовими положеннями, бюджетні установи отримують кошти із державного чи місцевого бюджетів, відповідно до затвердженого у встановленому порядку кошторису доходів та видатків. Окрім того, що бюджетні установи отримують кошти з загального фонду бюджету на виконання основних завдань, вони також можуть отримувати доходи від здійснення господарської діяльності: надання платних послуг, які називають власними коштами або коштами спеціального фонду. Слід при цьому відмітити, що і кошти загального фонду і кошти спеціального фонду є бюджетними коштами, вони суворо плануються та витрачаються згідно із затвердженими кошторисами.

7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення | Views: 3994 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 07.09.2013 | Comments (0)

О.П. Подра
Хмельницький національний університет

За умов розвитку інформаційного суспільства на перший план виходить використання інформаційно-комунікаційних технологій та високотехнологічних продуктів, які ставлять підвищені вимоги до якості робочої сили, вимагають значних інвестицій у формування якісних характеристик, що користуються високим попитом на ринку праці і в процесі реалізації капіталізуються, перетворюючись на людський капітал, що здатен приносити значні економічні, соціальні та статусні ефекти. Виникає необхідність застосування таких регуляторних інструментів інвестиційного управління людським капіталом, застосування яких забезпечувало ефективне формування, розвиток та відтворення людського капіталу на інвестиційній основі.

Сьогодні теорії людського капіталу та інвестуванню в людський капітал приділено чимало уваги особливо за умов зростаючої інформатизації та інтелектуалізації всіх сфер економічної діяльності.


Г.Б. Крушніцька
Чернівецька філія Міжрегіональної Академії Управління Персоналом

Досліджуючи стан сучасного суспільства протягом останніх десятиліть, можна спостерігати, що у його розвитку все більшого значення набувають інформаційні технології. Уже сьогодні фраза "хто володіє інформацією, той володіє світом" перетворилась у лозунг сучасної цивілізації, що базується на глобалізації людських знань, експертних системах та інших засобах штучного інтелекту. При подальшому розвитку цих процесів у міжнародному конкурентному суперництві виграє та країна, котра зможе найкращим чином використати свій науковий потенціал. У цих умовах країни поділяться за принципом – є вчені чи немає вчених, оскільки час вчених-одинаків давно пройшов, а наукові школи залишаться тільки в країнах з необхідною і досить дорогою науковою інфраструктурою, утримання якої буде можливим далеко не всім країнам. Уже сьогодні спостерігається тенденція концентрації науки в розвинутих країнах світу.


С.А. Матюх
Хмельницький національний університет

Функціонування системи освіти, як і пересічного університету України демонструє необхідність суттєвих змін в організації навчального процесу, управлінні матеріально технічним забезпеченням, професорсько-викладацьким складом, викладанням навчальних дисциплін. Разом з тим, як показує практика, першочергового вдосконалення потребує оцінка ефективності функціонування вищих навчальних закладів (ВНЗ), оскільки попри неефективність менеджменту освітніх установ, сигнали про критичний стан з'явились лише після зниження набору абітурієнтів.

Аналіз комплексу практичних проблем, чинників забезпечення та результатів функціонування вищих навчальних закладів (ВНЗ) України на фоні результатів здійснення приймальних компаній свідчить на користь необхідності перегляду традиційно застосовуваних підходів до оцінки ефективності їх роботи. 


Є.А. Ревтюк
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

В умовах існування постіндустріальної формації, яка загалом зорієнтована на використання знаннємістких технологій, надзвичайно зростає цінність людського капіталу. При цьому класичні роботи, присвячені теорії людського капіталу, акцентують свою увагу на проблемі накопичення останнього, здебільшого автори досліджують норму віддачі капіталовкладень в людський капітал на макро- та мікрорівнях намагаються побудувати моделі ефективного розподілу інвестицій між всіма видами суспільного капіталу. З іншої сторони в роботах присвячених дослідженню ринку праці увага науковців прикута до проблемі забезпечення зайнятості населення, тоді як процеси створення чи накопичення людського капіталу розглядаються здебільшого у контексті недопущення дефіциту чи надлишку в певних вузькоспеціалізованих його секторах.


М.В. Ніколайчук
Хмельницький національний університет

Зміни в реалізації бізнесових проектів останнім часом наштовхують на думку про необхідність врахування ширшого кола чинників аніж врахування маркетингових тенденцій, інструментів та поведінки конкурентів. Зокрема в поле зору дослідників потрапляє еволюція продуктивних сил, і зокрема перехід від індустріального способу виробництва до знаннєвої економіки, в межах якої споживач, як одиниця цільової маркетингової аудиторії поряд з традиційним набуває статусу ключової продуктивної сили та одночасно змінюється в межах переоцінки суспільних та особистих життєвих пріоритетів.

Еволюція суспільних формацій очевидно комплексно вплине на потреби людини, і як наслідок на розвиток країн що перейшли до економіки знань, їх відмінність від індустріальних економік, що вимагає диференціації бізнес-стратегій за критерієм етапу розвитку продуктивних сил, і особливо вироблення нових підходів для країн, де рушійною продуктивною силою виступає людський капітал.


Н.М. Чуприна
Державний вищий навчальний заклад
 
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в системі глобалізації пов’язано із застосуванням нових форм економічних відносин та об’єднань підприємств, що неможливо без застосування новітніх наукових розробок в сфері оптимізації функціонування підприємств промисловості. Складність цього процесу полягає у постійній зміні кон’юнктури та вимог ринку до кінцевої продукції підприємств промисловості, що і обумовлює необхідність, на сьогоднішньому етапі розвитку промислових підприємств України, утворення кластерів, що призведе до досягнення запланованих ефектів (як економічних та екологічних, так і соціальних).

Багато українських вчених займаються проблемою кластерів, як теоретичною основою заснування кластерів в Україні, так і практичною складовою існування такої багатофункціональної системи, як кластер.


Т.В. Скиба
Житомирський національний агроекологічний університет

Зважаючи на наслідки аграрних трансформацій, що відбулися в Україні протягом останніх двох десятиріч можна стверджувати, що сталий розвиток сільської економіки неможливий виключно за рахунок сільського господарства. Відхід від агроцентричної моделі розвитку села став поштовхом для розвитку інших, несільськогосподарських видів підприємництва. За таких умов, ведення підприємництва поза сільським господарством набуває виняткового значення для розвитку сільських територій як в соціальному, так і в економічному контекстах. Так, значний потенціал підвищення привабливості сільських районів, зростання зайнятості та можливості створення нових робочих місць відкривається з розвитком сфери послуг, діяльності, що зорієнтована в першу чергу на задоволення потреб сільського населення.


О.А. Харун, М.А. Годлевська
Хмельницький національний університет

Сьогодні, як і в будь-який інший час, інвестиції відіграють дуже важливу роль, і не тільки у розвиткові окремого підприємства, а й держави в цілому. Створення сприятливого інвестиційного клімату – першочергове завдання сьогодення, адже завдяки цьому економіка країни отримує важливі ін’єкції для подальшого розвитку. В рамках державної політики України це питання набуває стратегічної важливості. Оскільки на сьогодні в країні існує проблема дефіциту фінансових ресурсів і держава не в змозі самостійно здійснювати інвестування різних сфер економіки через брак бюджетних коштів. Це є підтвердженням важливості та нагальності вирішення цієї проблеми.

На розвиток держави впиває безліч факторів, серед них і стабільність на політичному рівні, і на економічному, а саме фінансові кризи, світові рейтинги країни. В останні роки всі країни, в тому числі й Україна відчули на собі значний вплив світової економічної кризи. Для виходу з кризи необхідний прилив нової енергії для відновлення та подальшого розвитку економіки. Найкращим енергетиком для економіки є інвестиції. Але для того, щоб інвестор захотів вкласти в країну гроші, необхідно його зацікавити в цьому. Саме для цього слугує таке поняття, як інвестиційний клімат.


В.С. Лень
Чернігівський державний технологічний університет

Формування задач будь-якої діяльності є основою для її планування та здійснення. Зміни, які відбуваються у суспільстві, вимагають формування нових задач, а також уточнення раніше сформованих. З цієї точки зору формування задач бухгалтерського обліку як науки, так і практичної діяльності є завжди актуальною проблемою.

Українським законодавством задачі бухгалтерського обліку чітко не визначені, а серед науковців не існує єдиної думки щодо їх переліку, що не сприяє розвитку бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності, а також обґрунтованій оцінці роботи бухгалтерських служб підприємств і організацій.

Стрімкий розвиток наук, пов’язаних з обробленням інформації, значно вплинув на трактування всіх фундаментальних понять, у тому числі понять бухгалтерського обліку. У науковій літературі одні дослідники визначають задачі бухгалтерського обліку, а інші — його завдання.


Site menu
Section categories
1. Регіональні механізми формування конкурентного потенціалу та перспективи їх використання [13]
2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів [15]
3. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов розвитку конкуренції [7]
4. Формування конкурентоспроможності в умовах зростання мобільності людського капіталу [8]
5. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових відносин [9]
6. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств [6]
7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення [20]
8. Формування ефективного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів [3]
9. Механізми підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємств [12]
10. Міжнародні економічні відносини в системі зростання конкурентоспроможності економічних систем [8]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz