П'ятниця, 19.10.2018, 10:15
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Х Міжнародна науково-практична конференція

Entries in section: 104
Shown entries: 11-20
Pages: « 1 2 3 4 ... 10 11 »

Т.І. Каткова

Хмельницький національний університет

Концептуальне обґрунтування маркетингових стратегій зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств слід сприймати через призму постійного ускладнення закордонних збутових систем, коли з однієї сторони глобальні економічні зміни забезпечують зростання доступу до національних ринків, а з іншої, велика кількість експортно-імпортних процедур, тарифних та нетарифних методів регулювання, підходів до нормативно-правового регулювання, логістичних систем та ринкових інститутів опосередковано здійснюють вплив на маркетингові стратегії, в результаті чого останні набувають змішаних форм управління маркетингом та зовнішньоекономічною діяльністю.

Наявність маркетингових стратегій серед сучасних вітчизняних підприємств, ефективне управління ними можна вважати досить умовним, про що свідчать результати численних досліджень.

2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів | Views: 738 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 28.09.2013 | Comments (0)

А.В. Савіцький
Хмельницький національний університет

Сучасний розвиток ринкової економіки ставить перед вітчизняними підприємствами нові завдання та нові вимоги щодо виробництва їхньої продукції. Посилення ролі споживачів, співпраця підприємств на регіональному на інтернаціональному рівні змушує вітчизняних товаровиробників приділяти багато уваги дослідженню якісних параметрів своєї продукції з різних точок зору та з урахуванням всіх факторів, які впливають на її виробництво. Для того, щоб досягти високих якісних характеристик продукції, в першу чергу, необхідно досліджувати всі внутрішні фактори, які впливають на якість продукції підприємства та безпосередньо залежать від самого підприємства.

Якість продукції є досить специфічним та багатогранним поняттям, яке необхідно досліджувати та вивчати на різних стадіях виробничого процесу.


М.М. Чубар
Хмельницький національний університет

В нестабільному економічному середовищі підприємствам, що стратегічно орієнтовані на обслуговування клієнтів на зарубіжних ринках, надзвичайно важливо визначити ті фактори, що дозволять зберегти та розвинути експортний потенціал підприємства. Одним з таких факторів є географічна диверсифікація експорту продукції та послуг таких підприємств.

Негативний вплив світової економічної кризи та її наслідків на попит на продукцію підприємства серед основних споживачів (іноземних юридичних осіб-підприємств з пошиття та продажу одягу, домів моди тощо), з високою вірогідністю значно посилюється не тільки через зниження попиту на верхній одяг з боку кінцевих зарубіжних споживачів продукції галузі, а й через диспропорції на самому ринку верхнього одягу.


C.І. Конєв
Хмельницький національний університет

З урахуванням сучасних умов інтеграційних процесів, приналежності України до СОТ, розвитком нових технологій, зростанням технологічних вимог іноземного ринку, збільшенням питомої ваги іноземної співробітництва з партнерами країн Європи, досить пріоритетним напрямком розвитку підприємств легкої промисловості є стимулювання їх експортно-імпортної діяльності. Винятком не є і Подільський економічний район, який має досить потужний потенціал розвитку галузі. Тому, на сьогодні, досить важливо вивчати та досліджувати основні аспекти експортно-імпортної діяльності його підприємств.

На сьогоднішньому етапі розвитку вітчизняних підприємств легкої промисловості, досить велика увага приділяється розвитку підприємств у всіх регіонах України. Актуальність стимулювання експортно-імпортної діяльності підприємств галузі виходить з умов, в яких розвивається економіка держави та її галузей промисловості. З становленням ринкових відносин, великий акцент робиться на налагодженні зовнішньоекономічних зв’язків з підприємствами іноземних країн-партнерів.


В.Й. Бакай
Хмельницький національний університет

Поступовий розвиток української економіки в значній мірі залежить від вирішення проблем активізації інвестиційної діяльності, розширення капітальних вкладень у виробництво ефективного використання інвестиційного потенціалу підприємств. Сучасні тенденції розвитку української економіки показують що, не дивлячись на позитивні зрушення останніх років, завдання залучення інвестицій стоїть перед промисловими підприємствами як і раніше гостро. У зв’язку з цим постає комплекс проблемних питань, пов’язаних із визначенням оптимального обсягу і пріоритетних варіантів використання інвестиційного потенціалу, зростанням інноваційної активності підприємств, визначенням стратегічних напрямів розвитку.

Політика короткострокової реструктуризації, яку проводять більшість вітчизняних підприємств, вкладення у придбання окремих одиниць обладнання, часткові удосконалення технологій тощо, як правило, у зв’язку з жорсткими фінансовими обмеженнями, не призводить до досягнення мети стійкого конкурентоздатного розвитку на достатньо тривалу перспективу.


М.І. Юдіна
Хмельницький національний університет

Перехід до ринкових відносин ставить завдання вдосконалення методів управління виробництвом. Одним з важливих інструментів управління виробництвом була і залишається собівартість, тобто показник, який показує у вартісному виразі стан витрат виробництва. На основі виявлених особливостей планування, контролю, обліку та аналізу витрат на підприємствах машинобудування виникає необхідність удосконалення механізму організації управлінського обліку. Значна практична потреба у впровадженні сучасного механізму управління виробничими витратами підприємств не має відповідного теоретичного підкріплення, оскільки відсутні наукові розробки, які охоплювали б весь комплекс проблем щодо управління витратами виробництва з урахуванням галузевих особливостей та сучасного стану економічного середовища, в якому функціонують підприємства України.


В.М. Лисак
Хмельницький національний університет

Згідно аналізу українського ринку ERP-систем, у 2007-2011 рр. зростання ринку складало майже 20-30 % на рік. У минулому році український ринок інтегрованих систем управління підприємством виріс на 33,4 % у порівнянні з 2011 р. до 56,6 млн дол. США в цінах замовників. На сьогодні, 30-40 % від загальних продажів складають ліцензії на програмне забезпечення, 10-20 % – розвиток системи та її підтримка, інше – консалтингові послуги. Спостерігається деяке зростання сектору підтримки та супроводу.

Основними замовниками ERP-систем є підприємства енергетичної, машинобудівної, нафтогазової промисловості та товарів господарчого споживання. Лідером серед впроваджень стала SAP, частка якої за останній рік зросла до 49 %, а продажі збільшились в 1,4 рази, завдяки проектам в ТОВ "Метінвест холдинг" та ПАТ "Укртрансгаз".


П. М. Григорук
Хмельницький національний університет

В умовах посилення конкурентної боротьби, зростання рівня інформатизації суспільства, підвищення вимог споживачів до якості і асортименту продукції вирішення проблеми розвитку підприємництва шляхом прийняття ефективних рішень і забезпечення конкурентних переваг набуває вирішальної ролі, що потребує застосування концепції маркетингово орієнтованого управління як засобу інтенсифікації діяльності, основною метою якої є не лише збут і стимулювання продажів, а й управління попитом. Тому важливого значення набувають маркетингові рішення, специфіка яких зумовлює виокремлення їх в окрему групу зі своїми характерними рисами та особливостями. Вони виступають важливою системоутворюючою складовою загальної системи управління підприємством, забезпечуючи, разом із іншими типами управлінських рішень, створення необхідних умов для вирішення важливої соціально-економічної проблеми розвитку підприємництва.


Л.Б. Бушовська
Хмельницький національний університет

У процесі формування ринкового середовища необхідною умовою виживання й основою стабільного становища і розвитку підприємства є здійснення ним ефективної інвестиційної політики, що передбачає можливість маневрувати фінансовими ресурсами і шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервність процесу виробництва та реалізації продукції, на основі його постійного розширення і відновлення. Інвестиційна діяльність підприємства – це цілеспрямовано здійснюваний процес пошуку необхідних інвестиційних ресурсів, вибору ефективних об’єктів інвестування, формування збалансованої за обраними параметрами інвестиційної програми і забезпечення її реалізації. Значну допомогу в реалізації цієї мети надає аналіз інвестиційної діяльності підприємства, адже з його допомогою виробляється стратегія й тактика розвитку інвестиційної діяльності підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення в цій сфері, здійснюється контроль за виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності інвестицій, оцінюються результати реальних і фінансових інвестиційних проектів у цілому та за видами.


Л.А. Майстер
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Сучасним вітчизняним бізнесовим структурам притаманне повільне реагування на негативні соціальні, політичні та економічні явища, що систематично відбуваються в Україні. Процес формування конкурентоспроможності персоналу відбувається під впливом різноманітних факторів, які мають позитивний чи негативний вплив. Врахування всіх чинників та обставин при розробці різних заходів удосконалення, підвищення конкурентоспроможності персоналу, зокрема, має суттєве значення. Тому, в процесі дослідження механізму підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємств важливим аспектом є систематизація та обґрунтування факторів, що формують і забезпечують її.

Проблеми оцінки факторів формування конкурентоспроможності персоналу, як зазначалось, не є новими. Впровадження зазначеного механізму у конкретну галузь реалізовується достатньо рідко. Так, подальшого підвищення рівня конкурентоспроможності персоналу потребують підприємства машинобудівної галузі, яка є однією із пріоритетних в Україні.


Site menu
Section categories
1. Регіональні механізми формування конкурентного потенціалу та перспективи їх використання [13]
2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів [15]
3. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов розвитку конкуренції [7]
4. Формування конкурентоспроможності в умовах зростання мобільності людського капіталу [8]
5. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових відносин [9]
6. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств [6]
7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення [20]
8. Формування ефективного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів [3]
9. Механізми підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємств [12]
10. Міжнародні економічні відносини в системі зростання конкурентоспроможності економічних систем [8]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz