П'ятниця, 19.10.2018, 09:58
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Х Міжнародна науково-практична конференція

Entries in section: 104
Shown entries: 91-100
Pages: « 1 2 ... 8 9 10 11 »

О. А. Осійчук
Хмельницький національний університет

З переходом до інформаційного суспільства роль людини у господарських процесах помітно зросла. Формування конкурентоспроможного людського капіталу розглядається як першорядна запорука розвитку та модернізації держави, тому все більша увага акцентується на ролі людського капіталу в прискоренні економічного зростання та прогресу.

Досліджуючи наукові праці вітчизняних та закордонних вчених помічено, що недостатньо розробленою залишається проблема людського капіталу в частині її розвитку в рамках інституційної системи.

Людський капітал – це комплексна економічна категорія, що включає в себе не лише набутті знання, досвід та вміння, а й такі характеристики як здоров’я, рівень культури, комунікативні та творчі здібності, здатність до швидкого освоєння нових знань тощо.

8. Формування ефективного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів | Views: 1274 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 08.07.2013 | Comments (0)

Н.А. Карасьова
Інститут журналістики і міжнародних відносин
Київський національний університет культури та мистецтв

На початку 2008 р. вибухнула світова продовольча криза, а синергетичний ефект від фінасової та енергетичної вплинув на загострення проблеми волатильності цін та продуктової безпеки країн. Саме тому, в кінці 2008 р. продовольчі ціни були найвищими в історії минулих десятиліть. Для обговорення заходів запобігання непередбачуваних наслідків цього явища для усього людства в Японіїї на спеціальному саміті зібралися керівники держав великої вісімки. Пізніше, у Римі пройшла міжнародна конференція, спрямована на стійкий розвиток сільського господарства, де було відмічено, що сільське господарство є фундаментальною галуззю господарської діяльності, від якої залежить стабільне зростання світової економіки, і на цій основі виступає гарантом боротьби з голодом і бідністю.


Ж. В. Дерій
Чернігівський державний технологічний університет

Останнім часом в Україні спостерігається загострення проблем регіонального розвитку економічних систем що проявляється у наявності асиметрій. Рівень розвитку окремих регіонів безпосередньо відображається на загальному рівні розвитку економічної системи. Також у сучасних умовах розвитку, що супроводжується дестабілізацією та нарощуванням кризових явищ, роботодавці відчувають нестачу кваліфікованої робочої сили та очікують на виникнення кадрових проблем у майбутньому. Наявність кваліфікованих ресурсів праці є одним з головних питань, на яке звертають інвестори при прийнятті рішень щодо розміщення нових чи розширення існуючих об’єктів промисловості, торгівлі та ін.


В.В. Кирилюк
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Згуртованість суспільства виступає фундаментальною цінністю, що забезпечує його ефективне існування. Природне прагнення до соціальної інтеграції, згуртованості є іманентною рисою людського суспільства, що обумовлено складністю, а іноді і неможливістю індивідуальної, або мікрогрупової життєдіяльності. Соціальна згуртованість здатна орієнтувати соціум в умовах трансформаційних та глобалізаційних процесів, протидіяти деструкції, кризі, занепаду, нейтралізувати напружені конфлікти, і сприяти стабільності суспільства, його вдосконаленню та зміцненню, що позитивно впливає на розвиток громадянського суспільства.

Незважаючи на весь спектр проведених досліджень та розгляду значної кількості питань щодо сутності і значення соціальної згуртованості та її окремих складових, залишається відкритим питання формування соціальної згуртованості як інституту розвитку громадянського суспільства.


І.Ю. Думанська
Хмельницький національний університет

В умовах модернізації економіки України відбувається якісний перехід до моделі "економіки знань", де інновації змінюють сировинні матеріали, що були домінантним чинником минулої індустріалізації. Критична маса молодих підприємців – інноваторів з їх здатністю до активної інноваційної діяльності сприяє соціально-економічним та техніко-технологічним змінам, що є особливо актуальним для поглиблення розвитку постіндустріальних тенденцій у вітчизняній економіці. За таких умов виникає необхідність побудови доктрини становлення молодіжного інноваційного підприємництва в Україні на зламі фінансових криз та переходу до стабільного розвитку.

Поряд з тим, наявні напрацювання вітчизняних та закордонних науковців не містять постулатів, яких має дотримуватись держава за для створення сприятливих умов розвитку молодіжного інноваційного підприємництва, реалізації перетворень малого та середнього бізнесу як підґрунтя для інновацій та започаткування підприємництва молоддю із незначними капіталовкладеннями.


Хмельницький національний університет запрошує науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ взяти участь у роботі X Міжнародної науково-практичної конференції на тему "Формування ефективних механізмів підвищення конкурентного потенціалу економічних систем за умов розвитку інтеграційних процесів", приуроченої до 10 річного ювілею кафедри Міжнародних економічних відносин, яка відбудеться 4-6 жовтня 2013 р. у м. Яремче.

Вимоги для участі в конференції | Views: 2219 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 05.07.2013 | Comments (0)

І.С. ГращенкоВ.В. Хмурова

Київський національний університет технологій та дизайну

Генрі Форд, що має прогресивний погляд на організацію праці, говорив: "Хто ставить тільки на прибуток, в остаточному підсумку, має менше, чим той, хто ставить на людей". Специфіка діяльності підприємств сфери послуг припускає, що колектив повинен взаємодіяти як єдиний організм, зокрема клієнтоорієнтованість підприємства харчування визначається чіткістю й злагодженістю дій усього персоналу включаючи швейцара, офіціанта, адміністратора, кухарів, кухонної робочої. Ідею командних методів роботи фахівці високоефективного менеджменту стали розглядати менш ніж півстоліття тому. Перші дослідження командної діяльності, опубліковані на початку 1960 років, були присвячені пошукам способів підвищення ефективності й продуктивності управлінської праці.


М.Д. Балджи
Одеський національний економічний університет

Безробіття є однією з найважливіших складових економічних відносин в країні. Без досягнення високого рівня зайнятості не можна говорити про виконання державою будь-яких соціальних зобов'язань, неможливо забезпечити поступальний соціально-економічний розвиток держави, безпечне функціонування суб'єктів господарювання, підвищення добробуту населення, забезпечення різних сфер його життєдіяльності. Економічне зростання створює передумови для збільшення зайнятості та доходів населення, підвищення продуктивності його праці. Однак об'єктивні нерівномірності виходу з кризи окремих галузей і підприємств, істотні відмінності у співвідношенні інтенсивних та екстенсивних чинників обумовлюють неминучі диспропорції національного ринку праці, різноспрямованість розвитку окремих його сегментів.


Л.М. Потьомкін,
Директор ДЗО "Одеський інституту післядипломної освіти НУХТ"

Фундаментальною основою дослідження слугує сукупність сучасних економічних теорій, які адаптовані для застосування в практичній діяльності. У багаточисельних дослідженнях і дослідники застосовують як відомі так і нові методологічні і методичні підходи, які досить повно відображають кризовий стан суб'єктів господарювання. В той же час їм властиві наступні істотні недоліки: 1) відносно низький рівень можливості детального порівняння отриманих результатів; 2) відсутність практичної апробації антикризових пропозицій; 3) неможливість порівняльного аналізу функціонування підприємств.


О.І. Пальчук

 Київський національний університет технологій та дизайну

Сучасний світ стрімко рухається шляхом інформаційного розвитку. В суспільстві постійно циркулює величезна кількість інформації, яка охоплює практично всі сфери життя, впливає на поведінку та діяльність людини. Обговорення інформаційної економіки посідає одне з центральних місць у лексиці закордонних політиків різного рівня, а проблема дослідження інформаційного ринку тривалий час знаходиться у центрі уваги як іноземних так і вітчизняних економістів.

Світова спільнота вже давно говорить про нову економіку, яка на сьогодні хоча і не має сталої загальноприйнятої назви, проте формує новий уклад життя. Багато вчених називають нову економіку "економікою знань”, "креативною економікою”, "економікою вражень”, "інформаційною економікою”, "інтелектуальною економікою”, "гуманістичною економікою”, "метаекономікою”


Site menu
Section categories
1. Регіональні механізми формування конкурентного потенціалу та перспективи їх використання [13]
2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів [15]
3. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов розвитку конкуренції [7]
4. Формування конкурентоспроможності в умовах зростання мобільності людського капіталу [8]
5. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових відносин [9]
6. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств [6]
7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення [20]
8. Формування ефективного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів [3]
9. Механізми підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємств [12]
10. Міжнародні економічні відносини в системі зростання конкурентоспроможності економічних систем [8]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz