Понеділок, 19.03.2018, 17:43
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Х Міжнародна науково-практична конференція » 2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів

Новий підхід до оцінки капіталізації підприємства коньячної галузі України
30.10.2013, 05:02

УДК: 65.011.4: 658.14

А.Ю. Могилова

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Виявлено, що досягнення стратегічної мети зростання капіталізації підприємства неможливе лише шляхом забезпечення оптимальної структури задіяного до виробничого процесу капіталу. Формування ефективного механізму управління процесом капіталізації виробничого підприємства має базуватися на обов’язковому врахуванні специфічних галузевих вимог до організації процесу виробництва, а також особливостей спеціалізації підприємства. З цієї причини для забезпечення капіталізації підприємства коньячної галузі України варто зосередити увагу на управлінні процесом формування та використання виробничого капіталу, основу якого складають насадження винограду. В статті обґрунтовано новий підхід до оцінки капіталізації підприємства повного циклу виробництва коньяку через організаційно-економічні трансформації виробничого капіталу як ресурсної основи майбутньої капіталізації

Ключові слова: капіталізація, підприємство, виноробна галузь, коньяк, повний цикл виробництва, структура капіталу, виноградники

A. Mohylova

Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

NEW Approach By evaluation of enterprise capitalization in coGnaC INDUSTRY OF UKRAINE

Revealed that achieve the strategic goal capitalization growth enterprise can not be the only way to ensure the optimal structure involved with the production process of capital. Forming an effective mechanism for managing the capitalization of industrial enterprises should be based on consideration of mandatory industry-specific requirements for the organization of production and the characteristics of specialization. For this reason, to ensure capitalization of the enterprise of cognac industry in Ukraine should focus on the management of development and utilization of productive capital, which is based on planting grapes. In the article the new approach to assessing capitalization of enterprise complete cycle of cognac through organizational and economic transformation of the production capital as a resource base for future capitalization.

Focusing on the importance of the sugar content of grapes figure for the volume of alcohol, all calculations are carried out for reasons of ensuring the most collected large amounts of sugar. On this basis concluded that the possible optimization potential distribution area of land under vine particular brand. Given the optimal allocation structure planting grapes for the production of cognac alcohol at Odessa Cognac Factory "Shustov" medium duty sugar harvest grapes can be increased by 3,7%. However, EBITDA increased by 27,8%. Growth of EBITDA ratio can be interpreted as increased capitalization of the test plant. Thus, the redistribution of land area between the grape varieties are output by improving operational performance through better use of the available productive capacity

Keywords: capitalization, enterprise, wine industry, cognac, a full cycle of production, capital structure, vineyards

Постановка проблеми. Зростання вартості підприємства прямо пропорційно зростанню його активів, через що об’єктивною необхідністю є їх нарощування. Одним із засобів зростання активів вважається виробництво продукції із високою доданою вартістю, паралельно з яким спостерігається зниження обсягу витрат підприємства. В зв’язку з платністю капіталу всіх груп, що залучений до організації процесу господарювання підприємства, по-перше, актуальності набуває проблема мінімізації його вартості, а через те і управління його структурою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі проблеми управління структурою капіталу, а саме оптимізація структури капіталу, викладено у працях багатьох дослідників [3–9]. Але постає питання: чи стане достатнім лише вирішення проблеми оптимізації структури задіяного до виробничого процесу капіталу з метою досягнення стратегічної мети зростання капіталізації підприємства.

Постановка завдань. В табл. 1 наведено дані про розмір капіталу, залученого до організації виробничого процесу Одеського коньячного заводу, та окремі фінансові показники результативності.

За результатами винайдення економіко-математичних залежностей між основними фінансовими показниками результативності підприємства та часткою довгострокових зобов’язань було зроблено висновок про те, що структура задіяного капіталу не є визначальним фактором для прогнозування капіталізації Одеського коньячного заводу. А отже сформульовано наступну гіпотезу: капіталізація заводу визначається його виробничим капіталом. Іншими словами: для забезпечення капіталізації Одеського коньячного заводу "Шустов" варто зосередити увагу на управлінні процесом формування та використання виробничого капіталу, основу якого складають насадження винограду. З цієї причини метою статті було визначено обґрунтування нового підходу до оцінки капіталізації підприємства повного циклу виробництва та надання практичних рекомендацій щодо оцінки внеску виробничого капіталу у забезпеченні капіталізації підприємства з урахуванням галузевих особливостей та специфіки організації виробничого процесу.

Таблиця 1

Обсяги капіталу та результати його експлуатації на Одеському коньячному заводі*


* складено та розраховано автором за даними фінансової звітності ОКЗ "Шустов"

Матеріали і результати дослідження. Кліматичні особливості та характеристики ґрунту поблизу м. Феодосія обумовили для виробництва коньяку Одеського коньячного заводу "Шустов" вирощування винограду сортів Ркацителі, Сільванер, Аліготе, Сухолиманський білий, Шардоне, Рислінг, Совіньон Блан, Піно Блан. Кислотність винограду та його цукровість визначаються сортом, а фактичні значення – погодними умовами та доступом сонячних променів до виноградної лози, на підприємстві підтримують майже постійними, регулюючи щільність насаджень виноградних кущів. Динаміка площ винограду конкретного сорту залежить від погодних умов та шкідників, а саме:

- внаслідок дуже холодної зими (більше -30 °С) виноградники можуть вимерзти, що мало місце у 2010 році;

Феодосійські землі не є стійкими до головного шкідника винограду – філоксери.

Головними характеристиками сортів білого винограду, що вирощується для виробництва коньяку ТМ "Шустов", є:

- кислотність (понад 6–6,5 г/л), яка визначає присмак та після смак готового напою – коньяку;

- цукристість (переважно понад 20 %), яка визначає потенційну кількість коньячного спирту. Цукристість винограду та кількість коньячного спирту є пропорційно залежними показниками, через що для з метою виробництва великого обсягу спирту до його виготовлення використовують сорти білого винограду із високим показником цукристості.

Особливості коньячного виробництва передбачають пресування всього зібраного винограду, а не кожного сорту окремо, тобто вирощувані сорти білого винограду є взаємозамінними, а отже можна зробити висновок про потенційно можливу оптимізацію розподілу земельних площ під виноградниками певного сорту. Спираючись на важливість показника цукристості винограду для обсягів виробництва спирту, є підстави проводити подальші розрахунки, спираючись на забезпечення максимально великої кількості зібраного цукру.

Для обґрунтування наявної кореляції між обсягами зібраного цукру та фінансовими результатами діяльності підприємства-виробника коньяку з метою винайдення між цими показниками причинно-наслідкового зв’язку було проаналізовано динаміку даних показників, яка демонструє, що з 2004 року динаміка цих двох показників – валового обсягу цукру від зібраного врожаю винограду та EBITDA заводу – може бути взаємопов’язаною. Це дає підстави припустити, що взаємозв’язок між цими показниками таки є. Постає задача винайти, якого типу зв’язок наявний між ними.

Залежність між валовим обсягом цукру та EBITDA обов’язково має бути лаговою, що пов’язане з технологією виробництва коньяку, коньячний спирт для якого витримується від 3-х років для виробництва ординарного коньяку та від 5-и – для виробництва марочного. З цієї причини було перевірено тісноту зв’язку між цими двома показниками для різних лагових значень (рис. 1).

Як видно з рис. 1 та згідно з величинами коефіцієнтів детермінації, вплив валового обсягу цукру із зібраного врожаю винограду на EBITDA починається з 4 року, що підтверджує зв’язок між цими показниками та відтворює особливості виробництва коньяку в аспекті тривалості витримки коньячного спирту. Таким чином, приймаємо показник валового обсягу цукру за головний, на основі управління яким в подальших дослідженнях можна надати пропозиції щодо оптимізації розподілу земельних площ між сортами винограду.

Площі земель, зайняті під виноградними кущами, на Одеському коньячному заводі протягом 2000–2012 рр. можна охарактеризувати як непостійні. Основною причиною коливань є переважно погодні умови, коли виноградники не витримують занадто низьких зимових температур. Для відновлення виноградників на заводі передбачено вирощування молодих кущів, завдяки яким забезпечується відновлення загальної площі виноградників та оновлення їх сортової структури.

Валовий збір врожаю винограду для виготовлення коньяку ТМ "Шустов" за аналогічний період також можна охарактеризувати як непостійну величину, що пов’язане, по-перше, із площею виноградників, а по-друге, із грамотною підготовкою виноградних кущів під час обрізання лози після збору врожаю восени.

Оцінивши динаміку земельних площ та валового збору врожаю, можна дійти наступних висновків:

По-перше, динаміка валового збору врожаю майже повторює динаміку загальної площі виноградників. З цієї причини досягнення планових значень валового врожаю визначає важливість управління загальною площею виноградників.

По-друге, 2010 рік характеризувався різким скороченням загальної площі виноградників в результаті їхнього вимерзання після зими. В цьому ж розі спостерігалося значне зменшення врожаю винограду.

 

Рис. 1. Лагові залежності між валовим обсягом цукру від зібраного врожаю винограду та EBITDA Одеського коньячного заводу

По-третє, навіть в періоди 2000–2003 рр. та 2005–2008 рр., протягом яких площі виноградників були майже постійними, спостерігалися коливання валового збору врожаю винограду, що підтверджує той факт, що врожай винограду обумовлюється також погодними умовами, а саме особливостями літніх місяців, коли триває визрівання ягід.

Саме тому, навіть за умов наявного тісного зв’язку між цими двома показниками (площа виноградників та валовий збір врожаю винограду – коефіцієнт детермінації є дуже високим: R2 = 0.9237), можна стверджувати, що аналізовані показники є випадковими величинами.

Випадковістю також характеризується показник валового збору цукру, отриманого з врожаю винограду. Його коливання не відтворюють динаміку показника загальної врожайності з 1 га (показник для всіх сортів).

Низький коефіцієнт детермінації (R2 = 0,0194) свідчить про дуже слабку залежність валового збору цукру з врожаю винограду із часом, тобто дуже слабку тенденцію від часу.

Віддача з 1 га виноградників також є майже постійною величину. Тому стає очевидним, що постійної врожайності з 1 га на заводі досягають переважно за рахунок правильної обрізки винограду восени та регулюючи щільність насаджень виноградних кущів (на відстані 2,5–3 м між ними).

Таким чином, можна стверджувати, що за умов збереження незмінної врожайності винограду з 1 га неможливо досягти постійного обсягу зібраного цукру, який визначається також погодними умовами. А отже констатуємо факт: валовий обсяг зібраного цукру з врожаю винограду є випадковою величиною.

Розподіл виноградників за сортами на Одеському коньячному заводі склався історично. За даними графіків (рис. 2) можна констатувати той факт, що на підприємстві площа виноградників конкретного сорту підтримується майже незмінною. Корективи в сторону зменшення вносяться або погодними умовами, коли після аномально холодної зими вимерзають виноградники, або в разі ураження виноградних кущів філоксерою.

Рис. 2. Динаміка розподілу земельних площ між сортами винограду Одеського коньячного заводу

Рис. 3. Динаміка врожайності виноградних сортів Одеського коньячного заводу

Рис. 4. Середня врожайність виноградних сортів Одеського коньячного заводу, ц / га

Як видно, при вирощуванні винограду на Одеському Коньячному заводі дотримуються класичної рецептури, а саме найбільшу частку у загальній площі виноградників відведено під сорти Шардоне, Рислінг та Ркацителі, які вважаються основними сортами білого винограду для отримання коньячного спирту.

Кожен сорт винограду характеризується різною врожайністю, яка коливається щороку (рис. 3).

Виноград всіх восьми сортів, що вирощуються на Одеському коньячному заводі, є задовільним для використання у процесі виготовлення коньячного спирту за показниками кислотності та цукровості. Але він відрізняється за показником врожайності (рис. 4).

середній обсяг цукру

Рис. 5. Динаміка збору цукру з врожаю винограду за сортами Одеського коньячного заводу

Як видно, три головні сорти – Шардоне, Рислінг та Ркацителі – не забезпечують найвищої віддачі з 1 га. Найбільший врожай з 1 га – за другою трійкою сортів – Аліготе, Сухолиманський білий та Сільванер. Совіньон Блан та Піно Блан характеризуються найменшою віддачею з 1 га. Очевидно, що проблема перерозподілу площ між цими сортами є актуальною та потребує вирішення.

Оскільки для максимізації обсягу коньячного спирту варто приділяти увагу обсягам зібраного цукру, то розподіл площ між виноградними сортами має проводитись з урахуванням показників валового цукру за кожним сортом та обсягом цукру з 1 га (рис. 5).

Як видно, врожай цукру з 1 га є величиною непостійною для кожного сорту винограду, а отже характеризуємо її як вибіркову з конкретними математичними характеристиками, що вказують на коливання показнику (математичне очікування m, дисперсія D, середньоквадратичне відхилення σ).

Таблиця 2

Математичні характеристики збору цукру з 1 га (за виноградними сортами)

Збільшити обсяги зібраного цукру можливо в разі перерозподілу площ між різними виноградними сортами. Для виконання цієї задачі рекомендуємо використати такий розрахунковий математичний апарат, як "Теорія ефективного портфелю" [1; 2].

Висновки. Результати проведеного моделювання за "Теорією ефективного портфелю" вказують на те, що за умов оптимального розподілу структури насаджень винограду для виробництва коньячного спирту на Одеському коньячному заводі "Шустов" середній збір цукру з врожаю винограду можна збільшити на 3,7 %. При цьому показник EBITDA збільшився б з 33903 тис. грн до 43330 тис. грн, тобто на 27,8 %. Зростання показника EBITDA можна трактувати як зростання капіталізації досліджуваного заводу.

Отже, перерозподіл земельних площ між виноградними сортами є вихідною умовою підвищення операційної ефективності діяльності через більш повне використання наявного виробничого потенціалу. Але слід зауважити, що це спостерігатиметься за 4 роки (лаг = 4 для впливу валового обсягу цукру із зібраного врожаю винограду на EBITDA).

Таким чином, можна зробити висновок про досягнення поставленої мети при підготовці даної статті. Науково-практична цінність роботи полягає в обґрунтуванні нового підходу до оцінки капіталізації підприємства повного циклу виробництва коньяку через організаційно-економічні трансформації виробничого капіталу як ресурсної основи майбутньої капіталізації за обов’язковим врахуванням галузевих особливостей та специфіки організації виробничого процесу.

Література

1. Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : [навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни] / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 292 с.

2. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – К. : ТОВ "Борисфен”, 1996. – 336 с.

3. Гринкевич С.С. Фінансова стратегія управління структурою капіталу підприємства / С.С. Гринкевич, П.І. Салдан, І.І. Мельниченко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.8. – С. 198–204.

4. Дунас Н. Кількісна оцінка вагомості власного капіталу в системі ресурсів банку на основі економетричного моделювання / Н. Дунас // Вісник Національного Банку України. – 2009. – № 8 (162). – С. 42–45.

5. Корж Р.В. Розвиток теорії структури капіталу / Р.В. Корж // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 13. –С. 22–25.

6. Обущак Т.А. Оптимізація структури капіталу торговельного підприємства / Т.А. Обущак // Економіка, фінанси, право. – 2009. – № 10. – С. 24–29.

7. Пілецька С.Т. Управління структурою капіталу підприємства / С.Т. Пілецька // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3 (7). – С. 79–84.

8. Семенов А.Г. Методи оптимізації структури капіталу / А.Г. Семенов, С.А. Король // Держава та регіони. – 2011. – № 2. – С. 181–187.

9. Шпак Н.З. Система управління капіталом підприємства / Н.З. Шпак, О.М. Рудницька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.10. – С. 257–261.

References

1. Vіtlіns'kij V.V., Verchenko P.І. Analіz, modeljuvannja ta upravlіnnja ekonomіchnim rizikom: Navch.-metod. posіbnik dlja samostіjnogo vivchennja disciplіni. – K.: KNEU, 2000. – 292 p.

2. Vіtlіns'kij V.V., Nakonechnij S.І. Rizik u menedzhmentі. – K.: TOV "Borisfen”, 1996. – 336 p.

3. Grinkevich S.S., Saldan P.І., Mel'nichenko І.І. Fіnansova strategіja upravlіnnja strukturoju kapіtalu pіdpriemstva. Naukovij vіsnik NLTU Ukraіni. – 2011. – Vip. 21.8. – P. 198-204.

4. Dunas N. Kіl'kіsna ocіnka vagomostі vlasnogo kapіtalu v sistemі resursіv banku na osnovі ekonometrichnogo modeljuvannja. Vіsnik Nacіonal'nogo Banku Ukraіni. – 2009.   № 8 (162). – P. 42-45.

5. Korzh R.V. Rozvitok teorії strukturi kapіtalu. Іnvesticіі: praktika ta dosvіd. – 2012. № 13. P. 22-25.

6. Obushhak T.A. Optimіzacіja strukturi kapіtalu torgovel'nogo pіdpriemstva. Ekonomіka, fіnansi, pravo. – 2009. № 10. – P. 24-29.

7. Pіlec'ka S.T. Upravlіnnja strukturoju kapіtalu pіdpriemstva. Vіsnik Zaporіz'kogo nacіonal'nogo unіversitetu. – 2010. № 3 (7). – P. 79-84.

8. Semenov A.G., Korol' S.A. Metodi optimіzacії strukturi kapіtalu. Derzhava ta regіoni. – 2011. – № 2. – P.181-187.

9. Shpak N.Z., Rudnic'ka O.M. Sistema upravlіnnja kapіtalom pіdpriemstva. Naukovij vіsnik NLTU Ukraini. – 2010. – Vol. 20.10. – P. 257-261.

Category: 2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів | Added by: nikolaychuk | Tags: виноградники, капіталізація, повний цикл виробництва, коньяк, підприємство, структура капіталу, виноробна галузь
Views: 634 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Регіональні механізми формування конкурентного потенціалу та перспективи їх використання [13]
2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів [15]
3. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов розвитку конкуренції [7]
4. Формування конкурентоспроможності в умовах зростання мобільності людського капіталу [8]
5. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових відносин [9]
6. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств [6]
7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення [20]
8. Формування ефективного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів [3]
9. Механізми підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємств [12]
10. Міжнародні економічні відносини в системі зростання конкурентоспроможності економічних систем [8]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 54
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz