Середа, 22.08.2018, 06:07
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Х Міжнародна науково-практична конференція » 2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів

Entries in category: 15
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 »

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

О.В. Солоїд
Хмельницький національний університет

Підвищення конкурентоспроможності малого бізнесу пов’язане з модернізацією економіки. Як засвідчує міжнародний досвід, важливою складовою мобілізації інституційних чинників зміцнення конкурентоспроможності національної економіки є мале підприємництво. Розвиток його залежить від усіх елементів ринку і, в першу чергу, від конкуренції підприємства. Але конкурентна перевага малих підприємств створюється і утримується в тісному зв'язку з місцевими умовами.  Не дивлячись на глобалізацію галузей, роль країни, регіону і фірми останнім часом посилилася і успіх малих підприємств у змаганні з конкурентами залежить, перш за все, від ситуації в країні і регіоні. У свою чергу, країни і регіони розвиваються в конкурентному середовищі. Забезпечення умов для цивілізованого ринку і такого, що динамічно розвивається, створення (формування) конкурентоспроможності — ключовий елемент серед національних і регіональних пріоритетів у будь-якій країні, найважливіша функція державного регулювання економіки. Проте багато проблем визначення і формування конкурентоспроможності малих підприємств в цьому процесі залишаються невирішеними.

2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів | Views: 1839 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 30.10.2013 | Comments (0)

В.В. Чернова
Одесский национальный экономический университет

Все новые и новые ограничения, появляющиеся в сегодняшней рыночной ситуации, никогда еще не были такими жесткими, краткосрочными и в высшей степени неожиданными по многим параметрам. Это требует от предприятий, оперирующих на реальных рынках, дополнительных способностей к адаптации и выживанию. Перед действующим бизнесом ежедневно поднимаются множество вопросов о необходимости управления в условиях усиливающейся конкуренции, нестабильности внешнего окружения и требовании оперативного реагирования на меняющиеся условия, а также поиска нетривиальных методов управления и эффективных подходов к достижению поставленных стратегических и оперативных целей. Потому становится актуальной задача системного применения инструментов контроллинга, которые призваны не просто оптимизировать работу менеджеров, но перевести процесс управления на качественно более высокий уровень, где контроллинг, при умелом применении, по праву, является одной из важнейших составляющих системы управления и принятия решений.


А.Ю. Могилова

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Зростання вартості підприємства прямо пропорційно зростанню його активів, через що об’єктивною необхідністю є їх нарощування. Одним із засобів зростання активів вважається виробництво продукції із високою доданою вартістю, паралельно з яким спостерігається зниження обсягу витрат підприємства. В зв’язку з платністю капіталу всіх груп, що залучений до організації процесу господарювання підприємства, по-перше, актуальності набуває проблема мінімізації його вартості, а через те і управління його структурою.

Кліматичні особливості та характеристики ґрунту поблизу м. Феодосія обумовили для виробництва коньяку Одеського коньячного заводу "Шустов" вирощування винограду сортів Ркацителі, Сільванер, Аліготе, Сухолиманський білий, Шардоне, Рислінг, Совіньон Блан, Піно Блан. Кислотність винограду та його цукровість визначаються сортом, а фактичні значення – погодними умовами та доступом сонячних променів до виноградної лози, на підприємстві підтримують майже постійними, регулюючи щільність насаджень виноградних кущів.


М.П. Войнаренко, Л.В. Скоробогата

Хмельницький національний університет

Інноваційні перетворення інформаційно-технологічної інфраструктури обумовили розробку нового формату конкурентоспроможності бізнесу в електронному середовищі. Не інструментарій, а інновації та технології змінюють логіку бізнесу та параметри конкурентного потенціалу. Впровадження таких рішень, як система управління взаємовідносинами з клієнтом (CRМ), система управління ланцюгами поставок (SCM), утворення галузевих та професійних інтернет-спільнот, дозволяє об’єднати корпоративне середовище компанії з глобальною ІТ-інфраструктурою.

Будь-яка концепція конкурентоспроможності, що використовує нові інформаційні технології, характеризуються мережевою логікою.


Т.І. Каткова

Хмельницький національний університет

Концептуальне обґрунтування маркетингових стратегій зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств слід сприймати через призму постійного ускладнення закордонних збутових систем, коли з однієї сторони глобальні економічні зміни забезпечують зростання доступу до національних ринків, а з іншої, велика кількість експортно-імпортних процедур, тарифних та нетарифних методів регулювання, підходів до нормативно-правового регулювання, логістичних систем та ринкових інститутів опосередковано здійснюють вплив на маркетингові стратегії, в результаті чого останні набувають змішаних форм управління маркетингом та зовнішньоекономічною діяльністю.

Наявність маркетингових стратегій серед сучасних вітчизняних підприємств, ефективне управління ними можна вважати досить умовним, про що свідчать результати численних досліджень.


Н.М. Чуприна
Державний вищий навчальний заклад
 
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в системі глобалізації пов’язано із застосуванням нових форм економічних відносин та об’єднань підприємств, що неможливо без застосування новітніх наукових розробок в сфері оптимізації функціонування підприємств промисловості. Складність цього процесу полягає у постійній зміні кон’юнктури та вимог ринку до кінцевої продукції підприємств промисловості, що і обумовлює необхідність, на сьогоднішньому етапі розвитку промислових підприємств України, утворення кластерів, що призведе до досягнення запланованих ефектів (як економічних та екологічних, так і соціальних).

Багато українських вчених займаються проблемою кластерів, як теоретичною основою заснування кластерів в Україні, так і практичною складовою існування такої багатофункціональної системи, як кластер.


О.І. Зайцева, Н.В. Ємець
Херсонський національний технічний університет

Підприємства як первинні одиниці ринкової економіки є самоорганізованими і самоналагоджувальними відкритими і нелінійними системами, що складаються із взаємопов'язаних частин, діяльність яких впливає на кінцевий результат, активно взаємодіють з зовнішнім середовищем, самостійно розвиваються і ведуть цілеспрямовану діяльність, спрямовану на задоволення потреб суспільства. Працюючи в інтересах суспільства, підприємства повинні формувати етичну корпоративну культуру, відповідний соціальний клімат, здійснювати заходи з охорони і відновлення довкілля, підвищувати довіру і лояльність з боку громадськості, партнерів та інших контактних груп, сприяти розвитку регіону розташування бізнесу і зміцнювати стратегічні позиції на ринку стійким позитивним іміджем.


О.В. Крупа
Хмельницький національний університет

Сучасні умови господарювання вітчизняних підприємств породжують не тільки економічну свободу підприємницької діяльності, але водночас ставлять перед суб’єктами господарювання комплекс складних завдань, які спрямовані на розвиток конкурентних форм організації процесів кооперації та спеціалізації у сфері виробництва та реалізації товарів і послуг. За цих обставин технології аутсорсингу набувають особливого значення. Наявність ефективної довгострокової аутсорсингової стратегії на підприємстві є необхідною передумовою успішного розвитку конкурентного бізнесу і його адаптації до мінливих ринкових умов.

Потреба зниження витрат змушує вітчизняні підприємства шукати джерела заощаджень, наприклад, через доручення функцій зовнішнім кооперантам, зовнішнього перенесення виробництва на Далекий Схід чи відмову від цих сфер діяльності і спробу зосередження на найважливіших завданнях – ключових компетенціях, тобто аутсорсинг.


Д.М. Васильківський
Хмельницький національний університет

Відсутність методології планування на підприємствах, гонитва за "миттєвим" вирішенням проблем, відтік кваліфікованих фахівців-плановиків і відсутність наступності викликала істотний пробіл в плановій і, отже, усій економічній роботі більшості машинобудівних підприємств. Трансформація структури управління неминуче впливає на потенціал підприємства. Це відбувається внаслідок вибору самих напрямів підвищення потенціалу і самі організаційні зміни та організація контролю ефективності таких змін неможливі без задіяння вже наявного потенціалу і ресурсів, що входять до його складу. Виникає необхідність вироблення та розгляду теоретико-методологічних підходів до оцінки економічного потенціалу.

Проблема оцінки економічного потенціалу підприємства на нашу думку повинна мати логічно вивірену концептуальну основу і продуманий механізм реалізації. Так, теоретичною основою, що дозволяє сформувати методологічний підхід до оцінки, є запропонована автором анімалістична концепція еволюційного розвитку економічного потенціалу.


І.М. Шоробура
Хмельницька гуманітарна-педагогічна академія
О.О. Долинська
Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Агломераційні форми розселення є головними центрами економічних, політичних та соціальних відносин, осередками культурного життя населення, осередками інформації, розвитку ринкових механізмів господарювання, активізації функціонування підприємства і бізнесу, науки, інновації, людських ресурсів. Агломераційний спосіб життя запроваджує своєрідний агломераційний ефект, що в свою чергу посилює комерційну ефективність господарювання, підвищує конкурентоспроможність виробництва, запроваджує наукове обґрунтування використання технологій, підвищує рівень інноваційності виробництва. Розвиток промислового виробництва в сучасній Україні переживає складні та суперечливі процеси, викликані ринковими реформами.

Міська агломерація створює значну зону урбанізації, поглинаючи суміжні населені пункти; відрізняється високим ступенем територіальної концентрації різноманітних виробництв, насамперед промисловості, інфраструктурних об'єктів, наукових навчальних закладів, а також високою чисельністю населення; справляє вирішальний перетворювальний вплив на навколишнє середовище, змінюючи економічну структуру території та соціальні аспекти життя населення; має високий рівень комплексності господарства і територіальну інтеграцію його елементів.


1-10 11-15
Site menu
Section categories
1. Регіональні механізми формування конкурентного потенціалу та перспективи їх використання [13]
2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів [15]
3. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов розвитку конкуренції [7]
4. Формування конкурентоспроможності в умовах зростання мобільності людського капіталу [8]
5. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових відносин [9]
6. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств [6]
7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення [20]
8. Формування ефективного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів [3]
9. Механізми підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємств [12]
10. Міжнародні економічні відносини в системі зростання конкурентоспроможності економічних систем [8]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz