П'ятниця, 19.10.2018, 10:32
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Х Міжнародна науково-практична конференція » 1. Регіональні механізми формування конкурентного потенціалу та перспективи їх використання

Entries in category: 13
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 »

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

К.І. Деркач

Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

Мінливість міжнародної політичної та економічної ситуацій, а також підвищення інтенсивності транскордонних процесів зумовлює необхідність пошуку нових інструментів стабілізації та організації співробітництва на рівні сусідніх держав. Одним з таких методів є система кадрового забезпечення. В умовах формування структури органів та організацій, що займатимуться питаннями ТКС, персонал стає основним джерелом успіху співпраці у довгостроковій перспективі. Внаслідок цього зростають вимоги, що висуваються перед персоналом, його особистих характеристик, рівня компетентності і досвіду.

Ґрунтовність теоретичних засад ефективної системи кадрового забезпечення ТКС напряму залежить від чіткого визначення окремих ланок, що беруть участь у співробітництві, та аналізу особливостей їх кадрової політики загалом, та кадрового забезпечення зокрема.

1. Регіональні механізми формування конкурентного потенціалу та перспективи їх використання | Views: 700 | Downloads: 0 | Added by: Катерина | Date: 12.10.2013 | Comments (0)

Т.В. Скиба
Житомирський національний агроекологічний університет

Зважаючи на наслідки аграрних трансформацій, що відбулися в Україні протягом останніх двох десятиріч можна стверджувати, що сталий розвиток сільської економіки неможливий виключно за рахунок сільського господарства. Відхід від агроцентричної моделі розвитку села став поштовхом для розвитку інших, несільськогосподарських видів підприємництва. За таких умов, ведення підприємництва поза сільським господарством набуває виняткового значення для розвитку сільських територій як в соціальному, так і в економічному контекстах. Так, значний потенціал підвищення привабливості сільських районів, зростання зайнятості та можливості створення нових робочих місць відкривається з розвитком сфери послуг, діяльності, що зорієнтована в першу чергу на задоволення потреб сільського населення.


О.А. Харун, М.А. Годлевська
Хмельницький національний університет

Сьогодні, як і в будь-який інший час, інвестиції відіграють дуже важливу роль, і не тільки у розвиткові окремого підприємства, а й держави в цілому. Створення сприятливого інвестиційного клімату – першочергове завдання сьогодення, адже завдяки цьому економіка країни отримує важливі ін’єкції для подальшого розвитку. В рамках державної політики України це питання набуває стратегічної важливості. Оскільки на сьогодні в країні існує проблема дефіциту фінансових ресурсів і держава не в змозі самостійно здійснювати інвестування різних сфер економіки через брак бюджетних коштів. Це є підтвердженням важливості та нагальності вирішення цієї проблеми.

На розвиток держави впиває безліч факторів, серед них і стабільність на політичному рівні, і на економічному, а саме фінансові кризи, світові рейтинги країни. В останні роки всі країни, в тому числі й Україна відчули на собі значний вплив світової економічної кризи. Для виходу з кризи необхідний прилив нової енергії для відновлення та подальшого розвитку економіки. Найкращим енергетиком для економіки є інвестиції. Але для того, щоб інвестор захотів вкласти в країну гроші, необхідно його зацікавити в цьому. Саме для цього слугує таке поняття, як інвестиційний клімат.


В.М. Будзяк
Національний університет біоресурсів
 та природокористування України

О.С. Будзяк
Державна екологічна академія післядипломної освіти
 та управління Мінприроди України

Сьогодні розвиток несільськогосподарського землекористування базується на ринкових засадах. Це означає постійний перерозподіл землекористувань та землеволодінь між численними суб’єктами земельних відносин. Даний перерозподіл повинен враховувати крім суто економічних чи виробничих ще й екологічні та соціальні аспекти. При цьому характер землекористування стає причиною багатьох екологічних проблем. Власне тому питання охорони земель та їх сталого використання лежать в основі оптимізації землекористування.

Перші роки запровадження ринкових механізмів у сферу землекористування принесло переважно подрібнення вже існуючих землекористувань. Натомість сьогодні цей процес поступово змінюється на зворотній, тобто починає домінувати укрупнення землекористувань. І перший, і другий процес несе в собі численні ризики та проблеми.


А.С. Федоренко
Донецкий государственный университет управления

Связи с общественностью на современном этапе воспринимаются как особый социальный феномен и элемент системы государственного управления, так как им присущи реальные практические и технологические аспекты. Степень влияния PR на развитие публичной сферы и общественных отношений демонстрирует потребность данной коммуникации в современной системе государственного управления.

Важно не только изучить современное состояние и эффективность паблик рилейшнз в социальном управлении, но и представить прогноз его развития на ближайшее будущее, провести взаимосвязь с общими экономическими и политическими преобразованиями и моделями общественного развития. В реальном мире возникает опасность, что государство кроме собственных функций, присваивает еще и функции гражданского общества, заставляя его выполнять исключительно государственные решения.


С.І. Коваленко
Ізмаїльський державний гуманітарний університет

З метою підвищення ефективності співпраці та усунення негативного впливу наявності кордонів і досягнення повномасштабного інтегрованого простору сучасна регіональна політика ЄС щодо розвитку транскордонних регіонів зумовила пошук нових форм транскордонного співробітництва. У переважній більшості країни-члени ЄС вже прийшли до єврорегіональної форми транскордонного співробітництва як уніфікованої структури, що координує співробітництво та у багатьох випадках виконує роль організаційно-фінансового центру реалізації транскордонних проектів.

Проте цього виявилося недостатньо з огляду на розвиток міжнародної конкуренції і підвищення ролі регіонів у самостійному вирішенні власних проблем. Крім того, в умовах глобалізації спостерігається відхід від ієрархічних структур управління, що вже не можуть забезпечити високий рівень конкурентоспроможності будь-яких об’єктів. Науковці стверджують, що конкурентоспроможність і процес кластеризації нерозривно пов’язані й взаємно обумовлені. Широкомасштабне використання кластерного підходу довело його ефективність, зокрема, в транскордонних регіонах, що повною мірою включилися в процеси кластеризації, незважаючи на наявність кордонів і отримуючи синергетичні ефекти на транскордонних ринках.


А.Л. Бержанір
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

В умовах становлення та розвитку ринкових відносин актуальною є співпраця держави та приватних бізнес-структур, однією із моделей якої є державно-приватне партнерство (ДПП). В багатьох країнах уже накопичений чималий досвід його ефективного функціонування, що дозволяє вирішувати значні соціальні та економічні проблеми шляхом об’єднання ресурсів державного та приватного секторів.

Удосконалення механізму ДПП і формування нових структур в економічній системі в сучасних умовах забезпечує залучення в економіку приватних інвестицій, розвиток соціальної інфраструктури, підвищення соціальних стандартів суспільства тощо.

Особливу значущість державно-приватне партнерство має на регіональному рівні, де реалізовуються конкретні проекти соціально-економічного розвитку, спрямовані на розвиток економіки та покращення життя людей. Тому важливо досліджувати та удосконалювати механізми та форми дієвої співпраці влади та капіталу.


Т.В. Рижа
Хмельницький національний університет
О.С. Федорчук
Хмельницький університет управління та права

За сучасних умов господарювання вищі навчальні заклади опинились в складній ситуації вирішення проблем, пов’язаних з недостатніми обсягами бюджетного фінансування, зменшенням чисельності прийнятих на навчання студентів, незадовільним станом матеріально-технічної бази, збільшенням собівартості освітніх послуг внаслідок підняття цін на товари, роботи та послуги, тощо. Вирішення означених проблем зумовлюють потребу в ефективному управлінні фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу. Безпосереднє управління фінансово-господарською діяльністю ВНЗ та забезпечення його економічного розвитку здійснюється керівництвом вузу.

Процес управління – це цілеспрямована діяльність ВНЗ по забезпеченню становлення, оптимального функціонування та розвитку освітнього закладу. Управління фінансово-господарською діяльністю ВНЗ, з огляду на специфіку освітньої галузі, спрямовується на: створення умов для забезпечення досягнення основної мети навчального закладу, яке полягає в якісному наданні освітніх послуг; забезпечення функціонування вищого навчального закладу, як наукового та творчого осередку, створення відповідних умов праці та соціального забезпечення працівників.


М.М. Заверач
Хмельницький національний університет


Аналіз інформації є невід'ємною частиною ведення бізнесу і одним з важливих чинників підвищення його конкурентоспроможності. При цьому в переважній більшості випадків усе зводиться до застосування одних і тих же базових механізмів аналізу. Вони є універсальними і застосовні до будь-якої предметної області, завдяки цьому є можливість створення уніфікованої програмної платформи, в якій реалізовані основні механізми аналізу. Data Mining – це не один, а сукупність великого числа різних методів виявлення знань. Всі задачі, вирішувані методами Data Mining, можна умовно розбити на п'ять класів: класифікація, кластеризація, регресія, асоціація, послідовні шаблони.

Кластеризація – це угрупування об'єктів (спостережень, подій) на основі даних (властивостей), що описують суть об'єктів.


І.Г. Бабець, Ю.О. Науменко
Львівський державний університет внутрішніх справ

Забезпечення умов для сталого економічного зростання та посилення конкурентоспроможності національної економіки, підвищення ефективності інвестиційних процесів та стимулювання розвитку наукоємних високотехнологічних виробництв визначені серед основних напрямів державної політики в сфері економічної безпеки України. Реалізація зазначених напрямів відбувається в умовах активізації таких загроз економічній безпеці, як залежність внутрішнього ринку від зовнішньоекономічної кон'юнктури, низька ефективність використання матеріальних ресурсів, надмірний вплив іноземного капіталу на розвиток окремих стратегічно важливих галузей національної економіки. Забезпеченість виробництва інвестиційними ресурсами є важливим фактором зміцнення конкурентоспроможності економіки, а структура інвестицій значною мірою визначає стан економічної безпеки держави. Відповідно, розвиток інвестиційної сфери держави повинен відбуватися з врахуванням критеріїв економічної безпеки та базуватися на просторово-структурних перевагах регіональних підсистем національної економіки.


1-10 11-13
Site menu
Section categories
1. Регіональні механізми формування конкурентного потенціалу та перспективи їх використання [13]
2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів [15]
3. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов розвитку конкуренції [7]
4. Формування конкурентоспроможності в умовах зростання мобільності людського капіталу [8]
5. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових відносин [9]
6. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств [6]
7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення [20]
8. Формування ефективного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів [3]
9. Механізми підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємств [12]
10. Міжнародні економічні відносини в системі зростання конкурентоспроможності економічних систем [8]
Вимоги для участі в конференції [3]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz