П'ятниця, 19.10.2018, 09:57
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files

Total entries in catalog: 391
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 3 ... 39 40 »

А.О. Магдіна

Науковий керівник к.е.н, доцент Д.М. Васильківський

Хмельницький національний університет

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Проаналізовано роль організаційних чинників у міжнародному бізнесі, організаційну структура міжнародних корпорацій та управління міжнародними корпораціями.

 

Проанализирована роль организационных факторов в международном бизнесе, организационная структура международных корпораций и управления международными корпорациями.

 

The role of organizational factors in international business, organizational structure and management of international corporations, international corporations were analyzed.

 

4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед | Views: 361 | Downloads: 0 | Added by: olrebak | Date: 27.10.2015 | Comments (0)

В.С. Орлова

Науковий керівник к.е.н, доцент Д.М. Васильківський

Хмельницький національний університет

 

МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Визначено поняття міжнародного фінансового менеджменту та світової валютної системи, завдання фінансового менеджера, розглянуто основні концепції міжнародних валютних ринків, способи мінімізації валютних ризиків та фінансування імпортерів.

 

Определено понятие международного финансового менеджмента, мировой валютной системы, задачи финансового менеджера, рассмотрены основные концепции международных валютных рынков, способы минимизации валютных рисков и финансирование импортеров.

 

The concept of international financial management, global monetary system, financial management tasks, the basic concept of international currency markets, ways of minimization currency risks and financing importers.


Н.О. Керницька

Науковий керівник к.е.н, доцент Д.М. Васильківський

Хмельницький національний університет

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ТЕХНОЛОГІЙ

У статті проаналізовано різноманітні способи реалізації товарів та послуг. Досліджено розвиток від первинної ідеї до  впровадження у масове виробництво технологій, які як правило називаються венчурним бізнесом. Розглядається теорія життєвого циклу технології та науково-технічне співробітництво, як форма відносин, яка передбачає взаємодію фірм двох або декількох країн при проведенні науково-технічної діяльності.

 

В статье было проанализировано разнообразные способы реализации товаров и услуг. Исследовано развитие технологий от первоначальной идеи до массового производства, которое как правило называется венчурным бизнесом. Рассматриваться теория жизненного цикла технологий и научно-технического сотрудничества как форма отношений, которая предполагает взаимодействие фирм двух или нескольких стран при проведении научно-технической деятельности.

 

The article analyzes the various ways of selling goods and services. the development of technology from the initial idea to mass production, which is usually called a business of venture, is learnt. the theory of technology and scientific cooperation as a form of relationship that involves the interaction of two or more firms of conducting scientific and technological activities іs considered.


В. Л. Колос

Науковий керівник к.е.н., доцент Д. М. Васильківський

Хмельницький національний університет

 

МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

             Проаналізовано місце міжнародного бізнесу в глобальній економіці , визначено етапи його розвитку у світовій економіці. Визначено головні поняття глобалізації та її етапи.

 

             Проанализировано место международного бизнеса в глобальной экономике, определены этапы его развития в мировой экономике. Определены основные понятия глобализации и ее этапы.

 

             Analyzed the place of international business in the global economy, the stages of its development. The basic concept of globalization and its stages.


Н.В. Цецура

  Науковий керівник ст. викладач М. І. Дзюба

Хмельницький національний університет

 

РОЗВИТОК ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

 

Стаття присвячена аналізу сучасного стану технологій, які використовуються в Україні, їх віку та перешкод на шляху впровадження нових технологічних розробок у промисловість. Міжнародний обмін технологіями та науковими розробками, трансфер інтелектуальних досягнень є однією з ознак сучасних глобалізаційних процесів.

 

Статья посвящена анализу современного состояния технологий, которые используются в Украине, их возраста и препятствий на пути внедрения новых технологических разработок в промышленность. Международный обмен технологиями и научными разработками, трансфер интеллектуальных достижений является одним из признаков современных глобализационных процессов.

 

The article is dedicated to the current state of technologies which is used in Ukraine, their age and challenges of implementation of the new technological developments in the industry. The main sign of modern global processes is international transfer of technologies, scientific solutions and intellectual advances.

 


Гуменюк О.В.

  Науковий керівник ст. викладач М. І. Дзюба

Хмельницький національний університет

 

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 У статті виявлено та проаналізовано характерні особливості формування  інвестиційного клімату Хмельницького регіону. Визначено фактори негативного та сприятливого впливу на інвестиційну привабливість. Запропоновані заходи для вдосконалення інвестиційної політики у сфері залучення інвестицій в регіоні.

 

В статье выявлены и проанализированы характерные особенности формирования инвестиционного климата Хмельницкого региона. Определены факторы негативного и благоприятного влияния на инвестиционную привлекательность. Предложенные меры по совершенствованию инвестиционной политики в сфере привлечения инвестиций в регионе.

 

The article identified and analyzed the characteristic features of the investment climate Khmelnitsky region. The factors negative and beneficial effects on the investment attractiveness. Proposed measures for improving investment policy in the sphere of attracting investments in the region.


Є.М. Подолян

Науковий керівник к.е.н, ст.викладач О.В Рибак

Хмельницький національний університет

 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

 

В статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму як провідного сегмента світового ринку, що є однієї із найважливіших складових процесу глобалізації. Визначено передумови глобалізації світового туристичного ринку, дослідженно перспективи розвитку системи міжнародного туризму в сучасних умовах.

 


Ю.С. Арцаблюк
Науковий керівник к.е.н, доцент Д.М. Васильківський
Хмельницький національний університет
 

МІЖНАРОДНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ, ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

 

Одним з основних елементів міжнародного маркетингового комплексу є система просування: реклама, стимулювання збуту, персональні продажі та зв’язки з громадськістю. Зрозуміло, що і сам маркетинговий комплекс, і система просування формуються стосовно певного сегмента і конкретного товару. На відміну від системи просування, маркетингові комунікації забезпечують, як правило, ефективне просування не одного продукту чи послуги, а всієї номенклатури товарів.


Т. В. Карвацька

Науковий керівник к.е.н., доцент Я. П. Пухальська

Хмельницький Національний Університет

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Розглядаються  інвестиційні ризики та методи мінімізації інвестиційного ризику підприємства та обґрунтову­ється найбільш ефективний з них для процесу реалізації інвестиційного проекту.

 

Рассматриваются инвестиционные риски и методы минимизации инвестиционного риска предприятия, обоснован наиболее эффективный из них для процесса реализации инвестиционного проекта.

 

The investment risks and methods of minimizing investment risk of enterprise and justifying the most effective among them for investment project implementation are considered.

 


Кузьмінець К.С.

                     Науковий керівник: к.е.н., доцент, Арестенко В.В.

Національний університет  біоресурсів і природокористування України

 

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

                                                                                                                                      

Постановка проблеми. Розвиток міжнародних товарних ринків нині істотною мірою визначає формування світової системи господарства. Сучасні процеси глобалізації, які характеризуються найвищим якісним ступенем взаємопереплетіння, взаємопроникнення національних економічних систем, інтенсифікація конкуренції, швидке поширення наслідків фінансових криз призводять до посилення ризиків зовнішньоекономічної діяльності в міжнародному бізнесі. Все це потребує напрацювання нових сучасних підходів до розробки методів проникнення, стратегій діяльності та формування конкурентних переваг українських виробників на міжнародних ринках.


Site menu
Section categories
Студентська науково-практична конференція 2015 [58]
Міжнародна студентська науково-практична конференція "Міжнародні економічні відносини та розвиток міжнародного бізнесу за сучасних умов глобалізації світогосподарських зв’язків"
Міжнародна науково-практична Internet-конференція [84]
І Міжнародна науково-практична Internet-конференція "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів"
Х Міжнародна науково-практична конференція [104]
Х Міжнародна науково-практична конференція "Формування ефективних механізмів підвищення конкурентного потенціалу економічних систем за умов розвитку інтеграційних процесів"
IX Міжнародна науково-практична конференція [10]
IX Міжнародна науково-практична конференція "Складові елементи підвищення економічного потенціалу України за умов глобалізації"
Студентська науково-практична конференція [32]
Актуальні проблеми та перспективи економічного розвитку сучасних виробничих систем за умов поглиблення глобалізаційних процесів
Студентська науково-практична конференція 2013 [12]
"Актуальні проблеми та перспективи економічного розвитку сучасних виробничих систем за умов поглиблення інтегральних міжнародних процесів"
Студентська науково-практична конференція 2014 [91]
Студентська науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи міжнародного бізнесу в умовах глобалізації" відбудеться 31 жовтня 2014 року у м. Хмельницькому. Робочі мови: українська, російська, англійська.
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz