Середа, 26.09.2018, 00:01
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Наукові дослідження


СПЕЦІАЛЬНИЙ КУРС НАУКОВОГО ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» ЗА НАПРЯМОМ: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЄВРОАТЛАНТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ (ЦП/516-2007, ЦІЛЬОВИЙ ПЛАН УКРАЇНА-НАТО 2007)


 Основний зміст роботи: розроблено робочу програму, навчальний посібник "Економічна дипломатія та економічна безпека України" та цикл лекцій «Економічна безпека України в системі розвитку євроатлантичних процесів», підготовлено навчальні модулі відповідно до Болонських вимог, тести та методичні вказівки із тестового контролю знань магістрів, опубліковані наукові статті за темою дослідження, видано лекційні та навчально-методичні матеріали та опубліковано матеріали дослідження.

 Основні наукові результати: видано навчальний посібник, у якому відображені результати дослідження авторів з приводу впливу соціально-економічних і політичних процесів, що відбуваються на континенті на економічну безпеку України та дипломатичних підходів до поглиблення участі України у трансатлантичних процесах; розроблено конспект лекцій, у якому викладені основні положення щодо економічних переваг участі України у єдиному оборонному альянсі НАТО; підготовлено методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни; розроблено робочу програму та модульне забезпечення викладання дисципліни.

Наукове впровадження:

1.   Нижник В.М. Економічна дипломатія та економічна безпека України: навчальний посібник. - Хмельницький: ХНУ, 2007. – 299 с.

2.   Нижник В.М. Економічна безпека України в системі розвитку євроатлантичних процесів: курс лекцій. / В.М. Нижник, М.В. Ніколайчук, Г.В. Скиба. - Хмельницький: ХНУ. 2007. – 112 с.

3.   Ніколайчук М.В. Економічна безпека України в системі розвитку євроатлантичних процесів: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни за професійним напрямом "Магістр міжнародних економічних відносин" / М.В. Ніколайчук, О.Ф. Яременко. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 44 с.

4.   Нижник В.М. Дотримання національних інтересів України в комплексному розвитку стратегій країн НАТО // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №5. – С. 28-36.

5.   Нижник В.М. Протиріччя національних інтересів України в системі стратегій країн СНД та НАТО// Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. №2. Ч.1 – С. 28-36.

6.   Ніколайчук М.В. Стратегічні аспекти забезпечення економічної безпеки України у системі переваг членства у НАТО // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. №2. Ч.1 – С. 37-42.

7.   Яременко О.Ф. Кадрова безпека України в контексті євроатлантичної інтеграції // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. №2. Ч.1 – С. 80-86.

8.   Грицина Л.А. Міжнародні аспекти формування корпоративної соціальної відповідальності промислових підприємств // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. №2. Ч.1 – С. 106-112.

9.   Лисак В.М. Розвиток автоматизованих систем управління та їх еволюція в Україні у контексті євроатлантичних процесів // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. №2. Ч.1 – С. 52-57.

Отримати: технічне завдання та звіт.


НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА НАВЧАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА НАПРЯМОМ: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЄВРОАТЛАНТИЧНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (ЦП/375-2008, ЦІЛЬОВИЙ ПЛАН УКРАЇНА-НАТО 2008) 

Основний зміст роботи: проведено обстеження знань студентів в області впливу інтеграції до Північно-Атлантичного альянсу на економічну безпеку держави, сприйняття вступу до НАТО та уявлень студентів про наслідки вступу України до НАТО за складовими її економічної безпеки. Розроблено спеціальний курс, який включає матеріали теоретичного та навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни "Економічна безпека України у системі євроатлантичних інтеграційних процесів" для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Міжнародні відносини" за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

Основні наукові результати: розроблено рекомендації щодо оцінки впливу євроатлантичних інтеграційних процесів на соціально-економічний стан України в системі подальшого вступу доНАТО; підготовлено та видано навчальний посібник "Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів"; розроблено та видано конспект лекцій "Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів"; розроблено та видано методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань та самостійної роботи студентів у вивченні впливу євроатлантичних інтеграційних процесів на соціально-економічний розвиток України.

Економічна безпека

 Наукове впровадження:

1.Нижник В.М. Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів: навчальний посібник. / В.М. Нижник, М.В. Ніколайчук. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 441 с.

2.Нижник В.М. Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів: курс лекцій. / В.М. Нижник, М.В. Ніколайчук, І.В. Нижник. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 126 с.

3.Ніколайчук М.В. Економічна безпека України в систем євроатлантичних інтеграційних процесів: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни за професійним напрямом "Магістр міжнародних економічних відносин" / М.В. Ніколайчук, І.В. Нижник. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 40 с.

4.Нижник В.М. Дотримання національних інтересів України в комплексному розвитку стратегій країн НАТО // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №5. – С. 28-36.

Курс лекцій5.Ніколайчук М.В. Демоекономічна складова безпеки України у системі формування сучасних інтеграційних детермінант // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №5. – С. 254-259.

6.Нижник І.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства у досягненні економічної безпеки // Вісник Хмельницького національного  університету. – 2008. – №5. – С. 138-142.

Отримати: технічне завдання та звіт.


МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ДЕМОГРАФІЧНИХ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (4Б-2008) 

Основний зміст роботи: визначено основні парадигмальні концепції управління людським потенціалом. Досліджено та систематизовано загальну базу складових елементів і чинників механізму формування людського потенціалу України на основі демографічних та євроінтеграційних процесів. Проаналізовано стан та динаміку розвитку людського потенціалу, на основі якої розроблено модель та структуру формування людського потенціалу. Систематизовано нормативно-правову базу відтворення та використання людського потенціалу, регулювання рівня життя населення, на основі якої з урахуванням економічних законів, закономірностей та сучасних концепцій запропоновано модель оцінки рівня життя населення. Розроблено методи стимулювання відтворення людського потенціалу.

 Основні наукові результати: систематизовано базу складових елементів і факторів формування та управління людським потенціалом України; розроблено модель та структуру формування людського потенціалу; розроблено модель регулювання рівня життя населення; систематизовано нормативно-правову базу відтворення людського потенціалу; запропоновані методи стимулювання відтворення людського потенціалу.

Наукове впровадження:

- захист дисертаційних робіт:

1. Стеценко Н.А. Формування системи управління персоналом підприємств машинобудування (захист 19.06.08 р.)

2. Назарчук Т.В. Удосконалення системи управління витратами машинобудівних підприємств (запропоновано систему оптимізації витрат на розвиток персоналу підприємства) (захист 15.05.08 р.)

- перелік друкованих робіт (наукові публікації, доповіді на конференціях):

1. Нижник В.М., Матусяк С.В. Сутність та елементи формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону за умов євроінтеграції // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. №2, Частина 1. – С. 28 – 30.

2. Нижник В.М., Поліщук О.І. Проблеми підвищення якості персоналу промислових підприємств // Вісник Хмельницького національного університету. - 2008. - №5. Том 2. – С. 165 – 166.

3. Ніколайчук М.В. Демоекономічна складова безпеки України у системі формування сучасних інтеграційних детермінант// Вісник Хмельницького національного університету. - 2008. - №5. – с. 254 – 259.

4. Ніколайчук М. В. Україна на шляху до європейської інтеграції: економічна безпека, переваги вибору: Монографія/ За заг. ред. В.М. Нижника. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – С. 197 – 226.

5. Ніколайчук М.В., Курій Л.О. Демографічні аспекти відтворення людського потенціалу в регіонах України // Вісник Прикарпатського університету. – 2008. № 3. – С. 162-170.

6. Ніколайчук М.В., Подра О.П. Зарубіжний досвід оцінки сучасної парадигми підвищення людського потенціалу // Вісник Прикарпатського університету. – 2008. № 3. – С. 186-191.

7. Стеценко Н.А., Онищенко О.О. Формування резерву кадрів на підприємстві. // Вісник Хмельницького національного університету. - 2008. - №3. – С. 125-128.

8. Стеценко Н.А., Калюк І.В. Оплата праці як складова мотиваційного процесу. - Збірник наукових праць студентів Інституту економіки та управління – Т.3, 2008.- C. 150-152

9. Стеценко Н.А., Приступа П.В. Преміювання як основна складова мотивації персоналу. Збірник наукових праць студентів Інституту економіки та управління – Т.3, 2008.- C.188-189.

10. Марущак Н.В. Соціально-демографічні передумови формування людського потенціалу України // Вісник Прикарпатського університету. – 2008. № 3. – С. 72 – 78.

 Порівняння з аналогами (переваги): на відміну від існуючих аналогів, проведене дослідження у своїй основі ґрунтується на сучасних концепціях економіки знань, що вимагають зміни механізму організації ринку праці, управління людським потенціалом, системою освіти та охорони здоров’я. Останні напрями визначаються на основі втрат та здобутків держави від управління людським потенціалом.

Отримати: технічне завдання.


Site menu
Search
Log In
Calendar
«  Вересень 2018  »
НдMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Entries archive
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Statistics

  Онлайн всього: 1
  Guests: 1
  Користувачів: 0
  Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz