Середа, 17.10.2018, 22:18
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Блог

Home » 2012 » Травень » 22 » Макро- і мікроекономічні наслідки впливу грошових переказів міжнародних трудових мігрантів на економічний і людський розвиток
03:17
Макро- і мікроекономічні наслідки впливу грошових переказів міжнародних трудових мігрантів на економічний і людський розвиток

Характер сучасних міграційних процесів постійно змінюється в умовах глобалізації, набуваючи нових форм і викликаючи необхідність створення нових регуляторних інструментів. Основним фактором фінансового впливу міжнародної трудової міграції на економічний розвиток країн є потоки грошових переказів. Після прямих іноземних інвестицій вони є другим за значимістю фінансовим потоком в країнах, що розвиваються і майже втричі перевищують суми офіційної допомоги даній групі країн. Особливістю грошових переказів є те, що по-перше, вони не створюють жодних зобов’язань у отримувачів; по-друге, вони витрачаються, передусім, на забезпечення базових умов життєдіяльності домогосподарств, тобто сприяють формуванню людського потенціалу на мікрорівні, зокрема, життєвої і освітньої його складових і потенціалу здоров'я. Для перетворення грошових переказів на потужний чинник економічного розвитку і розвитку людського потенціалу на макрорівні уряди країн змушені враховувати об’єктивний характер даних коштів, вивчати механізми їх впливу на економіку і, використовуючи знання цих механізмів, створювати відповідні соціально-економічні умови для максимальної реалізації потенціалу розвитку грошових переказів мігрантів. В зв’язку з цим, актуальності набуває дослідження механізмів впливу грошових переказів на фінансово-економічну сферу країн походження.

За оцінками експертів Світового банку на 2011 рік понад 215 млн. чол., або 3% світового населення проживають поза межами країн походження. Головним мотивом міграції залишається вищий рівень доходу при працевлаштуванні за кордоном, біженці і шукачі притулку складають лише 8% міжнародних мігрантів у світі. Обсяги потоків грошових переказів визначаються наступними чинниками: економічним становищем в країні призначення, величиною заробітної плати мігрантів та їх кількістю, рівнем доходу домогосподарств мігрантів у країні походження, сімейним станом і наявністю утриманців, рівнем освіти мігрантів, тривалістю часу перебування за кордоном, наявністю фінансової інфраструктури для здійснення переказів та вартістю даної послуги, обмінними курсами валют, ставками процентів по депозитам в країнах походження і призначення. У 2010 році світовий обсяг грошових переказів трудових мігрантів перевищив 440 млрд. дол. З них країни, що розвиваються отримали 325 млрд. дол. – сума збільшилась на 6% порівняно з 2009 роком. На десять найбільших країн-отримувачів грошових переказів припадає 200 млрд. дол. з загального обсягу, з них Китай та Індія поділяють порівну майже 100 млрд. дол. (рис. 1).


Рис. 1. Десять найбільших країн-отримувачів грошових переказів у 2009 році

Грошові перекази перевищили п’яту частину ВВП у десяти країнах, що розвиваються у 2008 році (рис. 2). У Таджикистані вони склали майже половину ВВП країни.

 

Рис. 2 Частка грошових переказів у ВВП у 2008 році, %

Зростання обсягів грошових переказів та їх значення для країн з низьким доходом призвело до визнання їх міжнародними організаціями як потужного фактора розвитку. Перевагами грошових переказів є те, що, по-перше, на відміну від інших фінансових потоків вони характеризуються стабільністю, відносною стійкістю до кризових явищ, справляють антициклічний вплив на економіку. Внаслідок фінансово-економічної кризи у 2009 році обсяги грошових переказів знизились лише на 5,5% і швидко досягли попереднього рівня у 2010 році, в той час, як потоки прямих іноземних інвестицій скоротились на 40%. По-друге, грошові перекази залучаються у сфери економіки, що менш за все відповідають стандартам інвестування і банківського кредитування, не створюючи при цьому боргових зобов'язань.

Основними механізмами впливу грошових переказів на розвиток країн походження мігрантів є наступні:

1.  Грошові перекази стають важливим джерелом існування населення у країнах, що розвиваються і проводять складні для суспільства макроекономічні реформи. До прикладу, посилення фіскальної політики призводить до значного скорочення державних витрат на освіту, охорону здоров’я і соціальні програми. За таких умов додаткові грошові надходження в домогосподарства, що відчувають найбільшу в них потребу, підтримують розвиток людського потенціалу і скорочують масштаби бідності.

2.  Грошові перекази справляють позитивний вплив на поточний рахунок платіжного балансу. Значні обсяги переказів знижують дефіцит по поточних операціях, скорочуючи вірогідність кризи платіжного балансу, що є важливою умовою проведення економічних реформ в найменш розвинутих країнах. Перекази мігрантів, забезпечуючи додаткові валютні надходження, дозволяють поступово обмежувати вплив і залежність від міжнародних фінансових організацій.

3.  Кошти мігрантів можуть стати ресурсом залучення в облігаційні позики, спрямовані на розвиток економіки. Для інвесторів-членів діаспор випускаються суверенні облігації як засіб збору фондів для фінансування державних інвестицій, що сприяють загальному економічному розвитку країни походження. Такі облігації є привабливими для діаспори, що зацікавлена здійснювати фінансові інвестиції в країні походження, але не готова нести ризики, пов’язані з приватними інвестиційними фондами. Діаспорні облігації потенційно можуть зменшити ризики рефінансування, оскільки інвестори з діаспори більш вірогідно керуються інтересами довгострокового розвитку країни походження, ніж інші інвестори.

4.  Для багатьох країн-отримувачів грошові перекази стали ефективним інструментом боротьби з бідністю, набули характеру «самодопомоги». Вони перевищили розміри офіційної допомоги і стали більш ефективними в напрямку досягнення потребуючих їх груп населення. Домогосподарства самостійно визначають напрями витрат отриманих коштів, реалізуючи власні стратегії скорочення бідності. За дослідженнями у 74 країнах з низьким і середнім доходом, підвищення частки мігрантів у населенні країни на 10% призводить до зниження частки осіб, що проживають на суму менше 1 дол. США в день, на 1,6 до 6,7% в залежності від регіону.

5.  Грошові перекази збільшують заощадження населення, сприяючи активізації економічного розвитку. Дослідження, проведені в Філіппінах підтверджують, що сім’ї мігрантів мають більшу схильність до заощаджень, ніж сім’ї немігрантів. Причиною цього є тимчасовий характер міграції філіппінських працівників, які розглядають грошові перекази як тимчасові доходи і тому намагаються максимально їх заощадити. Вплив грошових переказів на економічне зростання найбільший в тих країнах, де розвинутою є мережа відповідних фінансових інституцій, що акумулюють заощадження отриманих домогосподарствами переказаних коштів.

6.  Грошові перекази є засобом диверсифікації ризику настання кризових періодів життєдіяльності домогосподарств. Одним з основних мотивів міграції є бажання домогосподарств забезпечити майбутні надходження в сімейний бюджет і знизити ризики важкого матеріального становища під час екологічних, економічних і політичних криз.

7.  Дослідження напрямів використання грошових переказів дозволяє назвати їх соціальними переказами. Найбільш розповсюдженим напрямом використання грошових переказів є оплата медичних послуг. Надіслані кошти скорочують бідність, піднімають рівень життя, покращують якість харчування і полегшують доступ до медичного обслуговування, будучи, таким чином, запорукою формування людського потенціалу у найбідніших країнах світу. А. Гайдуцький підкреслює, що соціальні перекази включають не тільки потоки капіталу, а й ідеї, знання, практичні поради, інформаційну і технічну допомогу, сприяючи соціальному розвитку людського потенціалу у країнах походження.

8.  Підвищення економічної активності населення в найменш розвинутих країнах світу. Інфраструктура систем офіційних грошових переказів може бути пристосована до реалізації соціально орієнтованих програм, здійснення пенсійних виплат, надання послуг кредитування, заощадження і страхування, доступу багаточисельних груп населення світу до інструментів електронної комерції.

9.  Грошові перекази викликають позитивний мультиплікативний ефект. У Мексиці кожний долар, отриманий з-за кордону, підвищує ВВП від 2,69 до 3,17 дол. США. Дослідження, проведене у Бангладеш, показало, що грошові перекази у цій країні володіють ефектом мультиплікації порядку 3,3 по відношенню до ВВП, 2,8 по відношенню до споживання і 0,4 по відношенню до інвестицій.

В Україні надходження грошових переказів мігрантів з кожним роком зростає, реабілітуючись після порівняно незначного скорочення під час фінансово-економічної кризи 2008-2009 років (рис. 3). Основними напрямами витрат грошових переказів домогосподарствами України є покупка нерухомості, автомобілів, товарів довготривалого вжитку, продуктів харчування і витрати на освіту дітей. В середньому на 100 українських домогосподарств припадає 12 автомобілів, для сімей мігрантів ця кількість зростає до 36.

 

Рис. 3. Динаміка надходження грошових переказів в Україну у 2006-2010 рр.

Середній місячний дохід домогосподарств мігрантів становить 385 млн. дол., що представляє близько однієї третьої частини номінального доходу населення. Грошові перекази перетворюються на джерело існування, підтримання відповідного рівня життя і людського розвитку значної частини населення країни, запорукою її макроекономічної стабільності і вагомою складовою підвищення показників соціально-економічного прогресу. Їх значимість полягає також у пом’якшенні нерівності між країнами як наслідку глобалізації і підвищення рівня доходу в найбідніших країнах.

Проведений аналіз свідчить про значний потенціал грошових переказів у фінансуванні економічного і людського розвитку країн походження, що полягає у подоланні бідності, формуванні додаткового джерела державних інвестицій, зниженні ризиків під час криз, фінансуванні розвитку інфраструктури. В зв’язку з цим, на перший план виходить розробка інструментів управління грошовими переказами і цільового їх використання, а також створення механізму збору статистичної інформації щодо надходження грошових переказів в регіонах країни. Вдосконалення вимагає фінансова інфраструктура, що на сьогодні не тільки здійснює міжнародні грошові перекази трудових мігрантів до країн походження, а і постає інструментом економічного і соціального розвитку багатьох країн, що розвиваються.

Повна версія статті: Курій Л.О. Макро- і мікроекономічні наслідки впливу грошових переказів міжнародних трудових мігрантів на економічний і людський розвиток // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. - №1 (13). - С. 161-165.

Views: 1422 | Added by: nikolaychuk | Tags: розвиток людського потенціалу, грошові перекази, Курій Л.О. міжнародна трудова мігра | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Search
Log In
Calendar
«  Травень 2012  »
НдMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Entries archive
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Statistics

  Онлайн всього: 1
  Guests: 1
  Користувачів: 0
  Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz