Неділя, 18.03.2018, 03:08
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Блог

Home » 2010 » Грудень » 9 » Еволюція поглядів на людський капітал
16:20
Еволюція поглядів на людський капітал

В умовах розвитку економіки знань все більша увага приділяється дослідженню теорії людського капіталу. Особлива роль відводиться інвестиціям в людський капітал та визначенню їх ефективності у зв’язку з розвитком науки, продукуванням нових технологій, винаходів та нововведень, що забезпечують, за рахунок впровадження у виробництво, довгострокове економічне зростання. Завершення індустріальної суспільної формації та перехід до інформаційного суспільства, основою якого є всебічне, ефективне використання інформації, висуває нові вимоги до індивіда, вимагає наявності необхідних знань та здатності їх правильно застосовувати.

В умовах посилення науково-технічного прогресу та суспільного розвитку на початку ХХІ відбулися суттєві зміни у структурі виробництва. Зростаючий розвиток нематеріальної сфери сприяв активізації людського чинника, інтелектуалізації праці, підвищення ролі освіти та якості робочої сили відповідно вимог науково-технічного прогресу (НТП). В умовах інформаційного суспільства на перше місце виходить не рутинна механічна праця, а творча діяльність індивіда, що забезпечує всебічний розвиток особистості. Саме цим пояснюється актуальність інвестування в людину, яке сприятиме збільшення доходу індивіда, господарюючого суб’єкта та держави в цілому.

Основоположниками сучасної концепції людського капіталу стали представники «чиказької школи» і лауреати Нобелівської премії – Т. Шульц і Г. Беккер, а також Б. Вейсброд, Дж. Мінсер, Д. Хансен. Вперше поняття "людський капітал" в науковому середовищі введено Т. Шульцем, який розуміє під людським капіталом наявний запас придбаних знань, навичок, досвіду, здоров’я, здібностей, мотивів та енергії, що можуть бути використані протягом певного періоду часу з метою виробництва товарів і послуг, водночас капітал є складовою частиною людини і саме тому є майбутнім джерелом її доходів. Г. Беккер у праці "Людський капітал: теоретичний та емпіричний аналіз" розглядає людський капітал як сукупність знань, здоров’я, навичок і досвіду, які використовуються індивідом для отримання доходу. Інвестиції в людський капітал вчений поділив на два види загальні на специфічні, відповідно до яких і створюється загальний або специфічний людський капітал. Під першими науковець розуміє капіталовкладення, що здійснюються в процесі загальної підготовки працівника, яка забезпечує отримання знань, навиків, вмінь, які можуть бути використані на будь-якому підприємстві. Тобто, загальні інвестиції працівник здійснює сам, отримуючи освіту у навчальних закладах. Спеціальні інвестиції здійснюються безпосередньо на робочому місці, пов’язані з професійною підготовкою, яка проводиться на підприємстві.

Значний внесок у розробку концепції людського капіталу та оцінку ефективності його інвестування здійснили зарубіжні вчені-економісти Дж. Кендрик, Л. Туроу, Дж.-Дж. Хекмен та ряд інших. За визначенням Л. Туроу, людський капітал являє собою "виробничі здібності, обдарування і знання" людини. Дж. Кендрик у праці "Сукупний капітал США і його формування", визначає капітал як "здатність протягом певного періоду створювати продукт і доход, включаючи неринкові форми доходу". Виходячи з такого визначення капіталу, вчений поділяє його на дві основні складові – речовий і не речовий капітал, а кожна з цих частин в свою чергу поділяється на капітал втілений і не втілений в людях. Людським капіталом у цій структурі буде втілений в людях речовий і не речовий капітал. Під речовим капіталом, що втілений в людях розглядаються вкладення у формування та виховання людини, такі вкладення розглядаються виключно як споживання, а не інвестиції. Під не речовим капіталом, що втілений в людях розглядаються витрати на освіту та професійну підготовку людини, її здоров’я, а також на мобільність трудових ресурсів. Велике значення надає практичним знанням, що одержані в процесі навчання і професійної підготовки, "спеціально спрямовані на збільшення здатності людини створювати дохід".

Дослідження проблеми людського капіталу українським вченими-економістами відносять до 90-х років минулого століття. Значний внесок у дослідження даної концепції в умовах розвитку вітчизняної економіки зробили: Л. Семів, С. Вовканич, В. Куценко, О. Грішнова, У. Садова, Г. Євтушенко, В. Геєць, Б. Данилишин, С. Дорогунцов, Л. Харкянен, О. Бородіна та інші. Комплексний аналіз поняття "людський капітал" здійснила видатний вчений соціально-трудової сфери О. Грішнова у праці "Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки" (2001 р.). Вона провела глибоке дослідження проблем формування та розвитку людського капіталу на різних рівнях: сім’ї, мікроекономічному, мезоекономічному і макроекономічному, а також визначила відповідно до рівнів основні чинники його зростання.

Як економічна категорія людський капітал аналізується у працях Л. Семів та С. Вовканича, вчені стверджують, що людські здібності стають капіталом, національним багатством лише в процесі інтелектуалізації праці та наявності інноваційної культури. Наголошують на необхідності формування духовно-інтелектуального потенціалу нації та використанні діяльнісного підходу до людського капіталу. В. Куценко та Г. Євтушенко розуміють під людським капіталом "сукупність, знань, здібностей та кваліфікації, як здатність кваліфікованої робочої сили створювати прибуток у вигляді частини заробітної плати та прибутку підприємства".

Підсумовуючи різні підходи до дослідження категорії людського капіталу, на наш погляд, варто використовувати таке його визначення: людський капітал – це актив, що накопичений у результаті приватних чи державних інвестицій, характеризується запасом знань, навичок, вмінь, кваліфікації, професійної підготовки, мотивації, практичного досвіду, здоров’я, які є особистою власністю індивіда і не можуть бути відділені від нього, використовуються у суспільному виробництві, сприяють зростанню продуктивності праці, економічній і соціальній ефективності виробництва, підвищенню конкурентоспроможності національної економіки і водночас впливають на зростання особистого доходу людини, підприємства і суспільства в цілому. Не можна ототожнювати людський капітал з суміжними поняттями, зокрема з робочою силою, людським потенціалом чи трудовим потенціалом, оскільки людський капітал існує лише тоді, коли відбувається капіталізація людського потенціалу та отримання додаткової вартості. Цей капітал є єдиним з-поміж інших ресурсів, який має здатність оновлюватись, вдосконалюватись, розвиватись. Як економічна категорія він виражає собою систему вроджених чи сформованих в процесі інвестицій, взаємозалежних та взаємодіючих елементів, що застосовуються в процесі суспільного виробництва та приносять дохід індивіду, групі людей і суспільству в цілому.

В результаті проведення дослідження еволюції поняття людського капіталу, виникає його нове бачення, згідно з яким, людський капітал слід розглядати саме як актив, однак не всі складові елементи слід вважати активами, а лише ті, які в процесі включення в економічну діяльність приносять дохід. Саме вміння якісно використовувати та вдосконалювати індивідуальний людський потенціал приводить до перетворення його в категорію активу за рахунок отримання вищого доходу, тому з одного боку людський капітал це сукупність загальноосвітніх, професійних, світоглядних знань, вмінь, навичок, запас здоров’я, досвіду, професіоналізму, мотивації, а з іншого це витрати, капіталовкладення держави, підприємства, організації, громадських фондів і звісно, людини на формування, отримання, примноження та постійне вдосконалення знань, вмінь та навичок.

Людський капітал як і будь-який інший вид капіталу є результатом інвестування та накопичення протягом певного часу доходу, який в майбутньому буде реінвестований в подальший розвиток та накопичення, тобто в отримання додаткових знань, кваліфікації. Такі інвестиції окупляться у вигляді підвищення рівня прибутку, висококваліфікованої продуктивної праці, отримання морального задоволення від обраної професії тощо.

Багатогранність вище згаданих підходів до конкретизації поняття "людський капітал" вимагає здійснення його комплексного аналізу, тобто, класифікації, структури та складових елементів. Більшість економістів вважають складовими елементами людського капіталу:

- різні продуктивні здібності, знання, що здобуваються через освіту і професійну підготовку, фізіологічні характеристики особистості і стан здоров'я;

- доступ до економічно важливої інформації, професійну і географічну мобільність;

- психологічні характеристики особистості, що значно впливають на потреби, мотивацію, цінності.

Виходячи з різних видів інвестицій в людський капітал, можна визначити такі його структурні елементи: знання, фізіологічний та психологічний стан, мобільність, досвід та мотивація.

Знання, вміння, професійні здібності та таланти характеризують спроможність людини виконувати покладені на неї функції та обов’язки. Фізіологічний та психологічний стан характеризує рівень здоров’я індивіда, що визначається фізичною силою, працездатністю, імунітетом до хвороб, збільшенням періоду активної трудової діяльності, всі ці якості необхідні кожній людині в будь-якій сфері професійної діяльності. Доступ до економічно важливої інформації та матеріальний стан впливають на мобільність та мотивацію носія людського капіталу і пошук місця реалізації з вищим рівнем доходу, кращим психологічним кліматом та моральним задоволенням, отже, стимулюють індивіда до вдосконалення та розвитку власного людського потенціалу, накопичення та застосування досвіду, до здійснення новацій та ефективного виконання покладених функцій. Варто зазначити, що саме матеріальний добробут забезпечує ефективний розвиток людського капіталу. Маючи достатній рівень доходів індивід раціонально їх розподіляє і має можливість вкладати кошти у власний розвиток, покращення фізичного чи морального стану. Варто зазначити, що в умовах становлення та розвитку інформаційного суспільства великого значення набуває поняття інформаційна мобільність, яка передбачає здатність особи збирати, сортувати, опрацьовувати, відбирати необхідну інформацію серед переповненої безлічі інформаційних каналів та ефективної її використовувати.

Людський капітал створюється і накопичується завдяки інвестиціям в освіту, науку, охорону здоров’я, відпочинок, культурний та духовний розвиток, що потребує від інвестора значних витрат. Суб’єктами такого інвестування виступають: індивід як носій власного людського капіталу, сім’я, підприємство, приватний сектор, національні та міжнародні громадські організації, держава. Людський капітал виступає об’єктом інвестування, який крім значних інвестиційних витрат вимагає доброї волі та значних зусиль самої людини. Здійснюючи поточні інвестиції в людський капітал інвестори несуть певні матеріальні та моральні втрати, які з часом повинні перетворитися на вигоди, однак, важливим є той факт, що обсяг майбутніх доходів від людського капіталу повинен бути більшим ніж обсяг здійснених у нього поточних інвестицій. Таким чином, людський капітал виступає джерелом майбутнього доходу, яке забезпечить його відтворення та примноження продуктивних якостей.

Отже, сучасні підходи до поняття "людський капітал" дали змогу запропонувати власне бачення категорії, визначити її основні елементи та характерні риси в умовах формування інформаційного суспільства, що пов’язане з виробництвом технічних засобів, методів, технологій для створення нових знань. Людський капітал стає цінним ресурсом, а інвестиції в нього виступають джерелом майбутнього доходу індивіда та суб’єкта господарювання в результаті капіталізації людського потенціалу і водночас мають соціальну ефективність, що виражається через підвищення рівня життя, зменшення розшарування населення та соціальної напруги, можливості самореалізації та набуття високого соціального статусу.

http://nikolaychuk.at.ua/news/2010-11-19-55

Views: 2229 | Added by: olyasky | Tags: людський капітал, Подра О.П. | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Search
Log In
Calendar
«  Грудень 2010  »
НдMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Entries archive
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 54
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Statistics

  Онлайн всього: 1
  Guests: 1
  Користувачів: 0
  Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz